Protokół z posiedzenia 1/2023
Redaktor: Administrator   
29.11.1999.
NR.004.26.2023 Protokół z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 26 maja 2023 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu W spotkaniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgodnie z listą obecności. Na wstępie pan Marek Staszczyk, sekretarz K-PWRBRD przywitał zebranych, poinformował wszystkich zgromadzonych, że z powodu przejścia na emeryturę, po raz ostatni w obradach bierze udział pan Krzysztof Kucicki. Korzystając z okazji podziękował za 16-letnią współpracę i nieoceniony wkład w pomoc w prowadzeniu sekretariatu Rady. Następnie poprosił o zabranie głosu i otwarcie posiedzenia, pod nieobecność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Artura Czapiewskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pan Artur Czapiewski poinformował o dwóch aktach odwołania (p. Benedykt Partyka, p. Tomasz Moraczewski) oraz wręczył akt powołania na członka Rady p. Krystianowi Fiedziuszce (Fundacja „Jumper” Polska). Następnie Sekretarz, zgodnie z porządkiem obrad poprosił pana mł. insp. Macieja Zdunowskiego, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy o przedstawienie stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za 2022 r. Pan Naczelnik omówił dane statystyczne dotyczące wypadkowości, ofiar śmiertelnych i rannych w województwie kujawsko-pomorskim oraz przedsięwzięcia profilaktyczne realizowane w garnizonie kujawsko-pomorskim w 2022. We wszystkich kategoriach wypadkowości odnotowujemy spadki, co jest bardzo optymistyczne. W 2022 r. w porównaniu z 2021 r. zmniejszyła się liczba wypadków drogowych o 26 (774 wypadki), liczba osób zabitych o 19 mniej (103 osoby zabite), zaś o 10 mniej odnotowujemy spadek rannych w wypadkach (859 rannych). Od trzech lat obserwujemy natomiast tendencję wzrostową w ujawnianiu kierujących po spożyciu alkoholu. W ramach przeprowadzonych w 2022 r. 648 209 badań na zawartość alkoholu, ujawniono 7 183 kierujących po spożyciu alkoholu, w 2021 r. było to odpowiednio 593 278 badania i 6199 osób po spożyciu alkoholu. Po zakończeniu prezentacji Sekretarz podziękował Naczelnikowi za szczegółową analizę stanu bezpieczeństwa na drogach w województwie kujawsko-pomorskiego. Podkreślił, że w 2007 r, gdy Rada zaczęła obradować w obecnej strukturze, były 364 ofiary śmiertelne, w 2022 r. to 103 ofiary, zaś cel do roku 2030 r. to max 67 osób, więc mamy szansę to osiągnąć. Reasumując prezentację Naczelnika, Sekretarz podkreślił, że mamy problem z ciężkością wypadków (na 100 wypadków 15 osób ginie), natomiast w przypadku prawdopodobieństwa powstania wypadków, jesteśmy tym pozytywnym liderem, bo w naszym województwie do wypadków dochodzi najrzadziej w kraju. Na koniec swojej wypowiedzi komentującej prezentację Naczelnika, Sekretarz wystosował apel do drogowców o wzmożenie prac nad odnowieniem oznakowań poziomych, bo okazuje się, że spora część tych oznakowań tego wymaga. Kolejnym punktem porządku obrad było wystąpienie pana Krzysztofa Kucickiego, przewodniczącego Komisji ds. Programów Realizacyjnych K-PWRBRD, który zaprezentował projekt Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2023-2024 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030. Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z założeniami, strukturą i priorytetami Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2023-2024. Omówił również listę zadań do realizacji ujętych w Programie. Na koniec swojego wystąpienia pan Krzysztof Kucicki oficjalnie podziękował wszystkim członkom Rady za kilkunastoletnią współpracę. Sekretarz Rady podjął również temat konieczności wyboru nowego Przewodniczącego Komisji ds. Programów Realizacyjnych K-PWRBRD. Poprosił o zastanowienie się i decyzję na kolejnym, jesiennym posiedzeniu, kto mógłby zastąpić pana Krzysztofa Kucickiego na tym stanowisku. Jeśli ktoś zgłasza akces, to Sekretarz prosi o informację, będzie przekazywał te kandydatury Przewodniczącemu K-PWRBRD. Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały nr 1/2023 w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2023-2024. Z uwagi na brak obecności na posiedzeniu połowy składu osobowego Rady, nie przyjęto tej uchwały. Na wniosek Sekretarza, zaakceptowany przez zebranych, przeprowadzono głosowanie projektu uchwały przez 14 obecnych członków Rady. Przed przystąpieniem do głosowania Sekretarz odczytał treść uchwały. Za jej przyjęciem w zaproponowanym brzmieniu głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu (14 członków Rady). Po zakończeniu głosowania Sekretarz poinformował, że korzystając z uprawnień wynikających z Regulaminu Rady zarządzi głosowanie korespondencyjne w formie elektronicznej projektu uchwały dla nieobecnych członków Rady. Następnym planowanym punktem porządku obrad było wystąpienie pana Mirosława Graczyka, dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na temat zmian finansowania inwestycji drogowych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Z uwagi na nieobecność pana Mirosława Graczyka, Sekretarz przeszedł do kolejnego punktu obrad i poprosił o wystąpienie pana Artura Czapiewskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na temat zmian legislacyjnych wpływających na funkcjonowanie WORD-ów po wprowadzeniu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami. Pan Artur Czapiewski omówił dwie najistotniejsze zmiany, które mają na celu poprawę sytuacji w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego: zmianę wysokości opłat egzaminacyjnych oraz zmiany zasad wynagradzania egzaminatorów. Podjął kwestię przeniesienia kompetencji dotyczących określania wysokości opłat i wynagradzania z Ministra Infrastruktury na samorządy. Wspomniał również o zmianie, wynikającej z Prawa o ruchu drogowym, która daje możliwość WORD-om w uzyskaniu dotacji do realizacji zadań wynikających z art. 117 ust.1, 2. Zasady udzielania tej dotacji, sposób rozliczania ma wynikać z uchwały sejmiku województwa. Z uwagi na brak zagrożenia utraty płynności finansowej przez WORD-y w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku w tym momencie, nie ma planów do przygotowania takiej uchwały. Ostatnią zmianą, która poszerzyła kompetencje wordów, to wprowadzenie egzaminów w ramach kwalifikacji zawodowej. Nadzór nad tym działaniem sprawuje Wojewoda. Na koniec pan Artur Czapiewski zwrócił uwagę na potrzeby wprowadzania zmian do procesu egzaminowania i szkolenia, aby system był unowocześniony, dostosowany do zmian technologicznych w pojazdach i w infrastrukturze, a także bardziej skupiał się na praktycznym szkoleniu przyszłych kierowców i lepiej przygotowywał do bezpiecznej i sprawnej jazdy po drogach. Sekretarz podziękował bardzo panu Arturowi Czapiewskiemu za przedstawienie zmian w działaniach WORD-ów i podkreślił, że stawki za egzaminy nie były waloryzowane od 2011 r., mimo że taki obowiązek wynikał wprost z art. 122 Ustawy o kierujących pojazdami. Sekretarz, z racji piastowania funkcji dyrektora WORD Toruń bardzo podziękował całemu Departamentowi Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za nowatorskie podejście do problemu przy przygotowywaniu uchwał podnoszących opłaty i stawki wynagradzania egzaminatorów. W sprawie zabrał głos pan Stanisław Pawlak, podkreślając słuszność tych podwyżek, a przy okazji wyrażając swoją opinię na temat konieczności wprowadzenia zmian do samego procesu szkolenia i egzaminowania. Pan Krystian Fiedziuszko, korzystając z okazji dyskusji, również wyraził swoje zdanie na temat konieczności większego uwrażliwiania i pokazywania przyszłym kierowcom, co może wydarzyć się na drodze i jak należy zachowywać się w trudnych sytuacjach drogowych. Sekretarz zamknął dyskusję. Na zakończenie posiedzenia, Sekretarz przekazał dwie informacje: - o wpłynięciu na skrzynkę K-PWRBRD rekomendacji dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 r., sygnowana przez pana Krzysztofa Komorowskiego, poprosił przedstawicieli Komisji Infrastruktury o monitorowanie sprawy i przekazanie stanowiska; - o kampanii społecznej prowadzonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę BRD „Zdaj test z odpowiedzialności”. Wszystkie materiały związane z pracą Rady (uchwały, protokoły, prezentacje prelegentów etc.) znajdują się na stronie internetowej www.k-pwrbrd.word.torun.pl. Na tym protokół zakończono. Sporządziła: Luiza Skrobiszewska 2 czerwca 2023 r.