Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 2 / 2008 arrow Protokół z posiedzenia 2/2008
Protokół z posiedzenia 2/2008 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
15.12.2008.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w dniu 29 października 2008 r.


   W posiedzeniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zgodnie z listą obecności), zaproszeni prelegenci prezentujący tematy merytoryczne ujęte w programie spotkania oraz zaproszony  w charakterze gościa Pan Paweł Jankiewicz, Radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa.

   Posiedzenie otworzył p. Marek Staszczyk, Sekretarz Rady, który przywitał uczestników spotkania i podziękował za przybycie. Poinformował, iż ważne obowiązki służbowe nie pozwoliły na udział w posiedzeniu Przewodniczącemu Rady - Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu, Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Panu Rafałowi Bruskiemu oraz Komendantowi Wojewódzkiemu Policji  w Bydgoszczy Panu insp. Krzysztofowi Gajewskiemu. Wyżej wymienionych reprezentowali: Pan Marek Smoczyk, Dyrektor Departamentu Administracji Urzędu Marszałkowskiego  w Toruniu, Pan Adam Fryckowski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Pan insp. Krzysztof Zakrzewski, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Bydgoszczy. Prowadząc obrady Sekretarz Rady przywitał i przedstawił zebranym Pana Pawła Jankiewicza, Radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa, który wyraził zainteresowanie działaniami w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie naszego województwa.

   Następnie prowadzący zapoznał zebranych ze zmianami w składzie Rady, zgłoszonymi przez organy samorządowe, wynikającymi z zaprzestania pełnienia dotychczasowych funkcji przez pierwotnie wskazanych przedstawicieli tych organów. Burmistrz Kcynii wskazał jako swojego nowego przedstawiciela w Radzie p. Tadeusza Szymańskiego (poprzednim był p. Sebastian Stanek), Wójt Gminy Kęsowo wskazał  p. Ireneusza Ruszczyka (poprzednim był  p. Roman Stasiak), Wójt Gminy Lniano wskazał  p. Piotra Barwika (poprzednim był p. Andrzej Gzella) i Burmistrz Nieszawy odwołał swojego dotychczasowego przedstawiciela p. Adama Koca nie wskazując nowego przedstawiciela. Nastąpiła również zmiana przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie. Nowym przedstawicielem jest p. Piotr Ficer (poprzednim była p. Janina Michalak), Dyrektor ZDP  w Mogilnie. Sekretarz podziękował dotychczasowym członkom Rady za udział  i zaangażowanie w pracach Rady, a nowym przedstawicielom życzył satysfakcji i sukcesów w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przypomniał również,  że wcześniej skład Rady został uzupełniony o przedstawicieli: WORD w Bydgoszczy i Włocławku, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  w Bydgoszczy oraz Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

   Po przedstawieniu porządku obrad prowadzący poprosił pierwszego prelegenta Pana Mirosława Jagodzińskiego, Dyrektora Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o przekazanie informacji podsumowującej udział województwa kujawsko-pomorskiego w III edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach. Pan Jagodziński przedstawił podstawowe założenia Programu oraz kryteria oceny wniosków. Omówił drogowe zadania inwestycyjne z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zrealizowane na terenie województwa. W ramach III edycji Programu w latach 2007-2008 zrealizowano 10 zadań drogowych, a całkowita wartość umów z wykonawcami zadań wyniosła 24 260 044 PLN, natomiast kwota refundacji wyniosła 9 902 357 PLN. Realizacja Programu przyniosła konkretne efekty, zarówno poprzez zmniejszenie ilości wypadków, jak i poprzez poprawę stanu dróg. Na zakończenie wystąpienia poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje kolejne przedsięwzięcie związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci Programu Uspokojenia Ruchu na lata 2010-2014.

   Po zakończeniu prezentacji prowadzący obrady poprosił o przedstawienie informacji na temat Programu Uspokojenia Ruchu Pana Krzysztofa Kucickiego, Naczelnika Wydziału Edukacji Komunikacyjnej i BRD Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu. Zapoznał on zebranych z podstawowymi założeniami przygotowywanego przez Ministerstwo Infrastruktury Programu Uspokojenia Ruchu na lata 2010-2014. Program będzie realizowany na drogach samorządowych. Inwestycje obejmą przebudowę i modernizację odcinków dróg samorządowych na obszarze zabudowanym, w celu zapewnienia bezpiecznej prędkości oraz zmniejszenia uciążliwości transportu. Będą one wdrażane przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu i samorządy wojewódzkie). Wartość inwestycji w skali kraju wyniesie 260 milionów euro. Na tę kwotę będzie składać się 125 milionów euro z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego jako częściowa refundacja kosztów inwestycji oraz 135 milionów euro ze środków własnych samorządów.

   Po wystąpieniu p. Krzysztofa Kucickiego prowadzący ogłosił piętnastominutową przerwę. Po przerwie prowadzący poprosił Pana podinsp. Wiesława Rzyducha, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa  w ruchu drogowym na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od stycznia do września 2008 r. W ww. okresie na drogach naszego województwa nastąpiła znacząca poprawa  w zakresie ilości wypadków oraz zabitych i rannych w wypadkach, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Ilość wypadków spadła o 7,5%, ilość zabitych  o 23% i rannych  o 8,2%. Wzrosła natomiast liczba ujawnionych przez Policję wypadków kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i po spożyciu alkoholu. Nastąpił wzrost o 20% ujawnionych kierujących pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu i o16,3% kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości. Zebrani zostali zapoznani również  z najważniejszymi działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonymi przez Policję, m.in. „Bezpieczna Droga”, „Prędkość i Alkohol – zero tolerancji dla osób naruszających zasady ruchu drogowego” oraz realizowanymi przez Policję działaniami profilaktycznymi.

   Po zakończeniu prezentacji Sekretarz Rady przedstawił zebranym informację  o działaniach Rady i jej komisji roboczych w 2008 r. Poinformował o przygotowaniu przez Sekretariat Rady w styczniu br. rocznego sprawozdania o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz działaniach realizowanych w tym zakresie w 2007 r. Sprawozdanie to przewodniczący Wojewódzkiej Rady BRD składa corocznie przewodniczącemu Krajowej Rady BRD. Ponadto w sierpniu br. Sekretariat Rady przygotował i przekazał do Sekretariatu Krajowej Rady BRD informację statystyczną dotyczącą wypadków drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego za I półrocze 2008 r. i analogiczny okres roku ubiegłego oraz informację o najważniejszych działaniach podjętych przez Radę. Sekretarz poinformował również o akcji prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendę Główną Policji pn. „Rowerem bezpiecznie do celu”, w ramach której został ogłoszony konkurs na projekt budowy lub modernizacji Miasteczka Ruchu Drogowego”. W związku z tym konkursem Rada zaopiniowała 7 projektów zgłoszonych do konkursu z terenu naszego województwa. Opinia Rady była niezbędnym wymogiem formalnym, warunkującym zakwalifikowanie projektu do konkursu. W dniu 26 września br. odbyła się w Warszawie konferencja pn. „Razem na Rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, której celem było m.in. podsumowanie  i ogłoszenie wyników konkursu. W konferencji, na zaproszenie Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Adama Rapackiego, uczestniczył Pan Marek Staszczyk, jako Sekretarz K-PWRBRD. Na konkurs wpłynęły 52 projekty. I miejsce zajął projekt miasta Jelenia Góra, II miejsce miasta Iława, III miejsce miasta Kętrzyn.
Następnie Sekretarz Rady poinformował zebranych o swoim spotkaniu z Panem prof. dr hab. Tomaszem Szczuraszkiem, Kierownikiem Katedry Budownictwa Drogowego  U-TP w Bydgoszczy, Przewodniczącym Komisji ds. Organizacji Systemu BRD, w sprawie opracowania Regionalnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas spotkania przyjęto, że Pan Tomasz Szczuraszek przygotuje w ogólnym zarysie ofertę dotyczącą opracowania Programu, obejmującą m.in. zakres opracowania, szacunkowe koszty oraz etapy i terminy realizacji. Oferta jest aktualnie przygotowywana.

   W dalszej części wystąpienia Sekretarz przekazał informację o obchodach Europejskiego Dnia BRD (13.10.2008 r.) i Polskiego Tygodnia BRD (12-19.10.2008 r.). W ramach obchodów w promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego aktywnie włączyły się Policja oraz Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Toruniu, Włocławku i Bydgoszczy, organizując cykl imprez oraz akcję plakatową.

   Na zakończenie Sekretarz zapoznał zebranych z efektami pracy komisji roboczych Rady, przedstawiając m.in. najważniejsze obszary działań poszczególnych komisji.  Ostatnim punktem posiedzenia była dyskusja.

Wobec braku głosów w dyskusji prowadzący posiedzenie podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne posiedzenie Rady w roku przyszłym.
Na tym protokół zakończono.

 

Sporządził: Krzysztof Kucicki

Toruń, 05.11.2008 r.

 
« poprzedni artykuł

Gościmy