Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 1 / 2021 arrow Protokół z posiedzenia 1/2021
Protokół z posiedzenia 1/2021 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
26.05.2021.
NR.004.25.2021 Protokół z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 21 maja 2021 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu. W spotkaniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgodnie z listą obecności. Na wstępie Pan Marek Staszczyk, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (K-PWRBRD) przywitał zebranych, a następnie poprosił o zabranie głosu i otwarcie posiedzenia, pod nieobecność Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Mirosława Graczyka, Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Następnie Sekretarz zgodnie z porządkiem obrad poprosił Pana mł. insp. Macieja Zdunowskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, o przedstawienie stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za 2020 r. Pan Naczelnik omówił dane statystyczne dotyczące wypadkowości, ofiar śmiertelnych i rannych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2018-2020 oraz przedsięwzięcia profilaktyczne realizowane w garnizonie kujawsko-pomorskim w 2020 r. W świetle przedstawionych danych w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się ilość wypadków drogowych o 117 (z 947 do 830). Ponadto utrzymała się tendencja spadkowa w zakresie ilości rannych, która zmniejszyła się o 115 (z 981 do 866). W 2020 r. zmniejszyła się też znacząco ilość ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 77 (z 211 do 134). W ramach przeprowadzonych w 2020 r. 512 997 badań na zawartość alkoholu ujawniono 5 049 kierujących po spożyciu alkoholu, w 2019 r. było to odpowiednio 960 236 badań i 5 830 osób. Analizując dane statystyczne dotyczące wypadkowości w 2020 r. należy uwzględnić wpływ stanu pandemii i związanych z tym ograniczeń. Po zakończeniu prezentacji Sekretarz podziękował Panu Naczelnikowi za szczegółową analizę stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 r. Będzie ona dostępna na stronie internetowej Rady. Podkreślił znaczącą poprawę statystyk związanych z wypadkami drogowymi w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2020. Podziękował wszystkim policjantom garnizonu kujawsko-pomorskiego za wzmożony wysiłek, związany z szeregiem nowych obowiązków wynikających ze stanu pandemii. Kolejnym punktem porządku było wystąpienie Pana Grzegorza Piątka, Naczelnika Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Departamencie Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poświęcone zmianom w ustawie Prawo o ruchu drogowym od 1 czerwca 2021 r., związanym z większymi uprawnieniami pieszych przed wejściem na przejście dla pieszych, w kontekście działań infrastrukturalnych, prewencyjnych, kontrolnych i informacyjnych. Pan Naczelnik podzielił się uwagami wypracowanymi wcześniej na posiedzeniu Komisji ds. Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego. Wskazał na problemy związane z dostosowaniem do nadchodzących zmian istniejącej infrastruktury dróg publicznych, co wymaga określonych nakładów finansowych, oraz przygotowaniem zarządców dróg i organów zarządzających ruchem do takich zmian. Zwrócił uwagę m.in. na brak wsparcia centralnego działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich. Ministerstwo finansuje takie działania na drogach gminnych i powiatowych w ramach konkursu, tymczasem zdarzenia z pieszymi w zdecydowanej większości mają miejsce w miastach na prawach powiatu na drogach krajowych i wojewódzkich. Piesi ulegają wypadkom lub giną w innych lokalizacjach, niż nieuczęszczane przejścia dla pieszych na drogach gminnych. Pan Naczelnik odniósł się również do nowych wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych wskazując, że nie stanowią one przepisów techniczno-budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, natomiast zgodnie z Ustawą o drogach publicznych przeznaczone są do dobrowolnego stosowania. Wyraził też zaniepokojenie brakiem rozpoczęcia kampanii edukacyjno-informacyjnej na szczeblu centralnym w związku ze zmianami przepisów od 1 czerwca br. W tej sprawie Sekretarz Rady wyjaśnił, że 19 maja br. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poinformował Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o przystąpieniu do realizacji projektu, w ramach którego przygotowywane są dwie kampanie społeczne: kampania dotycząca ograniczenia nadmiernej prędkości i przestrzegania obowiązujących limitów prędkości oraz kampania dotycząca ochrony pieszych w obszarze przejść dla pieszych i zachowania szczególnej ostrożności przez pieszych przy wchodzeniu na przejście. Przewidziano emisję przygotowanych spotów w stacjach telewizyjnych i radiowych od 1 czerwca do 30 listopada br. Po wystąpieniu Pana Grzegorza Piątka Sekretarz Rady zgodnie z porządkiem obrad poprosił Pana Krzysztofa Kucickiego, Przewodniczącego Komisji ds. Programów Realizacyjnych K-PWRBRD o zaprezentowanie projektu Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2021-2022 do Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim „GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI”. Przewodniczący Komisji na wstępie poinformował o najważniejszych założeniach projektu Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030, znajdującego się na etapie konsultacji. Następnie zapoznał zebranych z założeniami, strukturą i priorytetami Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2021-2022. Omówił również listę zadań do realizacji ujętych w Programie. Na koniec swojego wystąpienia podziękował członkom Komisji ds. Programów Realizacyjnych za współpracę przy opracowywaniu projektu Programu. Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały nr 1/2021 w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2021-2022. Z uwagi na brak obecności na posiedzeniu minimum połowy składu osobowego Rady, nie przyjęto tej uchwały. Na wniosek Sekretarza, zaakceptowany przez zebranych, przeprowadzono głosowanie projektu uchwały przez 13 obecnych członków Rady. Przed przystąpieniem do głosowania Sekretarz zapoznał obecnych z treścią uchwały. Za jej przyjęciem w zaproponowanym brzmieniu głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu (13 członków Rady). Po zakończeniu głosowania Sekretarz poinformował, że korzystając z uprawnień wynikających z Regulaminu Rady zarządzi głosowanie korespondencyjne w formie elektronicznej projektów uchwał zaplanowanych do podjęcia na posiedzeniu, dla nieobecnych członków Rady. Następnie Sekretarz ogłosił przerwę w obradach. Kolejnym punktem obrad po przerwie było wystąpienie Pana Marka Staszczyka, Dyrektora WORD w Toruniu (Sekretarza Rady), który przedstawił sytuację Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Pan Dyrektor zapoznał zebranych z zakresem działalności oraz sytuacją ekonomiczną WORD. Wskazał przyczyny i źródła obecnego kryzysu finansowego ośrodków, tj.: 1. pogłębiający się niż demograficzny, 2. brak waloryzacji opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy (nie zmieniły się od 2013 r.), 3. zmiany przepisów w zakresie planowania i organizacji egzaminów (§ 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury), 4. COVID – 19, 5. brak pomocy ze strony Rządu. Opierając się na danych statystycznych wykazał bezpośrednią zależność między sytuacją demograficzną w latach 1990-2020, a ilością przeprowadzonych egzaminów na przykładzie WORD w Toruniu. Zapoznał zebranych ze strukturą przychodów i kosztów w latach 2016-2020 na przykładzie danych WORD w Toruniu, podkreślając, że w strukturze przychodów ponad 90% stanowią przychody z działalności egzaminacyjnej, a w strukturze kosztów ponad 60% to koszty osobowe (wynagrodzenia, ubezpieczenia społ. i inne świadczenia). Przedstawił również wynik finansowy wszystkich WORD-ów w kraju na przestrzeni lat 2012-2020, w tym w ujęciu wojewódzkim. Za 2020 r. wynik finansowy brutto z działalności operacyjnej wszystkich WORD-ów w Polsce zamknął się stratą. Łączna wysokość straty finansowej wyniosła ponad 44,5 mln zł. Pan Dyrektor zwrócił też uwagę na drastyczny spadek w ostatnich latach wydatków WORD-ów na działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, będący konsekwencją pogarszającej się sytuacji finansowej. Poruszył również problem pogłębiającej się z roku na rok dysproporcji pomiędzy wysokością wynagrodzenia egzaminatorów, a wysokością przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W ramach przygotowanej prezentacji przedstawił też dane dotyczące przychodów oraz kosztów WORD-ów z województwa kujawsko-pomorskiego i WORD-ów w Polsce, porównawczo za okres I i II półrocza roku 2019 i 2020. Kończąc swoje wystąpienie Pan Dyrektor poinformował, że jako Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD, w grudniu 2019 r. działając z rekomendacji Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, zwrócił się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o rozważenie propozycji systemowego ustalania wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy. Powodem wystąpienia była drastycznie pogarszająca się od kilku lat sytuacja finansowa Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Wniosek uzyskał poparcie Konwentu Marszałków Województw RP, który w przyjętym stanowisku wnioskował o wypracowanie mechanizmu umożliwiającego coroczną waloryzację wysokości opłat za egzaminy państwowe, jak również większość wojewódzkich rad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pomimo upływu wielu miesięcy od dnia złożenia obydwu wniosków Minister Infrastruktury nie podjął żadnych czynności w tej sprawie. Po zakończeniu wystąpienia Sekretarz Rady poprosił Pana Grzegorza Piątka o zapoznanie zebranych z projektami dwóch uchwał, tj.: - uchwały nr 2/2021 w sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury o rozważenie możliwości wprowadzenia zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) w zakresie stosowania symboliki figur geometrycznych na istniejących tablicach E-1, E-2, E-4 i ich odmianach, jako uzupełnienie lub likwidację tablic F-9 w przypadku nakładania się objazdów w strefach zintensyfikowanych prac budowalnych na różnych frontach robót, - uchwały nr 3/2021 w sprawie wystąpienia do Ministra Infrastruktury o rozważenie możliwości wprowadzenia zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 231) w zakresie ujednolicenia oznakowania stref zamieszkania w obrębie skrzyżowań z drogami publicznymi. Pan Naczelnik zapoznał zebranych z treścią projektów uchwał i uzasadnił wniosek o wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu. Następnie Sekretarz Rady przeprowadził głosowanie. Za przyjęciem uchwał w zaproponowanym brzmieniu głosowało dwunastu członków Rady, przy jednym głosie wstrzymującym się. Po wyczerpaniu porządku obrad Sekretarz podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne posiedzenie planowane w IV kwartale br. Wszystkie materiały związane z pracą Rady (uchwały, protokoły, prezentacje prelegentów etc.) znajdują się na stronie internetowej www.k-pwrbrd.word.torun.pl. Na tym protokół zakończono. Sporządził: Krzysztof Kucicki 26.05.2021 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy