Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 1 / 2022 arrow Protokół z posiedzenia 1/2022
Protokół z posiedzenia 1/2022 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
26.05.2022.
NR.004.18.2022 Protokół z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 20 maja 2022 r. W spotkaniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgodnie z listą obecności. Na wstępie Pan Marek Staszczyk, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (K-PWRBRD) przywitał zebranych, a następnie poprosił o zabranie głosu i otwarcie posiedzenia pod nieobecność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Mirosława Graczyka, Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pan Mirosław Graczyk dokonał w imieniu Marszałka wręczenia aktu powołania na członka Rady Panu Arturowi Czapiewskiemu, Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej. Zaproponował również uzupełnienie porządku obrad o wystąpienie członka Rady p. Damiana Iwanowicza, dotyczące kwestii usprawnienia pracy Rady, wskazania nowych obszarów jej aktywności. Temat ten był już przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji ds. Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego. Następnie przekazał dalsze prowadzenie obrad Sekretarzowi Rady. Sekretarz w związku z tą zmianą zaproponował wprowadzenie do porządku obrad przerwy, po przegłosowaniu uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2022-2023. Następnie zgodnie z porządkiem obrad poprosił Pana mł. insp. Macieja Zdunowskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, o przedstawienie stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za 2021 r. Pan Naczelnik omówił dane statystyczne dotyczące wypadkowości, ofiar śmiertelnych i rannych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2019-2021 oraz przedsięwzięcia profilaktyczne realizowane w garnizonie kujawsko-pomorskim w 2021 r. W świetle przedstawionych danych w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. zmniejszyła się ilość wypadków drogowych o 35 (z 834 do 799), ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 11 (z 133 do 122). Ponadto utrzymała się tendencja spadkowa w zakresie ilości rannych, która zmniejszyła się o 4 (z 872 do 868). W ramach przeprowadzonych w 2021 r. 593 028 badań na zawartość alkoholu ujawniono 6 217 kierujących po spożyciu alkoholu, w 2020 r. było to odpowiednio 513 018 badań i 5 034 osób. Po zakończeniu prezentacji Sekretarz podziękował Panu Naczelnikowi za szczegółową analizę stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 r. Podkreślił występujący od lat trend malejącej liczby wypadków i rannych w wypadkach, wskazując jednocześnie na wciąż wysoki udział wypadków z pieszymi, motocyklistami i w wyniku najechania na drzewo. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Sekretarz Rady podziękował twórcom Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2022-2023 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030, tj. przewodniczącemu i członkom Komisji ds. Programów Realizacyjnych za jego opracowanie. Zwrócił też uwagę na ambitne cele główne określone w Programie, w zakresie liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w 2030 r., wynikające z przyjęcia odpowiednich wielkości dla roku bazowego 2020. Następnie Sekretarz Rady zgodnie z porządkiem obrad poprosił Pana Krzysztofa Kucickiego, Przewodniczącego Komisji ds. Programów Realizacyjnych K-PWRBRD o zaprezentowanie projektu Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2022-2023 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030. Przewodniczący Komisji poinformował o najważniejszych założeniach Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 oraz zapoznał zebranych z założeniami, strukturą i priorytetami Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2022-2023. Omówił również listę zadań do realizacji ujętych w Programie. Kończąc swoje wystąpienie podziękował członkom Komisji ds. Programów Realizacyjnych za współpracę przy opracowywaniu projektu Programu. Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały nr 1/2022 w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2022-2023 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030. Przed przystąpieniem do głosowania Sekretarz zapoznał obecnych z treścią uchwały. Za jej przyjęciem w zaproponowanym brzmieniu głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady (18 członków). Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnie Sekretarz ogłosił przerwę w obradach. Po przerwie Sekretarz przedstawił informację w zakresie: 1) wdrażania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy, 2) wypadków na przejściach dla pieszych w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, 3) zaktualizowania przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego folderu informacyjnego pt. „Przepis na … bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, czyli wystąpień członków Rady, Sekretarz przekazał głos Panu Mirosławowi Graczykowi, który nawiązał do rozpoczętej podczas spotkania Komisji ds. Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego w grudniu 2021 r. dyskusji na temat usprawnienia pracy Rady i określenia nowych obszarów jej aktywności. W jej efekcie Departament Infrastruktury Drogowej podjął się dokonać analizy, przy udziale innych departamentów Urzędu Marszałkowskiego, w zakresie możliwości wdrożenia przemyśleń i propozycji przedstawionych na posiedzeniu Komisji. Zapraszając członków Rady do dyskusji poprosił o zaprezentowanie propozycji w tym zakresie członka Rady Pana dr inż. Damiana Iwanowicza, adiunkta Politechniki Bydgoskiej. Pan Damian Iwanowicz dokonał analizy realizacji przez Radę poszczególnych zadań ustawowych określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Wskazał i omówił zadania, które realizowane są w sposób wystarczający oraz te, które wymagają większej aktywności Rady. Zaliczył do nich: opracowanie Regionalnego Programu Poprawy BRD, inicjowanie kształcenia kadr i szkolenia BRD, inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej. Przedstawił też propozycje konkretnych działań w ramach realizacji poszczególnych zadań. Po wystąpieniu Pana Damiana Iwanowicza głos zabrał Pan Mirosław Graczyk, który przedstawił kilka propozycji działań Departamentu Infrastruktury Drogowej, takich jak m.in.: organizacja sympozjum bezpieczeństwa, wspierania samorządów lokalnych, analiza możliwości pozyskiwania środków finansowych, w tym środków unijnych na działania BRD. Zaprosił tez członków Rady do dzielenia się swoimi przemyśleniami i propozycjami. Pani Joanna Jaroszyńska reprezentująca Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń” poparła inicjatywę otwarcia dyskusji o tym, co można zrobić więcej i efektywniej w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwróciła się tez z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na postawienie stojaków rowerowych przy siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu. Sekretarz Rady przyjął to zadanie do realizacji przez WORD. Pan mł. insp. Maciej Zdunowski poruszył kwestię bezpieczeństwa pieszych, podkreślając, że nowe przepisy dotyczące pieszych, obowiązujące od 1 czerwca 2021 r., nie przyniosły oczekiwanych efektów i należy zastanowić się nad działaniami, które poprawiłyby tą sytuację. Zaproponował działania edukacyjne z wykorzystaniem np. ulotek, systemu SMS RCB, piktogramów na przejściach dla pieszych. Wskazał też na nieprecyzyjność zapisu regulującego używanie telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. Sekretarz Rady zwrócił uwagę, że sprawcami większości wypadków drogowych są ludzie młodzi, pokolenie, które nie zostało w wystarczającym stopniu wyedukowane. Potrzebny jest też większy nadzór Policji w obrębie przejść dla pieszych. Pan Artur Czapiewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego zwrócił uwagę na różne zachowania polskich kierowców w kraju i za granicą, podkreślając brak w naszym kraju edukacji komunikacyjnej od małego dziecka. Kultura poruszania się w ruchu drogowym to jest proces edukacyjny, który powinien trwać całe życie. Po wyczerpaniu porządku obrad Sekretarz podziękował zebranym za głosy w dyskusji. Przypomniał, że zasadnicza, merytoryczna praca powinna odbywać się w komisjach Rady, które mogą wyznaczać spotkania stosownie do potrzeb. Podziękował pracownikom Politechniki Bydgoskiej za wznowienie współpracy z Radą, podkreślając wcześniejsze zasługi uczelni w pracach K-PWRBRD. Sekretarz podziękował również Panu Mirosławowi Graczykowi za deklarację w ramach Urzędu pomocy i współpracy, w sytuacji kiedy WORD-y w chwili obecnej nie dysponują środkami finansowymi na działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, co rokuje, że niektóre z problemów w sposób systemowy uda się zrealizować. Wszystkie materiały związane z pracą Rady (uchwały, protokoły, prezentacje prelegentów etc.) znajdują się na stronie internetowej www.k-pwrbrd.word.torun.pl. Na tym protokół zakończono. Sporządził: Krzysztof Kucicki 25.05.2022 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy