Protokół z posiedzenia 2/2013
Redaktor: Administrator   
29.11.1999.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w dniu 25 października 2013 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu

RW.4400-30/13

   W posiedzeniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zgodnie z listą obecności) oraz zaproszeni prelegenci.
   Posiedzenie otworzył Pan Marek Staszczyk, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który przywitał uczestników spotkania i przedstawił osoby reprezentujące nieobecnych na posiedzeniu: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pan Janusz Czajkowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - Pani Wanda Kosiorowska, Dyrektor Wydziału Infrastruktury  Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - Pan podinsp. Maciej Zdunowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Przywitał również przewodniczącego Komisji ds. Edukacji Pana Sławomira Kopyścia, Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Następnie przedstawił zebranym informację o zmianach w składzie   Rady i przywitał jej nowych członków, tj. przedstawiciela Wójta Gminy Lniano Pana Karola Myślińskiego, który zastąpił Pana Piotra Barwika oraz przedstawiciela Burmistrza Nakła nad Notecią Pana Piotra Kalamona, który zastąpił Pana Marka Michalaka, życząc im owocnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i satysfakcji z pracy w Radzie. Przywitał również zaproszonego gościa p. Michała Skałeckiego, Wójta Gminy Lubiewo.
Następnie Sekretarz przedstawił zabranym szczegółowy porządek obrad, przesłany wcześniej członkom Rady wraz z zaproszeniami. Proponowany porządek obrad został zaakceptowany, po czym prowadzący poprosił pierwszego prelegenta Pana podinsp. Macieja Zdunowskiego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy o przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń-wrzesień 2013 r.                   
 W świetle przedstawionych danych statystycznych, stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w okresie styczeń-wrzesień 2013 r. uległ poprawie w porównaniu z analogicznym okresem roku 2012. Ilość wypadków drogowych zmniejszyła się o 145 (wskaźnik dynamiki 85,4), natomiast ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach zmniejszyła się o 32 (wskaźnik dynamiki 80,2). Zmniejszyła się również liczba rannych w wypadkach o 99 osób (wskaźnik dynamiki 91,0). W analizowanym okresie odnotowano  również spadek liczby ujawnionych przez Policję przypadków kierujących w stanie nietrzeźwości (przestępstwo) o 383 (wskaźnik dynamiki 93,9), przy zwiększeniu liczby kierujących poddanych badaniu na zawartość alkoholu o 16 153 (wskaźnik dynamiki 104,4). Liczba ujawnionych po użyciu alkoholu (wykroczenie) utrzymała się na tym samym poziomie.  
Po wystąpieniu przedstawiciela Policji Sekretarz Rady, zgodnie z programem posiedzenia, poprosił p. Krzysztofa Kucickiego, Naczelnika Wydziału Edukacji Komunikacyjnej i BRD Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu o przedstawienie prezentacji dotyczącej Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, przyjętego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 20.06.2013 r.  Prelegent zapoznał zebranych z  założeniami i celami Programu do roku 2020, omówił priorytety i działania w ramach pięciu filarów, na których oparty jest Program, tj.: bezpieczne zachowania uczestników ruchu; bezpieczna infrastruktura drogowa; bezpieczna prędkość; bezpieczne pojazdy; system ratownictwa i pomocy medycznej.
Po zakończeniu prezentacji prowadzący ogłosił piętnastominutową przerwę.
   Po przerwie Sekretarz Rady poprosił Pana Krzysztofa Kodzisa, przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o przedstawienie informacji o zadaniach inwestycyjnych realizowanych w latach 2010-2013 na drogach wojewódzkich w ramach Programu Drogowej Inicjatywy Samorządowej.  Prezentujący zapoznał członków Rady z warunkami udziału w Programie oraz zakresem zadań drogowych realizowanych w kolejnych jego  edycjach począwszy od 2010 roku. Na zakończenie wystąpienia zaprosił obecnych na sali przedstawicieli gmin do udziału w kolejnej edycji Programu.
Po wystąpieniu p. Krzysztofa Kodzisa prowadzący posiedzenie przeszedł do kolejnego punktu obrad, przedstawiając i poddając pod głosowanie projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku na 2014 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uchwały: Nr 5/2013 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszących 250 tys. zł,  Nr 6/2013 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszących 231 tys. zł i  Nr 7/2013 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszących 119,750 tys. zł,  przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciw. Uchwały zostały podjęte w zaproponowanym brzmieniu.
Po zatwierdzeniu przez Radę planów wydatków WORD prowadzący przystąpił do ostatniego punktu obrad, czyli spraw organizacyjnych i dyskusji. Przypomniał o obowiązku przewodniczących komisji roboczych Rady przedłożenia do Sekretariatu Rady planów pracy komisji na 2014 r. w terminie do 31 grudnia 2013 r. oraz sprawozdań z działalności komisji w 2013 r. do 15 stycznia 2014 r. Poinformował również o planowanych terminach posiedzeń Rady w roku przyszłym, tj. 25 kwietnia 2014 r. i 24 października 2014 r. Wobec braku głosów w dyskusji prowadzący poinformował zebranych o bieżącej sytuacji w obszarze egzaminowania kandydatów na kierowców, zarówno w WORD w Toruniu, jak i innych ośrodkach ruchu drogowego w kraju oraz odniósł się do propozycji grupy posłów uzupełnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy o dodatkowy moduł sprawdzający praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kończąc wystąpienie Sekretarz Rady podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne posiedzenie, zaplanowane na 25 kwietnia 2014 r.

Na tym protokół zakończono.

Sporządził: Krzysztof Kucicki
 Toruń, 30.10.2013r.