Protokół z posiedzenia 1/2010
Redaktor: Administrator   
20.05.2009.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w dniu 16 kwietnia2010 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu

RW.4400-12/10

 

   W posiedzeniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zgodnie z listą obecności) oraz zaproszeni goście i prelegenci prezentujący tematy merytoryczne ujęte w programie spotkania.

   Posiedzenie otworzył p. Marek Staszczyk, Sekretarz Rady, który przywitał uczestników spotkania, dziękując jednocześnie za przybycie. Następnie poprosił o uczczenie minutą ciszy ofiar katastrofy samolotu z polską delegacją pod Smoleńskiem. Poinformował, iż w związku z uroczystościami żałobnymi w posiedzeniu Rady nie weźmie udziału  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Panu Rafał Bruski i Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy Panu nadinsp. Krzysztof Gajewski.

   Sekretarz przedstawił zaplanowany porządek obrad, proponując jego rozszerzenie o podjęcie przez Radę uchwały w sprawie zaopiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, w zakresie tworzenia oddziałów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, w brzmieniu określonym w druku poselskim nr 2655. Zaproponowany porządek obrad został zaakceptowany przez uczestników spotkania.

   Następnie prowadzący poprosił pierwszego prelegenta Pana podinsp. Wiesława Rzyducha, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji            w Bydgoszczy, o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2009 r. W świetle przedstawionych danych statystycznych, stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w 2009 r. poprawił się w porównaniu z rokiem 2008. Ilość wypadków drogowych zmniejszyła się o 226 (wskaźnik dynamiki 86,1), a wypadków ze skutkiem śmiertelnym o 56 (wskaźnik dynamiki 79,7). Zmniejszyła się także liczba zabitych w wypadkach o 80 osób (wskaźnik dynamiki 74,3). Wzrosła natomiast liczba ujawnionych przez Policję wypadków kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i po spożyciu alkoholu. Nastąpił wzrost o 18,8 % ujawnionych kierujących pojazdem w stanie po użyciu alkoholu i o 5,1% kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości. Zebrani zostali zapoznani również  z najważniejszymi działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonymi przez Policję, m.in. „Bezpieczna Droga”, „Prędkość i Alkohol – zero tolerancji dla osób naruszających zasady ruchu drogowego” oraz realizowanymi przez Policję działaniami profilaktycznymi.

   Po wystąpieniu przedstawiciela Policji prowadzący poprosił p. Mirosława Kielnika, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o przedstawienie informacji w zakresie dróg wojewódzkich. Pan Kielnik  zapoznał zebranych m.in. z inwestycjami realizowanymi na drogach wojewódzkich oraz ze strategią rozwoju sieci drogowej.
Po wystąpieniu Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich ogłoszono piętnastominutową przerwę.

   Po przerwie prowadzący spotkanie poprosił Pana Krzysztofa Smoczyka, Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o przedstawienie informacji na temat udziału województwa kujawsko-pomorskiego w „Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.  W województwie kujawsko-pomorskim w 2009 roku zrealizowano 55 zadań drogowych, w tym 34 na drogach gminnych i 21 na powiatowych, o łącznej długości 173,282 km. Łączna kwota udzielonych dotacji na realizację projektów wyniosła 62 226 821,01 zł, przy wkładzie własnym wnioskodawców wynoszącym 76 109 413,99 zł. Realizacja Programu przynosi konkretne efekty, zarówno poprzez zmniejszenie ilości wypadków drogowych jak  i poprzez poprawę stanu dróg.

   Po zakończeniu prezentacji Sekretarz  poprosił p. Krzysztofa Kucickiego, Naczelnika Wydziału Edukacji Komunikacyjnej i BRD WORD w Toruniu, prowadzącego sekretariat Rady, o przedstawienie informacji  na temat realizacji przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego planów wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2009 r. Pan Kucicki zapoznał zebranych z najważniejszymi działaniami zrealizowanymi przez  Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego funkcjonujące na terenie naszego  województwa w 2009 r., opierając się na informacjach otrzymanych z poszczególnych Ośrodków.       

   Po wystąpieniu p. Kucickiego prowadzący posiedzenie, zgodnie z porządkiem obrad, przedstawił projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku na 2010 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a następnie poddał je pod głosowanie. Uchwały: Nr 1/2010 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszącego 700 tys. zł,  Nr 2/2010 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszącego 300 tys. zł i  Nr 3/2010 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszącego 250 tys. zł,  przyjęto jednogłośnie. Uchwały zostały uchwalone w zaproponowanej wersji.

   Po przegłosowaniu ww. uchwał  prowadzący przedstawił najważniejsze działania K-PWRBRD w 2009 r.

   Przedostatnim punktem spotkania było podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, w zakresie tworzenia wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, w brzmieniu określonym w druku poselskim nr 2655. Sekretarz omówił treść proponowanych zmian w zakresie tworzenia oddziałów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, zawartych w przedmiotowym projekcie ustawy,  wskazał m.in. na ich negatywny wpływ na jakość procesu egzaminowania kandydatów na kierowców oraz sytuację ekonomiczną funkcjonujących ośrodków w perspektywie zmian demograficznych. Pod głosowanie poddano uchwałę Nr 4/2010 opiniującą negatywnie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu określonym w druku poselskim nr 2655. W wyniku przeprowadzonego głosowania, na 62 obecnych na posiedzeniu członków Rady za przyjęciem uchwały nr 4/2010 głosowało 51, przeciw 6, wstrzymało się 5.

   Ostatnim punktem posiedzenia była dyskusja i sprawy organizacyjne.

   Wobec braku głosów w dyskusji prowadzący podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne posiedzenie Rady, zaplanowane na 15 października 2010 r.
Po szczegółowym przeanalizowaniu podstaw prawnych podjęcia  uchwały nr 4/2010 Sekretarz Rady wystąpił  do Przewodniczącego Rady z rekomendacją o jej nie podpisywanie. W tej sytuacji stanowisko Rady w tej sprawie, przyjęte ponadto pod nieobecność na posiedzeniu większości jej członków, należy traktować jako głos w dyskusji na temat przedmiotowego projektu ustawy.

Na tym protokół zakończono.


Sporządził: Krzysztof Kucicki

 Toruń, 21.04.2010 r.