Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 1 / 2008 arrow Protokół z posiedzenia 1/2008
Protokół z posiedzenia 1/2008 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
15.12.2008.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w dniu 18 czerwca 2008 r.

 

 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zgodnie z listą obecności, oraz zaproszeni prelegenci prezentujący tematy merytoryczne ujęte w programie spotkania.
 Posiedzenie otworzył Pan Marek Staszczyk, Sekretarz Rady, który przywitał uczestników spotkania i podziękował za przybycie. Jednocześnie poinformował, że ważne obowiązki służbowe nie pozwoliły na udział w posiedzeniu Przewodniczącemu Rady, Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu i Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Panu Rafałowi Bruskiemu. W spotkaniu nie mógł również uczestniczyć Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy Pan insp. Krzysztof Gajewski. W związku z powyższym obowiązek prowadzenia posiedzenia spoczął na Sekretarzu Rady.
 Po przedstawieniu porządku obrad prowadzący poprosił pierwszego prelegenta, Pana Rafała Jankowskiego, Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy o przedstawienie informacji o działalności kontrolnej WITD w 2007 r. Referujący na wstępie zapoznał zebranych z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność Inspekcji oraz realizowanymi zadaniami. Następnie poinformował o stanie zatrudnienia w Inspektoracie oraz wyposażeniu technicznym służącym do prowadzenia działalności kontrolnej na drogach. W dalszej części wystąpienia zaprezentował dane statystyczne w zakresie działalności kontrolnej w 2007 r.
 W związku z przejęciem przez Inspekcję od stycznia 2004 r. od zarządów dróg obowiązku sprawdzania wagi i nacisków osi pojazdów na drogach publicznych,  wskazał na problem niewystarczającej ilość wydzielonych miejsc do ważenia i kontroli pojazdów na sieci drogowej województwa. Zaapelował do zarządców dróg o większe zainteresowanie tym problemem. Na zakończenie omówił i przedstawił dokumentację fotograficzną nieprawidłowości występujących przy przewozie towarów ponadnormatywnych.
 Następnie prowadzący spotkanie poprosił o przedstawienie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Torunia i powiatu toruńskiego w 2007 r. Pana kom. Wiesława Rospirskiego, Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Na wstępie zapoznał on zebranych z terenem działania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, a następnie zaprezentował i omówił dane statystyczne dotyczące zdarzeń drogowych w 2007 r. Wskazał jako główne przyczyny zdarzeń drogowych:
- nie ustąpienie pierwszeństwa,
- nadmierna prędkość,
- alkohol,
 - nieprawidłowe zachowanie pieszych i rowerzystów.
Poinformował o prowadzeniu przez Komendę Miejską Policji w Toruniu działań ukierunkowanych na wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z:
- przekraczaniem nadmiernej prędkości,
- kierowaniem pojazdami w stanie nietrzeźwości,
- używaniem pasów i fotelików,
- ruchem pojazdów ciężarowych.
Wskazał również na wymierne efekty pracy urządzeń technicznych, takich jak fotoradary i wideorejestratory. Podkreślił, iż jedną z podstawowych form pracy w Sekcji Ruchu Drogowego jest działalność profilaktyczno-wychowawcza skierowana do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ważnym elementem działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest współpraca Komendy Miejskiej Policji w Toruniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu. Między innymi, policjanci z Sekcji Ruchu Drogowego biorą udział  w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego z dziećmi ze szkół podstawowych i przedszkoli, prowadzonych w Centrum Edukacji Komunikacyjnej WORD w Toruniu.
Na zakończenie prezentacji poinformował o akcji „Kamizelka dla pierwszaka” zorganizowanej w 2007 r. przez KMP w Toruniu, przy współudziale samorządów powiatu toruńskiego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu. Ze zgromadzonych środków zakupiono 1 500 kamizelek odblaskowych, które zostały przekazane samorządom. Na początku roku szkolnego 2007/2008 kamizelki otrzymały dzieci z klas pierwszych ze szkół powiatu toruńskiego.
 Po zakończeniu prezentacji przez p. kom. Wiesława Rospirskiego, prowadzący posiedzenie poprosił Pana Mirosława Jagodzińskiego, Dyrektora Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o przedstawienie informacji o udziale województwa kujawsko-pomorskiego w III edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach.  Pan Mirosław Jagodziński przedstawił podstawowe założenia Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz kryteria oceny wniosków obowiązujące w I, II i III edycji Programu. Następnie omówił zadania inwestycyjne z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowane na terenie województwa  w poszczególnych edycjach Programu. W roku 2007, w III edycji Programu, oprócz jednego zadania którego realizacja została przeniesiona z roku poprzedniego, do realizacji zostało przyjętych 9 nowych zadań drogowych. Całkowita wartość umów z wykonawcami wynosi 24 260 044 PLN, a kwota refundacji zadań w ramach Programu wyniesie 9 902 357 PLN. Program przynosi konkretne korzyści zarówno poprzez zmniejszenie ilości wypadków drogowych i poprzez poprawę stanu dróg. Na zakończenie wystąpienia p. Mirosław Jagodziński poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury realizując Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 planuje uruchomić Program Uspokojenia Ruchu na lata 2009-2014. Program będzie realizowany w formie partnerstwa pomiędzy Ministrem Infrastruktury, wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego. Całkowita wartość planowanego Programu w skali kraju wyniesie ok. 260 mln euro.
 Po wystąpieniu Pana Jagodzińskiego prowadzący ogłosił piętnastominutową przerwę.
Po przerwie Pan Marek Staszczyk przedstawił, zgodnie z porządkiem obrad, informację na temat:
- uzupełnienia składu osobowego Rady,
- odbytych posiedzeń i pracy komisji roboczych Rady,
- terminów kolejnych posiedzeń w 2008 i 2009 roku,
- możliwości utworzenia wojewódzkiego funduszu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- sfinansowania opracowania Regionalnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu       Drogowego.
Sekretarz poinformował o dokonaniu przez Przewodniczącego Rady uzupełnienia składu Rady o cztery osoby reprezentujące:
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – Pan Jan Siuda, Dyrektor      ZDMiKP w Bydgoszczy,
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy – Pan Tadeusz Kondrusiewicz,    Dyrektor WORD w Bydgoszczy,
-  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku – Pan Jarosław Chmielewski,      Dyrektor WORD we Włocławku,
- Zarząd Powiatu GolubskoDobrzyńskiego – Pan Andrzej Jaskólski, Etatowy Członek     Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
 Następnie prowadzący poinformował o dotychczasowych pracach komisji roboczych Rady. W roku bieżącym do dnia posiedzenia odbyły się spotkania trzech komisji, tj. Komisji ds. Ratownictwa Drogowego, Komisji ds. Edukacji (dwukrotnie) i Komisji ds. Infrastruktury (dwukrotnie). Pozostałe dwie komisje nie odbyły żadnego spotkania.
Komisja ds. Ratownictwa Drogowego za najistotniejsze kwestie w obszarze ratownictwa drogowego uznała:
• potrzebę opracowania przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej  w Toruniu raportu dotyczącego aktualnego stanu ratownictwa drogowego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
• potrzebę zmiany sposobu finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych ujętych  w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,
• problemy związane z finansowaniem szkoleń OSP przez gminy,
• potrzebę  zmianę przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w zakresie nadania uprawnień do kierowania ruchem drogowym w czasie działań ratowniczo-gaśniczych strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG.
Podczas posiedzeń Komisji ds. Edukacji jej członkowie zaakceptowali zakres tematyczny i harmonogram pracy na 2008 r. Uwzględnione zostały propozycje rozszerzenia planu pracy zgłoszone przez Sekretariat Rady, o następujące obszary:
• szkolenie kadr oświatowych:
• unowocześnienie bazy dydaktyczno-technicznej i wyposażenia szkół:
• intensyfikacja działań w zakresie osłony dzieci i młodzieży:
• inicjowanie kampanii propagandowych dotyczących: nadmiernej prędkości, stosowania   pasów bezpieczeństwa, trzeźwości w ruchu drogowym.
W ramach Komisji powołano spośród jej członków zespół, którego zadaniem będzie opracowanie projektu standardowego wyposażenia dydaktycznego do prowadzenia zajęć  z wychowania komunikacyjnego, które powinno znajdować się w dyspozycji każdej szkoły.
Podczas spotkania Komisji ds. Infrastruktury poruszono m.in. następujące tematy:  
- rozwój sieci dróg na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- opracowanie wewnętrznej definicji „miejsca niebezpiecznego” i „odcinka             niebezpiecznego”,
- analiza i ocena wybranych miejsc niebezpiecznych, miejsc koncentracji wypadków, pod          względem rodzaju i przyczyny zdarzenia, stanu technicznego i geometrii drogi.
Najważniejsze ustalenia i wnioski ze spotkania Komisji:
- rozwiązać problem objazdów z dróg krajowych, pomijając drogi powiatowe i gminne,          które nie są przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń i dużego natężenia ruchu,
- każdy z zarządców danej kategorii drogi ma przeprowadzić analizę na swoich ciągach          drogowych.
 Podczas spotkania poinformowano członków Komisji, że Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy i Inspekcją Transportu Drogowego w Bydgoszczy jest na etapie uzgodnień dotyczących budowy miejsc do kontroli pojazdów (w tym ważenia) na sieci dróg wojewódzkich.
 
 W dalszej kolejności prowadzący poinformował  o planowanych terminach kolejnych posiedzeń Rady. Zaplanowane terminy  to: 29.10.2008 r., 14.05.2009 r.  i 28.10.2009 r.
 Następnie zapoznał zebranych z podjętymi działaniami w zakresie utworzenia wojewódzkiego funduszu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poinformował o swoim wystąpieniu do przewodniczących komisji roboczych Rady z prośbą o wypracowanie opinii  w kwestii zasadności utworzenia wojewódzkiego funduszu BRD lub specjalnego konta Rady, na którym byłyby gromadzone środki finansowe przekazywane przez organy i jednostki reprezentowane  w Radzie. Z informacji przekazanych przez przewodniczących komisji wynikało, że przedstawiciele samorządów szczebla gminnego i powiatowego wskazywali na brak podstaw prawnych do finansowania działań Rady poprzez udział gmin i powiatów  w tworzeniu zasobów finansowych Rady. Sekretarz poinformował, że zwrócił się  o przedstawienie opinii prawnej także do służb prawnych Marszałka Województwa  i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Z przedłożonych opinii wynikało, iż zgodnie z art. 140h ustawy Prawo o ruchu drogowym, zadania Rady ograniczają się do funkcji opiniodawczych, konsultacyjnych i inicjatorskich. Rada nie ma przypisanych funkcji wykonawczych i nie jest również stroną czynności cywilno-prawnych. Brak jest również podstaw prawnych do tworzenia odrębnego konta Rady, nie ma bowiem ona ani tytułu, ani potrzeby korzystania  z niego. W związku z powyższym nadal pozostaje kwestią otwartą z jakich źródeł powinny być finansowane działania inicjowane przez Radę. Sekretarz Rady poinformował również, że mając na uwadze potrzebę opracowania Regionalnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zwrócił się pismem  z dnia 17.04.2008 r. do dyrektorów WORD  w Bydgoszczy i Włocławku o włączenie się  w przygotowanie projektu porozumienia, między podmiotami, których przedstawiciele są członkami Rady, w sprawie sfinansowania opracowania Programu. Do dnia posiedzenia nie uzyskał odpowiedzi w tej sprawie.
 Wobec braku podstaw prawnych do utworzenia odrębnego funduszu Rady  w sfinansowanie Programu powinny włączyć się podmioty, które w ramach swojej działalności statutowej dysponują środkami finansowymi na działania związane  z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 Po wystąpieniu Sekretarza Rady o zabranie głosu poprosił Pan nadkom. Wiesław Rzyduch, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  w Bydgoszczy. Poinformował on członków Rady o poprawie stanu bezpieczeństwa na drogach województwa w I półroczu 2008 r. Aktualnie województwo posiada jedną  z najwyższych w kraju dynamikę spadku wypadkowości. W roku 2007 na drogach województwa w wypadkach drogowych zginęły 363 osoby, a od początku roku bieżącego dotychczas niewiele ponad 100. Podkreślił zwiększenie ze strony Policji dynamiki kontroli drogowych, zwiększenie liczby policjantów na drogach i zaangażowanie do tych czynności funkcjonariuszy z oddziałów prewencji. Działania kontrolne ukierunkowane są przede wszystkim na zmniejszenie prędkości przez kierujących pojazdami oraz eliminację kierujących w stanie nietrzeźwym. Według szacunków Policji codziennie ok. 1 – 1,5 % kierowców na drogach znajduje się w stanie nietrzeźwym. Po wystąpieniu p. Wiesława Rzyducha prowadzący posiedzenie zaprosił uczestników spotkania do dyskusji.
 Pan Eugeniusz Gołębiewski, Burmistrz Kowala, wystąpił z wnioskiem, aby zarządcy dróg (wojewódzkich i powiatowych) rozważyli lokalizację wydzielonych miejsc do kontrolnego ważenia pojazdów przy cukrowniach, gdyż kierowcy pojazdów przewożących buraki cukrowe nie przestrzegają dopuszczalnych norm nacisków osi pojazdów.
W sprawach organizacyjnych zgłoszono zmiany w składach komisji roboczych.      Pan Tomasz Wysocki, członek dwóch komisji roboczych Rady, tj. Komisji ds. Infrastruktury  i Komisji ds. Ratownictwa Drogowego, zadeklarował swój udział wyłącznie w pracach Komisji ds. Ratownictwa Drogowego, rezygnując z udziału w drugiej komisji. Pan Waldemar Winter, członek Komisji ds. Infrastruktury zadeklarował udział w pracach Komisji ds. Edukacji, rezygnując jednocześnie z udziału w Komisji ds. Infrastruktury.
Po wyczerpaniu ostatniego punktu porządku obrad Sekretarz Rady podziękował uczestnikom spotkania za przybycie, jednocześnie zapraszając na następne posiedzenie Rady, zaplanowane na 29 października br.

Na tym protokół zakończono.

 

 


Sporządził: Krzysztof Kucicki
24.06.2008 r.            
 

 
« poprzedni artykuł

Gościmy