Posiedzenie 3/2010
Redaktor: Administrator   
23.11.2010.

   W dniu 17 kwietnia 2010 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się trzecie w tym roku, posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych województwa, powiatów i gmin, przedstawiciele zarządów drogowych oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego funkcjonujących na terenie naszego województwa. Podczas spotkania przedstawiono m.in.:
  1. informację dotyczącą realizacji I etapu opracowania Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI (zespół pracowników Katedry Budownictwa Drogowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy),
  2. ocenę stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń-październik 2010 r. (Pan podinsp. Wiesław Rzyduch - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy),
  3. system monitoringu ruchu drogowego na drodze krajowej nr 1 we Włocławku (Pan Artur Czapiewski – Kujawsko-Pomorski Inspektor Transportu Drogowego),
   I etap Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI powstał z inspiracji Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i opracowany został pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Tomasza Szczuraszka, Kierownika Katedry Budownictwa Drogowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zasadniczym założeniem Programu jest uwzględnienie podstawowych celów zawartych w Krajowym Programie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, które są możliwe do realizacji i wdrożenia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zrealizowany został etap I opracowania pt. „Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim, obejmujący:
  - charakterystykę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - diagnozę brd,
  - ocenę stanu brd,
  - sformułowanie ogólnych problemów brd do rozwiązania w województwie.
Planowana jest realizacja II etapu opracowania pt. „Koncepcja programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim”, która będzie zawierała:
  - sformułowanie szczegółowych zadań do wykonania w zakresie poprawy stanu brd,
  - określenie sposobu i czasu ich realizacji,
  - określenie sposobów finansowania poszczególnych zadań.  

   Według informacji przekazanych przez p. podinsp. Wiesława Rzyducha, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, stan bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w okresie styczeń-październik 2010 r. poprawił się nieznacznie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Ilość wypadków drogowych na drogach naszego województwa zmniejszyła się o 133 (wskaźnik dynamiki 90,4), a wypadków ze skutkiem śmiertelnym o 9 (wskaźnik dynamiki 95,1). Zmniejszyła się także liczba zabitych w wypadkach o 6 osób (wskaźnik dynamiki 96,9).

   Kujawsko-Pomorski Inspektor Transportu Drogowego p. Artur Czapiewski przedstawił funkcjonowanie systemu monitoringu ruchu drogowego na drodze krajowej nr 1 we Włocławku. Uruchomienie systemu nastąpiło w sierpniu 2010 r. w wyniku wspólnego działania GITD, IBDiM, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego i władz samorządowych. Monitoring pojazdów jest elementem kontroli, który odpowiednio stosowany pozwala na skuteczne eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów z rażącymi przekroczeniami dozwolonych norm. W okresie 09.08.2010 r.-26.10.2010 r. działania monitoringu skontrolowano 371 pojazdów, a w 246 przypadkach wszczęto postępowania administracyjne, dotyczące przekroczeń norm dopuszczalnej masy całkowitej , nacisków osi    i wymiarów pojazdów.
   
   Ponadto podczas posiedzenia członkowie Rady zatwierdzili w formie stosownych uchwał plany wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Bydgoszczy,  Toruniu i Włocławku na 2011 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.