Protokół z posiedzenia 2/2021
Redaktor: Administrator   
26.05.2021.
NR.004.39.2021 Protokół z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 26 października 2021 r. W spotkaniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgodnie z listą obecności. Na wstępie Pan Marek Staszczyk, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (K-PWRBRD) przywitał zebranych, a następnie poprosił o zabranie głosu i otwarcie posiedzenia, pod nieobecność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Mirosława Graczyka, Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Następnie Sekretarz zgodnie z porządkiem obrad poprosił Pana mł. insp. Macieja Zdunowskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, o przedstawienie stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń-wrzesień 2021 r. Pan Maciej Zdunowski zaprezentował i omówił dane statystyczne dotyczące wypadkowości, ofiar śmiertelnych i rannych w województwie kujawsko-pomorskim w okresie styczeń-wrzesień 2021 r., porównawczo z analogicznym okresem roku 2020 i 2019. Przedstawił również najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z winy kierującego i pieszego. Powyższe dane przedstawił również w ujęciu powiatowym. Zaprezentował również przedsięwzięcia profilaktyczne i edukacyjne realizowane w 2021 r. w garnizonie kujawsko-pomorskim. W świetle przedstawionych danych statystycznych w okresie styczeń - wrzesień 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. zmniejszyła się ilość wypadków drogowych o 70 (z 634 do 564). Ponadto utrzymała się tendencja spadkowa w zakresie ilości rannych, która zmniejszyła się o 71 (z 673 do 602). Natomiast nieznacznie wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 3 (z 92 do 95). Wzrosła również ilość ujawnionych przestępstw i wykroczeń kierujących w stanie po spożyciu alkoholu. Analizując dane statystyczne dotyczące wypadkowości w 2020 r. należy uwzględnić wpływ stanu pandemii i związanych z tym ograniczeń. Po zakończeniu prezentacji Sekretarz podziękował Panu Naczelnikowi za szczegółową analizę stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 r. Będzie ona dostępna na stronie internetowej Rady. Podkreślił zauważalną poprawę statystyk związanych z wypadkami drogowymi w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2021. Pan Stanisław Pawlak nawiązując do przedstawionej problematyki bezpieczeństwa na drogach województwa poprosił Pana Macieja Zdunowskiego o przedstawienie sytuacji w zakresie wypadkowości na autostradzie A1. Odpowiadając Pan Naczelnik przedstawił dane wskazujące na nieznaczne pogorszenie się statystyk, zarówno jeśli chodzi o liczbę wypadków, jak i liczbę ofiar śmiertelnych, w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 i 2019. Pani Joanna Jaroszyńska zwróciła się z prośbą o informację o prowadzonych przez Policję działań profilaktycznych wobec kierowców. Pan Naczelnik wskazał szereg działań i akcji Policji ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak m.in.: KASKADOWY POMIAR PRĘDKOŚCI, NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO, PRĘDKOŚĆ, TRZEŹWY KIERUJĄCY, BEZPIECZNY PIESZY, BEZPIECZNY WEEKEND, BEZPIECZNE POWROTY. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Sekretarz poprosił Pana Krzysztofa Kucickiego, Naczelnika Wydziału Edukacji Komunikacyjnej i BRD w WORD w Toruniu, Przewodniczącego Komisji ds. Programów Realizacyjnych K-PWRBRD, o przedstawienie tematu dotyczącego zmian w szkoleniu kierowców zawodowych wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przewodniczący Komisji posługując się przygotowaną prezentacją zapoznał zebranych z najważniejszymi zmianami w zakresie szkolenia kierowców zawodowych, zawartymi w ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza najwięcej zmian do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zmiany obejmują kwestie szkolenia osób zamierzających wykonywać lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz dostosowania obiegu dokumentów i danych o prowadzonych szkoleniach do potrzeb wynikających z wprowadzonych zmian. Ustawa została uchwalona przez Sejm RP w dniu 14.10.2021 r. Aktualnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw. Dziękując Panu Naczelnikowi za wystąpienie, Sekretarz pozytywnie ocenił zmiany mające na celu wzmocnienie skuteczności nadzoru wojewody nad ośrodkami szkolenia kierowców poprzez współpracę w tym zakresie z wojewódzkim inspektorem transportu drogowego. Podkreślił, że dotychczasowy nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców w powiatach jest niewystarczający, a miedzy ośrodkami występuje nieuczciwa konkurencja. Pozytywnie odniósł się też do zmiany dotyczącej przeprowadzania testów kwalifikacyjnych przez egzaminatorów WORD. Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na 2022 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sekretarz przedstawił członkom Rady trudną sytuację finansową wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w całym kraju spowodowaną zmianą przepisów w zakresie organizacji egzaminów państwowych na prawo jazdy od 1 stycznia 2020 r., jak również brakiem zmiany opłat za egzaminy od 2013 r. Z tego powodu WORD-y zmuszone są znacząco ograniczać wydatki na działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Następnie zapoznał członków Rady z treścią uchwał i zaplanowanymi przez dyrektorów WORD kwotami wydatków, poddając je kolejno pod głosowanie. Uchwały: Nr 4/2021 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD w Bydgoszczy w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w wysokości 200 000,00 zł i Nr 6/2021 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD we Włocławku w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w wysokości 10 000,00 zł, zostały przyjęte w zaproponowanym brzmieniu 14 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się. Uchwała Nr 5/2021 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD w Toruniu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w wysokości 205 800,00 zł została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu 14 głosami, przy 1 głosie przeciw. Po zatwierdzeniu przez Radę planów wydatków WORD Sekretarz przedstawił informację w zakresie: 1. wykonania uchwał nr 2/2021 i 3/2021 K-PWRBRD z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; 2) wypadków na przejściach dla pieszych w okresie trzech pierwszych miesięcy obowiązywania nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Sekretarz poinformował, że wykonując zapisy uchwał K-PWRBRD nr 2/2021 i 3/2021 z dnia 21 maja 2021 r. wystąpił 25.06.2021 r. na piśmie do Ministra Infrastruktury. Niestety do chwili obecnej nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Po przekazaniu ww. informacji Sekretarz zaprosił uczestników posiedzenia do dyskusji. Pan Grzegorz Piątek, Naczelnik Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Departamencie Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nawiązując do kwestii zawartych w uchwałach nr 2/2021 i 3/2021 poinformował, że w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którego wynika, że Dyrektorowi GDDKiA powierzono przygotowanie zmian do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311). Mają powstać zespoły do wypracowania zmian z udziałem przedstawicieli GDDKiA, Ministerstwa Infrastruktury, marszałków, nauki, stowarzyszeń branżowych. Kwestie ujęte w ww. uchwałach będą więc poruszane na spotkaniach zespołów. Po wyczerpaniu porządku obrad Sekretarz podziękował zebranym za udział w spotkaniu. Wszystkie materiały związane z pracą Rady (uchwały, protokoły, prezentacje prelegentów etc.) znajdują się na stronie internetowej www.k-pwrbrd.word.torun.pl. Na tym protokół zakończono. Sporządził: Krzysztof Kucicki 28.10.2021 r.