Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 1 / 2007 arrow Protokół z posiedzenia 1/2007
Protokół z posiedzenia 1/2007 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
15.12.2008.

Protokół
z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim w dniu 5 grudnia 2007 r.


   W spotkaniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgodnie z listą obecności oraz zaproszeni prelegenci prezentujący tematy merytoryczne określone w programie posiedzenia.

   Posiedzenie otworzył, witając uczestników spotkania i dziękując za przybycie Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, Sekretarz K-PWRBRD Pan Marek Staszczyk. Następnie oddał głos i przekazał dalsze prowadzenie posiedzenia Przewodniczącemu K-PWRBRD, Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu.

   Marszałek powitał zebranych, a następnie podzielił się z uczestnikami posiedzenia informacją na temat rozwoju infrastruktury drogowej na obszarze naszego województwa  w nadchodzących latach, planowanych i prowadzonych najważniejszych inwestycjach drogowych. Wskazał na ważność budowy odcinka autostrady A-1 i drogi ekspresowej nr 5 dla naszego województwa. Następnie nawiązał do założeń Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 dotyczących zmniejszenia  do roku 2013   o 50% w stosunku do roku 2003, tj. nie więcej niż 2800 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych rocznie, zwracając uwagę na zatrważające statystyki wypadkowości z udziałem ofiar śmiertelnych. Podkreślił konieczność wspólnych działań dla osiągnięcia założonego celu. Służyć temu powinna konstrukcja K-PWRBRD, która pozwala na angażowanie  w realizację zadań wszystkich szczebli administracji publicznej.

   W dalszej części wypowiedzi Marszałek przedstawił w ogólnym zarysie historię funkcjonowania wojewódzkich rad bezpieczeństwa ruchu drogowego na przestrzeni kilkunastu lat, począwszy od 1993 r., kiedy to uchwałą Rady Ministrów utworzono na szczeblu centralnym Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a na poziomie regionalnym zaczęły powstawać po raz pierwszy wojewódzkie rady brd. Następnie przedstawił skład oraz podstawowe zadania wojewódzkiej rady bezpieczeństwa ruchu drogowego wynikające z zapisu ustawowego. Wskazał na główne cele przyjęte w Programie GAMBIT 2005 oraz potrzebę opracowania regionalnego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Następnie zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia podkreślając, iż w dużej części ma ono charakter organizacyjny, w kierunku usprawnienia pracy Rady. Kończąc swoje wystąpienie Marszałek podziękował zebranym za liczne przybycie, co uznał za budujące i potwierdzenie szerokiego zainteresowania zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Następnie przekazał głos Sekretarzowi K-PWRBRD Panu Markowi Staszczykowi.

   Sekretarz poinformował zebranych o dalszym przebiegu posiedzenia. Następnie nawiązał do dotychczasowego funkcjonowania Krajowej Rady BRD i wojewódzkich rad brd. podkreślając wagę umocowania ustawowego funkcjonowania rad w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” od dnia 1 stycznia 2002 r.  Poinformował zebranych o zarządzeniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 50/2007 z dnia 22.11.2007 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, o składzie Prezydium Rady oraz utworzeniu pięciu stałych komisji roboczych. Następnie zgodnie z programem posiedzenia Sekretarz przeprowadził procedurę głosowania projektu uchwały nr 1/2007 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (138 głosów).
Po ogłoszeniu wyniku głosowania sekretarz odczytał treść zarządzenia Nr 1/2007 Przewodniczącego K-PWRBRD z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji roboczych Rady.
Na przewodniczących komisji Marszałek Województwa powołał:
1. Pana prof. Tomasza Szczuraszka na Przewodniczącego Komisji ds. Organizacji Systemu Brd,
2. Pana Sławomira Kopyścia na Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji,
3. Pana Krzysztofa Zakurzewskiego na Przewodniczącego Komisji ds. Monitorowania i Nadzoru Ruchu Drogowego,
4. Pana Krzysztofa Moraczewskiego na Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury,
5. Pana Jakuba Politowskiego na Przewodniczącego Komisji ds. Ratownictwa Drogowego.

   W trakcie odczytywania zarządzenia Marszałek Piotr Całbecki wręczył przewodniczącym komisji symboliczne akty powołania.  Po zakończeniu ceremonii Sekretarz nawiązał do celu regionalnego działań w zakresie brd, jakim jest opracowanie regionalnego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, z którym nie zdołano uporać się od wielu lat. Wskazał na środki finansowe jako czynnik determinujący powstanie programu.  Wyraził przekonanie, że sytuacja ulegnie zmianie i wspólnymi siłami taki dokument zostanie opracowany.

   Następnie Sekretarz przeszedł do kolejnego punktu porządku spotkania,  tj. zatwierdzenia planów wydatków poszczególnych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na 2008 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawił wysokość planowanych kwot na brd przez poszczególne ośrodki. Odczytał kolejno treść projektów uchwał w tej sprawie poddając je pod głosowanie.

   Za przyjęciem uchwały Nr 2/2007 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu , w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, głosowało 131 członków Rady, wstrzymało się 7, głosów przeciw nie było.

   Za przyjęciem uchwały Nr 3/2007 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, głosowało 125 członków Rady, wstrzymało się 13, głosów przeciw nie było.

   Za przyjęciem uchwały Nr 4/2007 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, głosowało 130 członków Rady, wstrzymało się 8, głosów przeciw nie było. Wszystkie uchwały zostały podjęte zdecydowaną większością głosów.

   Po zakończeniu procedury głosowania Sekretarz wyjaśnił przyczyny różnej wysokości planowanych wydatków przez poszczególne ośrodki, wskazując na ich różną sytuację finansową oraz strategię działania. Poinformował zebranych o planowanej przez WORD  w Toruniu w przyszłym roku budowie nowego obiektu Oddziału Terenowego WORD  w Grudziądzu, która wymagać będzie znacznych środków finansowych. Podziękował władzom samorządowym Grudziądza za przekazanie terenu pod budowę ośrodka oraz Marszałkowi za wsparcie działań WORD w tym zakresie.

   Następnie głos zabrał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, który poinformował zebranych, iż z uwagi na inne obowiązki służbowe zmuszony będzie opuścić posiedzenie. Marszałek zwrócił się do przewodniczących komisji roboczych, aby tak planowali działania, by były one efektywne i wykorzystywały posiadaną wiedzę członków Rady uczestniczących w pracach poszczególnych komisji. Podkreślił, iż ważne dyskusje będą odbywały się w komisjach roboczych. Podziękował przewodniczącym komisji za podjęcie się tej roli.

   Następnie pożegnał się i przekazał przewodniczenie obradom Zastępcy Przewodniczącego K-PWRBRD Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy Panu insp. Krzysztofowi Gajewskiemu. Prowadzący oddał głos Sekretarzowi, który zwrócił się do członków Rady o kontynuowanie w przerwie obrad zapisów do udziału w pracach preferowanych komisji roboczych, a następnie ogłosił piętnastominutową przerwę.

   Po przerwie prowadzący posiedzenie Pan Krzysztof Gajewski zgodnie z porządkiem obrad poprosił pierwszego prelegenta Pana Krzysztofa Szymańskiego, Inspektora w Wydziale Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu   o przedstawienie informacji nt. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomoraskim. Referujący zapoznał zebranych z rodzajami projektów w ramach ww. programu, które mogą być dofinansowane ze środków unijnych oraz potencjalnymi beneficjentami tych projektów.

   Po zakończeniu prezentacji prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu programu, prosząc o przedstawienie stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2007 r. Pana nadkom. Wiesława Rzyducha, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Referujący zaprezentował i omówił dane statystyczne dotyczące wypadkowości za okres 10 miesięcy br. i porównawczo do analogicznego okresu roku 2006 w skali województwa i poszczególnych powiatów. Omówił również najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. Na koniec wystąpienia poinformował zebranych, iż Policja dysponuje aktualnie na terenie województwa  37 masztami do fotoradarów i 6 fotoradarami, natomiast zakupionych jest 20 szt. w ramach programu SPO Transport. Na wyposażeniu Policji znajduje się ponadto  10 wideorejestratorów, w tym 5 nowoczesnych cyfrowych.

   Po zakończeniu prezentacji prowadzący posiedzenie zwrócił się do Pana mł. bryg. Konrada Grzywacza, Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu o przedstawienie informacji nt. „Udział jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnioczego w działaniach interwencyjnych w zakresie ratownictwa drogowego w województwie kujawsko-pomorskim”. Prelegent omówił strukturę, organizację i zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Kończąc swoje wystąpienie przekazał w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej podziękowanie dla Dyrektora WORD  w Toruniu za sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do prowadzenia szkoleń  w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej dla Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

   Po zakończeniu prezentacji  Sekretarz poprosił Naczelnika Wydziału Edukacji Komunikacyjnej i BRD Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu Pana Krzysztofa Kucickiego o przedstawienie propozycji składów osobowych poszczególnych komisji roboczych, które będą funkcjonowały w strukturze K-PWRBRD. Składy komisji określono w oparciu o preferencje członków Rady wskazane w specjalnych formularzach przesłanych wcześniej wraz z zaproszeniem na spotkanie. Przedstawione propozycje zostały zaakceptowane przez obecnych uczestników posiedzenia. Sekretarz nadmienił,  iż proponowane składy komisji należy traktować jako wstępne, a w przypadku zgłaszania uwag będą korygowane. Ponadto zostaną przesłane członkom poszczególnych komisji.

   Ostatnim punktem posiedzenia była dyskusja oraz sprawy organizacyjne. Sekretarz wyraził przekonanie, iż skład K-PWRBRD złożony  z przedstawicieli tak wielu organów pozwoli na skuteczniejsze działania niż dotychczas. Zapewnił, iż środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego będą coraz większe.
Wobec braku głosów w dyskusji Sekretarz podziękował zebranym za przybycie na spotkanie. Zaoferował bazę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu do dyspozycji wszystkich zainteresowanych, zapraszając do współpracy zarówno w formule K-PWRBRD, jak również współpracy dwustronnej.  Kończąc spotkanie przekazał jego uczestnikom  życzenia świąteczne.


Na tym protokół zakończono.


Sporządził: Krzysztof Kucicki
10.12.2007 r.

 
« poprzedni artykuł

Gościmy