Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 2 / 2019 arrow Protokół z posiedzenia 2/2019
Protokół z posiedzenia 2/2019 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
12.05.2019.
NR.004.9.2019 Protokół z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 25 października 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu. W spotkaniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności. Posiedzenie otworzył Pan Mirosław Graczyk, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, reprezentujący Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który przywitał uczestników spotkania, a następnie poprosił Pana Marka Staszczyka, Sekretarza Rady o dalsze prowadzenie spotkania. Sekretarz po przedstawieniu porządku obrad zwrócił uwagę na nienajlepszą sytuację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach województwa kujawsko-pomorskiego po trzech kwartałach bieżącego roku. Wskazał na znaczący wzrost liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Następnie zgodnie z programem posiedzenia poprosił Pana mł. insp. Macieja Zdunowskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, o dokonanie oceny stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń-wrzesień 2019 r. Pan mł. insp. Maciej Zdunowski zaprezentował i omówił dane statystyczne dotyczące wypadkowości, ofiar śmiertelnych i rannych w województwie kujawsko-pomorskim w okresie styczeń-wrzesień 2019 r., porównawczo z analogicznym okresem roku 2017 i 2018. Przedstawił również najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z winy kierującego i pieszego. Powyższe dane przedstawił także w ujęciu powiatowym. Kolejno zaprezentował działania prewencyjne i edukacyjne realizowane w 2019 r. przez Policję na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W świetle przedstawionych danych statystycznych stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. mierzony liczbą ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych znacząco pogorszył się w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018 (ze 114 zabitych w 2018 r. do 164 w 2019 r.). Nieznacznie wzrosła liczba wypadków o 22 (z 690 w 2018 r. do 712 w 2019 r.), natomiast liczba rannych w wypadkach zmniejszyła się o 6 osób (z 751 w 2018 r. do 745 w 2019 r.). W omawianym okresie 2019 r. wzrosła też liczba ujawnionych kierujących po spożyciu alkoholu. W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. ujawniono 4431 kierujących po spożyciu alkoholu, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. było to 4246 kierujących. Po zakończeniu prezentacji Sekretarz podziękował Panu Naczelnikowi za szczegółową analizę stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego. Będzie ona dostępna na stronie internetowej Rady. Podkreślił niepokojące pogorszenie statystyk w zakresie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w województwie za okres trzech kwartałów 2019 r. Sekretarz zwrócił się do przewodniczących komisji stałych i członków Rady z prośbą o wypracowanie, w ramach pracy komisji, rekomendacji, które mogłyby odwrócić występujący od 2018 r. trend wzrostowy w zakresie ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Następnie poprosił Pana Zygmunta Borkowskiego, Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o przedstawienie tematu budowy, rozbudowy, przebudowy i remontu dróg gminnych i powiatowych finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Pan Zygmunt Borkowski w oparciu o przygotowaną prezentację omówił dofinansowanie zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Przedstawił założenia i cele Funduszu Dróg Samorządowych oraz podsumował nabór wniosków nr 1/FDS/2019 z marca 2019 r. Łącznie złożonych zostało 301 wniosków, w tym 245 – gminy i 56 – powiaty. Wartość zadań łącznie ponad 488 mln złotych. Na liście zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów znalazło się 280 zadań, w tym na listach podstawowych 222 zadania (lista gminna – 177 zadań, lista powiatowa – 45), a na liście rezerwowej 58 zadań (lista gminna – 48 zadań, lista powiatowa – 10). Lista obejmuje 281 km wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych dróg, w tym 179 km dróg gminnych i 102 km dróg powiatowych. Kwota dofinansowania na rok 2019 to 191 755 805 zł. Łącznie z naborem z 2018 r., w którym kwota dofinansowania z FDS wynosi 67 237 874 zł, FDS na 2019 r. wynosi 258 993 679 zł. Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na 2020 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do głosowania poszczególnych uchwał Sekretarz zapoznał obecnych z ich treścią i zaplanowanymi przez dyrektorów WORD kwotami wydatków. Omówił też rodzaje kosztów, składających się na łączne wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uchwały: Nr 3/2019 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD w Bydgoszczy w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 250 500,00 zł, Nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD w Toruniu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 260 000,00 zł i Nr 5/2019 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD we Włocławku w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 85 000,00 zł, zostały przyjęte w zaproponowanym brzmieniu. W głosowaniu wzięło udział 18 obecnych członków Rady. Za przyjęciem poszczególnych uchwał głosowało 17 członków Rady, przeciw nie było, 1 osoba wstrzymała się. Po zatwierdzeniu przez Radę planów wydatków WORD Sekretarz przeszedł do omówienia projektu uchwały Nr 6/2019 w sprawie poparcia wniosku Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (KSD WORD) dotyczącego systemowego ustalania wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy. Zapoznał zebranych z pogarszającą się od kilku lat sytuacją finansową Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i wyjaśnił jej przyczyny. Wynika ona z braku zmiany stawek opłat egzaminacyjnych od ponad 6 lat, przy jednoczesnym wzroście kosztów bieżącej działalności i malejących przychodach z przyczyn demograficznych. Sekretarz przedstawił rozwiązanie rekomendowane przez KSD WORD w projekcie pisma do Ministra Infrastruktury, polegające na powiązaniu wysokości opłat za egzamin z przeciętnym, miesięcznym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw, bez nagród z zysku, w IV kwartale roku kalendarzowego. Pozwoliłoby to na automatyczne, systemowe, coroczne urealnianie wysokości opłat względem rosnących kosztów działalności. Zwrócił też uwagę, że pogarszająca się sytuacja finansowa WORD-ów zmusza je do ograniczania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wybudowana i rozwijana infrastruktura działalność służąca edukacji komunikacyjnej najmłodszych uczestników ruchu drogowego (miasteczka ruchu drogowego, sale dydaktyczne, place zabaw) często nie są w ostatnim czasie wykorzystywane w sposób optymalny. Przeszkodą jest brak środków na pokrycie kosztów eksploatacji oraz zatrudnienia niezbędnej kadry. W trakcie dyskusji uzgodniono, że należy ująć ten problem w uzasadnieniu do projektu uchwały. Po wyczerpaniu głosów w tej sprawie Sekretarz przeprowadził głosowanie uchwały. Za jej przyjęciem głosowało 17 członków Rady, przeciw nie było, 1 osoba wstrzymała się. Po zakończeniu głosowania prowadzący ogłosił 10-minutową przerwę w obradach. Po przerwie Sekretarz zgodnie z porządkiem obrad poprosił Pana Włodzimierza Kiełczyńskiego, Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. o przedstawienie informacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejazdach kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Pan Włodzimierz Kiełczyński zapoznał zebranych z danymi statystycznymi dotyczącymi wypadków na przejazdach kolejowych i „dzikich przejściach” w latach 2010-2018. W 2018 r. na przejazdach kolejowych kat. A-E w województwie kujawsko-pomorskim miało miejsce 16 zdarzeń, w których zginęło 5 osób. 99% wypadków na przejazdach kolejowych powodują kierowcy (dane z 2018 r.). Prelegent przedstawił działania podejmowane przez PLK S. A. dla poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, grupując je w czterech następujących obszarach: działania inwestycyjne, organizacyjne, pracownicze i techniczne. Poinformował również o prowadzonych działaniach edukacyjnych w formie warsztatów dla instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz o wdrożonym od 1 czerwca 2018 r. projekcie znakowania przejazdów kolejowo-drogowych naklejkami z Indywidualnym Numerem Identyfikacyjnym. Celem projektu jest m.in. precyzyjna lokalizacja przejazdów i przejść w razie wypadku lub awarii oraz skrócenie czasu reakcji. Kończąc swoje wystąpienie przedstawił oczekiwane przez PLK S.A. zmiany w prawie, tj. wyeksponowanie znaczenia światła czerwonego migającego na sygnalizatorze przejazdowym, rozważenie zmian w oznakowaniu przejazdów kategorii A wyposażonych w sygnalizatory drogowe, dopuszczenie stosowania pasów wibracyjnych na dojazdach do przejazdów , uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego bezpieczeństwa na przejazdach oraz wprowadzenie dodatkowego oznakowania (wzorem znaku A-29) informującego o zbliżaniu się do przejazdów automatycznych. Po zakończeniu prezentacji Sekretarz zgodnie z porządkiem obrad przedstawił informację w zakresie: 1. ogólnopolskich szkoleń z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego; 2. realizacji na terenie województwa ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pn. „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”. Po przekazaniu informacji poprosił Pana Grzegorza Piątka, Naczelnika Wydziału Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który uczestniczył już w jednym ze szkoleń z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, o podzielenie się swoimi uwagami i spostrzeżeniami z tego szkolenia. Po wystąpieniu p. Grzegorza Piątka Sekretarz otwierając dyskusję jeszcze raz wskazał na potrzebę wypracowania na szczeblu komisji Rady rekomendacji w kierunku poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pan Władysław Łukasik, Wójt Gminy Ryńsk podkreślił konieczność podwyższenia kar za naruszanie przepisów ruchu drogowego. Podobną opinię wyraził Pan Przemysław Antoniak, Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy, podkreślając nagminne nieprzestrzeganie prawa przez kierujących pojazdami. Pan Stanisław Pawlak, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego stwierdził, że mandaty są zbyt niskie, należałoby się zastanowić, czy uzależnić ich wysokość od dochodu czy innych czynników. Wskazał również na niewystarczającą liczbę kontroli Policji w ruchu, w szczególności na autostradach oraz brak odcinkowych kontroli prędkości. Pan Maciej Zdunowski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, poinformował o posiadaniu przez kujawsko-pomorską Policję 8 samochodów nieoznakowanych i wyjaśnił, że kontrole na autostradach prowadzone są w Miejscach Odpoczynku Podróżnych, gdyż nie można kontrolować na pasie. Pan Zygmunt Borkowski, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy podkreślił problem mentalny i brak dostatecznego wyedukowania kierujących pojazdami. Wskazał też na możliwość powiazania naruszania przepisów ruchu drogowego z wysokością składki ubezpieczeniowej. Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Sekretarz podziękował zebranym za przybycie na spotkanie. Wszystkie materiały związane z pracą Rady (uchwały, protokoły, prezentacje prelegentów etc.) znajdują się na stronie internetowej www.k-pwrbrd.word.torun.pl. Na tym protokół zakończono. Sporządził: Krzysztof Kucicki 10.05.2019 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy