Protokół z posiedzenia 1/2019
Redaktor: Administrator   
12.05.2019.
NR.4400-10/2019 Protokół z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 24 kwietnia 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu. W spotkaniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgodnie z listą obecności. Posiedzenie otworzył Pan Marek Staszczyk, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (K-PWRBRD), który przywitał uczestników spotkania i na wstępie poinformował o powołaniu nowych członków Rady, tj. Pana Marcina Mroczkowskiego, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego i Pana Mirosława Graczyka, Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wręczając im akty powołania na członka Rady. Powołania wynikały z objęcia przez te osoby funkcji, uprawniających do członkostwa w Radzie. Następnie Sekretarz zaproponował rozpatrzenie zmiany Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego K-PWRBRD, w związku ze zmianą miejsca pracy przez Panią Marzenę Baczyńską, dotychczasową przewodniczącą komisji i jej rezygnacją z członkostwa w Radzie. Zaproponował objęcie tej funkcji przez Pana Mirosława Graczyka, natomiast funkcji zastępcy przewodniczącego komisji przez Pana Grzegorz Piątka, Naczelnika Wydziału Infrastruktury Drogowej w Departamencie Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po uzyskaniu zgody Pana Mirosława Graczyka i Pana Grzegorza Piątka na pełnienie tych funkcji, Sekretarz zarządził głosowanie w tej sprawie. Propozycja została zaakceptowana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady. Następnie Sekretarz Rady przedstawił porządek obrad, który został zaakceptowany przez uczestników posiedzenia. Realizując porządek obrad Sekretarz poprosił Pana mł. insp. Macieja Zdunowskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, o przedstawienie stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. Pan Naczelnik omówił dane statystyczne dotyczące wypadkowości, ofiar śmiertelnych i rannych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2016-2018 oraz działania edukacyjne i profilaktyczne podejmowane przez Policję. W świetle przedstawionych danych w 2018 r. utrzymała się tendencja malejąca w zakresie liczby rannych, która zmniejszyła się w porównaniu z 2017 r. o 65 (z 1092 do 1027). Niestety ilość ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wzrosła o 21 (ze 151 do 172). Zwiększyła się również liczba wypadków drogowych o 19 (z 949 do 968). Dane za I kwartał 2019 r. wskazują na pogorszenie sytuacji w tym zakresie w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018 r. Warto podkreślić, że przy corocznym wzroście liczby przeprowadzanych przez Policję badań kierujących pojazdami na zawartość alkoholu, liczba ujawnionych kierujących po spożyciu alkoholu spada. W ramach przeprowadzonych w 2018 r. 899 559 badań na zawartość alkoholu ujawniono 5 040 kierujących po spożyciu alkoholu, podczas gdy w 2017 r. było to odpowiednio 889 837 badań i 5 383 osób. Po zakończeniu prezentacji Sekretarz podziękował Panu mł. insp. Maciejowi Zdunowskiemu za szczegółową analizę stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. Zwrócił uwagę na pogorszenie statystyk związanych z wypadkami drogowymi w województwie w okresie pierwszego kwartału 2019 r. Następnie Sekretarz Rady zgodnie z porządkiem obrad poprosił Pana Krzysztofa Kucickiego, Przewodniczącego Komisji ds. Programów Realizacyjnych K-PWRBRD o zaprezentowanie projektu Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2019-2020 do Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim „GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI”. Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z założeniami, strukturą i priorytetami Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2019-2020. Omówił również listę zadań do realizacji ujętych w Programie. Wskazał na potrzebę bieżącego monitorowania realizacji zadań. Na koniec swojego wystąpienia podziękował członkom Rady, którzy uczestniczyli w pracach Komisji ds. Programów Realizacyjnych za zaangażowanie w przygotowanie projektu Programu. Po wystąpieniu Pana Krzysztofa Kucickiego Sekretarz, przystąpił do przedstawienia projektów dwóch uchwał, tj. uchwały nr 1/2019 w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2019-2020 i uchwały nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia nowego planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku na 2019 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem tych uchwał przez Radę. Uchwały zostały przyjęte przez aklamację (obecnych 16 członków Rady). Następnie Sekretarz ogłosił przerwę w obradach. Kolejnym punktem porządku obrad po przerwie było wystąpienie Pana Grzegorza Piątka, Naczelnika Wydziału Infrastruktury Drogowej w Departamencie Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który omówił zdarzenia na drogach wojewódzkich w 2018 r. Przedstawił statystyki dotyczące ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na drogach wojewódzkich, w tym według przyczyny wypadków, miejsca ich powstania, okresu roku, rodzaju nawierzchni, warunków atmosferycznych i pory dnia. Odniósł się również do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W 2018 r. w 31 wypadkach drogowych na drogach wojewódzkich zginęło łącznie 36 osób. Pan Naczelnik wskazał na pozytywne aspekty uczestniczenia przedstawicieli organów zarządzających ruchem w zespołach ds. zbadania przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym, takie jak: możliwość szybkiej reakcji w zakresie wyboru działań naprawczych, jeżeli takie są konieczne, indywidualną ścieżkę w zakresie zatwierdzania projektu organizacji ruchu dla przedmiotowej zmiany, czy możliwość przeprowadzenia odrębnej analizy dla zdarzeń na drogach wojewódzkich. Wymienił również działania Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego mające zapobiegać zdarzeniom drogowym, takie jak np.: niezapowiedziane kontrole wraz z Policją w zakresie prawidłowości zabezpieczenia robót budowlanych i kierowania ruchem, kontrole przed rozpoczęciem roku szkolnego na drogach, które są przebudowywane, celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom dojeżdżającym do szkół, czy udział w komisjach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po prezentacji Pana Naczelnika Sekretarz zgodnie z porządkiem obrad przedstawił informację w zakresie: 1) planowanego przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ogólnopolskiego cyklu szkoleń dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego; 2) kontynuowaniu w roku 2019 przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”, skierowanej do rowerzystów i pieszych powyżej 60 roku życia; 3) pracy Komisji ds. Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego K-PWRBRD w 2018 r. Następnie poprosił Pana Krzysztofa Kucickiego, Przewodniczącego Komisji ds. Programów Realizacyjnych K-PWRBRD o zapoznanie członków Rady z pracą Komisji w 2018 r. Po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Sekretarz zaprosił do dyskusji. Pan Władysław Łukasik, Wójt Gminy Wąbrzeźno, wyraził zaniepokojenie sytuacją w zakresie organizacji eliminacji lokalnych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, w związku z akcją strajkową w szkołach. Sekretarz podkreślił, że przedmiotowy turniej na etapie powiatowym, okręgowym i wojewódzkim odbywa się dzięki zaangażowaniu przede wszystkim Policji i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Zdecydowanie niewystarczające jest zaangażowanie ze strony pozostałych współorganizatorów, w szczególności placówek oświatowych. Sekretarz zwrócił uwagę na brak systemowego finansowania tego turnieju. Kolejnym tematem poruszonym w dyskusji był sposób punktowania projektów drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). W ocenie Pana Władysława Łukasika niewłaściwy jest zapis w kryteriach oceny wniosków, że w przypadku zadań na drogach gminnych przyjmuje się założenie, iż gmina uzyskuje punkty w obszarze poprawy BRD adekwatnie do ryzyka, jakim objęty jest powiat, w którym jest ona usytuowana. Pan Mirosław Graczyk, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przybliżył w szczegółach całą procedurę i kryteria składania wniosków o dofinansowanie z FDS. Odniósł się również do pewnych ograniczeń w zakresie projektowania bezpiecznej infrastruktury drogowej, wynikających z posiadania niewystarczających środków finansowych. Sekretarz Rady poinformował, iż uzgodniono z Panem Zygmuntem Borkowskim, Dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, że na jesiennym posiedzeniu Rady zostanie przedstawiona informacja o projektach zakwalifikowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Pan mł. insp. Maciej Zdunowski nawiązał do projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, dotyczącego tablicy ostrzegawczej informującej o zbliżaniu się do przejazdu dla rowerzystów, z prośbą o kontynuowanie prac nad jej wdrożeniem. Zasygnalizował również problem niewystarczającej liczby miejsc do kontroli pojazdów na drogach województwa. W ocenie Pana Marcina Mroczkowskiego, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego sytuacja w tym zakresie w województwie kujawsko-pomorskich jest zdecydowanie lepsza, niż w innych województwach, gdyż dysponujemy ponad 60 takimi miejscami. Podkreślił, że stosowana jest procedura uzgodnień między Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Bydgoszczy oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy na etapie projektowym. Pan Tomasz Grendzicki z Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego poruszył problem braku środków finansowych w dyspozycji wojewódzkich rad bezpieczeństwa ruchu drogowego, proponując wystąpienie w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury. Sekretarz przypomniał o założeniach dotyczących finansowania BRD zawartych w Gambicie Kujawsko-Pomorskim. Nawiązał też do próby rozwiązania tego problemu przez Radę, podjętej kilka lat temu, polegającej na propozycji utworzeniu specjalnego funduszu, na który przekazywane byłyby stosunkowo niewielkie środki finansowe przez wszystkie gminy, powiaty i województwo. Proponowane rozwiązanie nie uzyskało jednak aprobaty ze strony większości organów samorządowych. Po wyczerpaniu porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji Sekretarz podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne posiedzenie zaplanowane w IV kwartale br. Wszystkie materiały związane z pracą Rady (uchwały, protokoły, prezentacje prelegentów etc.) znajdują się na stronie internetowej www.k-pwrbrd.word.torun.pl. Na tym protokół zakończono. Sporządził: Krzysztof Kucicki 10.05.2019 r.