Protokół z posiedzenia 2/2016
Redaktor: Administrator   
17.11.2016.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w dniu 4 listopada 2016 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu.

RW.4400-26/16

   W spotkaniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgodnie z listą obecności.
Posiedzenie otworzył Pan Marek Staszczyk, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (K-PWRBRD), który przywitał uczestników spotkania i na wstępie poprosił Pana Tomasza Grendzickiego, przedstawiciela Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wręczenie w imieniu Marszałka aktu powołania na Członka Rady Panu Zygmuntowi Borkowskiemu, Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Następnie Sekretarz przedstawił porządek obrad i zgodnie z nim poprosił Pana podinsp. Macieja Zdunowskiego, z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, o przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń-wrzesień 2016 r.
Pan Maciej Zdunowski zaprezentował i omówił dane statystyczne dotyczące wypadkowości, ofiar śmiertelnych i rannych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2015 oraz  w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. porównawczo z analogicznym okresem roku 2014 i 2015. Przedstawił również najczęstsze przyczyny wypadków drogowych.
W świetle przedstawionych danych statystycznych stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. uległ nieznacznej poprawie w porównaniu  z analogicznym okresem roku 2015 w zakresie ilości wypadków drogowych (zmniejszenie o 29, z 760 do 731), podobnie jeśli chodzi o liczbę rannych (zmniejszenie o 55 z 871 do 816), natomiast ilość ofiar śmiertelnych wzrosła o 14 (ze 104 do 118). Wskaźniki zagrożenia  za rok 2015 wskazują, że przy najniższym w kraju ryzyku zaistnienia wypadku, ciężkość zdarzeń wyrażona liczbą zabitych na 100 wypadków osiągnęła wartość 15, co plasowało region na drugim najgorszym miejscu pod względem ciężkości wypadków w kraju.
 Na podkreślenie zasługuje fakt, że spada liczba ujawnianych  kierujących po spożyciu alkoholu. W okresie styczeń-wrzesień 2016 r. ujawniono 4 773 kierujących po spożyciu alkoholu, podczas gdy w analogicznym okresie 2015 r. było to 5 336 osób.
Po zakończeniu wystąpienia Sekretarz podziękował Panu podinsp. Maciejowi Zdunowskiemu za ciekawą prezentację problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego         w naszym województwie. Podkreślił, że mimo corocznej poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego wciąż występuje w naszym województwie problem ciężkości wypadków. Zaproponował również, aby prezentacje przedstawiane na posiedzeniach Rady były przekazywane pocztą elektroniczną do Sekretariatu Rady na tydzień przed planowanym posiedzeniem, aby w dniu posiedzenia mogły być dostępne na stronie internetowej Rady. Następnie poprosił Pana Rafała Rewolińskiego, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego o przedstawienie działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy.  Pan Rafał Rewoliński zapoznał zebranych ze strukturą WITD, zakresem prowadzonych kontroli i ich efektywnością oraz statystyką kontroli w latach 2013-2016. Podkreślił sukcesywne zwiększanie liczby kontroli przewoźników zagranicznych. W 2016 r. liczna takich kontroli wzrosła o 135% w porównaniu  z rokiem 2015. Omówił również działalność kontrolną w zakresie przewozu osób, zwracając szczególną uwagę na problem stanu technicznego pojazdów przewożących osoby, a w szczególności autobusów przewożących dzieci do szkół tzw. gimbusów. Wyniki przeprowadzonych kontroli skłaniają do sformułowania następujących wniosków:
- uwzględnianie jako kryterium w przetargach wieku pojazdów,
- pełna rejestracja badań technicznych,
- skrócenie okresu pomiędzy kolejnymi badaniami technicznymi dla autobusów starszych niż   10 lat.  

Prelegent zapoznał zebranych również z prowadzonymi kontrolami pojazdów przewożących towary niebezpieczne, żywe zwierzęta oraz w zakresie przestrzegania dopuszczalnych wymiarów, mas i nacisków osi, w tym z wykorzystywaniem w coraz większym stopniu systemów preselekcji wagowej. Na zakończenie prezentacji omówił działalność szkoleniową prowadzoną przez WITD oraz wydanie we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Międzynarodowych publikacji pn. „Poradnik kierowcy zawodowego”. Po zakończeniu wystąpienia Sekretarz podziękował Panu Rafałowi Rewolińskiemu za przybliżenie członkom Rady problematyki działalności kontrolnej WITD, a następnie zaproponował, aby wszelkie wnioski pojawiające się w związku y działaniami Rady i komisji stałych przeradzały się we wnioski kierowane do Rady w sposób formalny, natomiast źródłem ich wypracowywania powinny być posiedzenia komisji stałych Rady.

Kolejnym punktem przyjętego porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na 2017r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do głosowania Sekretarz zapoznał członków Rady z treścią uchwał i zaplanowanymi przez dyrektorów WORD kwotami wydatków. Uchwały: Nr 5/2016  w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD w Bydgoszczy w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 376 900,00 zł, Nr 6/2016 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD w Toruniu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 290 000,00 zł  i Nr 7/2016 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD we Włocławku w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 123 750,00 zł, zostały przyjęte w zaproponowanym brzmieniu, przy jednym głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych.
Po zatwierdzeniu przez Radę planów wydatków WORD Pani Joanna Jaroszyńska zaproponowała, aby przed posiedzeniem Rady, członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z pozycjami wydatków na brd zaplanowanymi przez poszczególne WORD-y. Propozycję poparł Pan Mariusz Kalkiewicz. Sekretarz poinformował, że Sekretariat Rady w każdej chwili może udostępnić taką informację. Następnie ogłosił 15-minutowa przerwę  w obradach.
 Po przerwie Sekretarz, zgodnie z porządkiem obrad, poprosił Pana Krzysztofa Kucickiego, Przewodniczącego Komisji ds. Programów Realizacyjnych o zapoznanie członków Rady z folderem informacyjno-edukacyjnym pt. „Przepis na … bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, opracowanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pan Krzysztof Kucicki przedstawił cel opracowania publikacji, jej przeznaczenie oraz zawartość merytoryczną. Folder zawiera podstawowe informacje dotyczące zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Dostępny jest w pięciu wersjach językowych na stronie internetowej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu  Drogowego. Folder skierowany jest do wszystkich uczestników ruchu drogowego, również do cudzoziemców poruszających się po polskich drogach. Folder jest również dostępny na stronie K-PWRBRD. Po zakończeniu prezentacji Sekretarz podziękował prelegentowi za wystąpienie.
Następnie Sekretarz przechodząc do spraw bieżących poinformował o zmianie w składzie osobowym Rady, tj. o rezygnacji z funkcji Członka Rady przez Panią Martę Mroczkowską (zmiana nazwiska z Ostrowska) z Oddziału Rejonowego PCK we Włocławku w związku ze zmianą miejsca pracy oraz zasygnalizował możliwość zmiany (niepotwierdzonej jeszcze oficjalnie) dotychczasowego przedstawiciela Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, którym jest Pan mł. insp. Robert Olszewski, w związku z rozpoczęciem pełnienia przez niego obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu.
Następnie poinformował o kilku sprawach, które wpłynęły do Sekretariatu Rady w okresie od poprzedniego posiedzenia. Omówił pismo Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego skierowane do urzędów marszałkowskich i WORD-ów, zwracające uwagę na rosnącą liczbę ofiar śmiertelnych, ciężko rannych i rannych w wypadkach na przejazdach kolejowych, zawierające propozycję współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozważenia kwestii wzmożonej weryfikacji podczas egzaminów państwowych zagadnień związanych z zasadami właściwego postępowania przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-drogowych przez przyszłych kierowców. Poinformował o piśmie Pracowni Analiz Społecznych z Przemyśla zapraszającym ekspertów K-PWRBRD zajmujących się na co dzień problematyką inżynierii ruchu drogowego do udziału w badaniu realizowanym przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w ramach projektu, którego celem jest opracowanie zaleceń dotyczących stosowania oznakowania eksperymentalnego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Prośbę o wypełnienie stosownej ankiety Sekretariat Rady przesłał do zainteresowanych członków Rady.
Po omówieniu spraw bieżących Sekretarz zaproponował przejście do kolejnego punktu obrad zapraszając członków Rady do wystąpień i dyskusji. Pani Joanna Jaroszyńska zwróciła się do Pana podinsp. Macieja Zdunowskiego z zapytaniem, czy można wyodrębnić w statystykach wypadków drogowych  wypadki z udziałem rowerzystów, czy na przestrzeni lat można uzyskać taką statystykę. Pan Maciej Zdunowski stwierdził, iż jest to możliwe. Sekretarz wskazał na szybki rozwój transportu rowerowego w naszym kraju, czemu powinny towarzyszyć działania mające na celu zapewnienie lepszej ochrony  rowerzystów w ruchu drogowym.  Pan Mirosław Jagodziński zwrócił uwagę, że każdy uczestnik ruchu drogowego powinien mieć świadomość zasad poruszania się w ruchu drogowym, dlatego należałoby  zastanowić się czy rowerzysta nie powinien być traktowany tak jak kierowca, co wiązałoby się z potrzebą uzyskania uprawnień. Pan Andrzej Madajewski nawiązując do wystąpienia  Pana Rafała Rewolińskiego dot. kontroli stanu technicznego autobusów zapytał, czy jest prowadzona jakaś statystyka ile czasu upływa od momentu badania w stacji diagnostycznej do momentu ujawnienia usterek podczas kontroli. Pan Rewoliński zapewnił, że w każdym przypadku jest to sprawdzane, natomiast rekontrole prowadzone z Policja wskazują, że WITD zatrzymuje dowód, a pojazd wraca następnego dnia na drogę. Pan Andrzej Madajewski zaproponował wypracowanie wniosków w zakresie kontroli technicznych prowadzonych przez stacje diagnostyczne. Pan Rafał Rewoliński podkreślił, że najważniejszy jest efekt działań kontrolnych. Wskazał jako jedno z dobrych rozwiązań skrócenie okresu między badaniami w Niemczech. Sekretarz zwrócił uwagę, że działalność kontrolna nie powinna opierać się na działalności gospodarczej, gdyż stwarza to pole do różnego rodzaju nieprawidłowości i nadużyć. Natomiast stanowisko Rady w poszczególnych kwestiach musi  być wypracowywane na posiedzeniach komisji i w postaci  sformalizowanych wniosków trafiać na posiedzenia Rady.        
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Sekretarz podziękował zebranym za przybycie na spotkanie, jednocześnie zapraszając na kolejne posiedzenie planowane               w przyszłym roku.
Wszystkie materiały związane z pracą Rady (uchwały, protokoły, prezentacje prelegentów etc.) znajdują się na stronie internetowej www.k-pwrbrd.word.torun.pl.

Na tym protokół zakończono.

Sporządził: Krzysztof Kucicki
10.05.2016 r.