Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 1 / 2020 arrow Protokół z posiedzenia 1/2020
Protokół z posiedzenia 1/2020 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
20.11.2020.
NR.004.32.2020 Protokół z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 6 listopada 2020 r. (tryb wideokonferencji) W spotkaniu wzięło udział 16 członków Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zalogowanych do aplikacji Microsoft Teams). Posiedzenie otworzył Pan Marek Staszczyk, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (K-PWRBRD), który na wstępie przywitał uczestników spotkania oraz przedstawił nowych członków Rady, tj. Pana Zbigniewa Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Leszka Nitkę – Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich, Panią Paulinę Olenkowicz-Trempała i Pana Damiana Iwanowicza – pracowników naukowych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Następnie Sekretarz przedstawił porządek obrad, który został zaakceptowany przez obecnych na spotkaniu. Zgodnie z programem posiedzenia Sekretarz poprosił Pana mł. insp. Macieja Zdunowskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, o dokonanie oceny stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń-wrzesień 2020 r. Pan Maciej Zdunowski zaprezentował i omówił dane statystyczne dotyczące wypadkowości, ofiar śmiertelnych i rannych w województwie kujawsko-pomorskim w okresie styczeń-wrzesień 2020 r., porównawczo z analogicznym okresem roku 2019 i 2018. Przedstawił również najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z winy kierującego i pieszego. Powyższe dane przedstawił również w ujęciu powiatowym. Zaprezentował również przedsięwzięcia profilaktyczne i edukacyjne realizowane w 2020 r. w garnizonie kujawsko-pomorskim. W świetle przedstawionych danych statystycznych stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. uległ poprawie w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019, zarówno w zakresie ilości wypadków drogowych (zmniejszenie o 84, z 714 do 630), jak i ilości ofiar śmiertelnych (zmniejszenie o 73, ze 163 w 2019 r. do 90 w 2020 r.) oraz rannych (zmniejszenie o 77, z 746 do 669). Po zakończeniu wystąpienia Sekretarz podziękował Panu mł. insp. Maciejowi Zdunowskiemu za ciekawą prezentację problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym województwie, podkreślając zauważalną poprawę statystyk wypadkowości w 2020 r. Następnie poprosił Pana Krzysztofa Kucickiego, Przewodniczącego Komisji ds. Programów Realizacyjnych K-PWRBRD o zaprezentowanie Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2020-2021 do Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim „GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI”. Przewodniczący Komisji posługując się przygotowaną prezentacją zapoznał zebranych z założeniami, strukturą i priorytetami Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2020-2021. Przedstawił również najistotniejsze wnioski opisujące stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim oraz zakres zadań do realizacji ujętych w Programie. Na koniec swojego wystąpienia podziękował członkom Komisji ds. Programów Realizacyjnych za włożoną pracę w przygotowanie projektu Programu. Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na 2021 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sekretarz zapoznał członków Rady z trudną sytuacją finansową wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w całym kraju spowodowaną zmianą przepisów w zakresie organizacji egzaminów na prawo jazdy od 1 stycznia 2020 r., jak również stanem epidemii. Z tego powodu WORD-y zmuszone są znacząco ograniczać wydatki na działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do głosowania Sekretarz poinformował, że głosowanie odbywać się będzie przy użyciu symbolu podniesionej ręki znajdującym się na stronie głównej aplikacji Microsoft Teams. Następnie zapoznał członków Rady z treścią uchwał i zaplanowanymi przez dyrektorów WORD kwotami wydatków. Uchwały: Nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD w Bydgoszczy w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w wysokości 280 000,00 zł, Nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD w Toruniu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w wysokości 215 600,00 zł i Nr 4/2020 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD we Włocławku w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w wysokości 90 000,00 zł, zostały przyjęte w zaproponowanym brzmieniu jednogłośnie. Po zatwierdzeniu przez Radę planów wydatków WORD Sekretarz poprosił Pana Grzegorza Piątka, Naczelnika Wydziału Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Departamencie Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej w bieżącym roku przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy pn. „Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w województwie kujawsko-pomorskim”. Pan Naczelnik poinformował o pozytywnej ocenie przez kontrolerów NIK działań podejmowanych przez Marszałka Województwa w zakresie pozyskiwania danych o wypadkach drogowych i prowadzenia analiz dotyczących zdarzeń drogowych. W ocenie NIK czynności Urzędu w zakresie eliminowania wypadków na przejściach dla pieszych miały jednak ograniczoną skuteczność, gdyż między rokiem 2016 a 2019 rosła liczba zdarzeń z udziałem pieszych na drogach wojewódzkich, w tym mających miejsce na przejściach dla pieszych. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie przygotowanie organizacyjne Urzędu do wykonywania powierzonych zadań w zakresie zarządzania ruchem drogowym, a także podejmowane działania służące rzetelnemu rozpatrzeniu wniosków dotyczących organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, prawidłowej weryfikacji i zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu oraz inicjowaniu działań promocyjnych w zakresie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Drugim tematem zaprezentowanym przez Pana Grzegorza Piątka było omówienie aplikacji dotyczącej lokalizacji zdarzeń drogowych. Pan Naczelnik przedstawił założenia, cele i sposób tworzenia aplikacji. Podkreślił, iż jest to nowe podejście do prowadzenia analiz i zbierania informacji o zdarzeniach drogowych. Po wystąpieniu Pana Naczelnika Sekretarz nawiązał do kontroli NIK, informując, że kontrolujący byli zainteresowani również realizacją Programu „GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI. Wskazał na brak ustawowych źródeł finansowania tego rodzaju opracowań. Ustawa Prawo o ruchu drogowym określa opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jako jedno z zadań szczególnych Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, natomiast nie wskazuje źródeł finansowania ich opracowania i wdrożenia. Brak własnego budżetu ogranicza podejmowanie przez Radę działań wykonawczych, np. w zakresie realizacji projektów pilotażowych. Następnie Sekretarz przedstawił informację w zakresie: 1. wsparcia Sekretariatu Krajowej Rady BRD w prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych dotyczących „korytarza życia” i „jazdy na suwak”, 2. organizacji 3-dniowych bezpłatnych szkoleń on-line przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. „Stosowanie inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, 3. realizacji projektu Ministerstwa Infrastruktury i Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego polegającego na przeprowadzeniu ogólnopolskich szkoleń dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po przekazaniu ww. informacji Sekretarz zaprosił uczestników posiedzenia do dyskusji. Pan Damian Iwanowicz, pracownik naukowy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, nawiązując do informacji przekazanej przez Sekretarza, dotyczącej 3-dniowych szkoleń on-line pn. „Stosowanie inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego”, w uzupełnieniu dodał, że szkolenia będą realizowane do końca listopada br. Pan Stanisław Pawlak, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podkreślił trudną sytuację finansową wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego spowodowaną zmianą przepisów w zakresie organizacji egzaminów państwowych od 1 stycznia 2020 r. oraz stanem epidemii. Pan Sekretarz zwrócił uwagę na występujący dwugłos dyrektorów WORD i związku zawodowego egzaminatorów w ocenie sytuacji w WORD-ach. Wskazał na znaczące obniżenie efektywnego czasu pracy egzaminatorów spowodowane zmianą przepisów. Pan Maciej Zdunowski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy, zaproponował różnicowanie opłat za egzamin w zależności od liczby posiadanych punktów karnych przez daną osobę. Pan Sekretarz nawiązał do problemów związanych z budową przez niektóre WORD-y ośrodków doskonalenia techniki jazdy (ODTJ). Brak wejścia w życie stosownych przepisów Ustawy o kierujących pojazdami, dotyczących „okresu próbnego”, pogarsza ich sytuację finansową z uwagi na generowane, wysokie koszty utrzymania ODTJ. Sekretarz wspomniał, że była propozycja dedykowania obowiązku korzystania z ODTJ osobom naruszających przepisy ruchu drogowego. Takie rozwiązanie nie zostało jednak wprowadzone. Wskazał też na propozycje różnicowania opłat za kolejne egzaminy danej osoby. Pan Stanisław Pawlak poparł propozycje różnicowania opłat za egzamin, z zastrzeżeniem, że rozwiązania muszą być zgodne z Konstytucją. Pan Marcin Mroczkowski, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poinformował, że w projekcie zmian przepisów dot. badań technicznych pojazdów, opłata za badanie techniczne po terminie ma być dwukrotnie wyższa. Podsumowując dyskusję Sekretarz podkreślił, że dobre planowanie wymaga nadążania za zmianami cen i dlatego niezbędne jest rewaloryzowanie opłat za egzaminy. Poinformował o działaniach Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD w kierunku systemowego ustalania wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy, poprzez powiązanie ich wysokości z przeciętnym, miesięcznym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw. Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Sekretarz podziękował członkom Rady za udział w spotkaniu. Wszystkie materiały związane z pracą Rady (uchwały, protokoły, prezentacje prelegentów etc.) znajdują się na stronie internetowej www.k-pwrbrd.word.torun.pl. Na tym protokół zakończono. Sporządził: Krzysztof Kucicki 12.11.2020 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy