Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 2 / 2018 arrow Protokół z posiedzenia 2/2018
Protokół z posiedzenia 2/2018 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
06.11.2018.
NR.4400-37/18 Protokół z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 26 października 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu. W spotkaniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgodnie z listą obecności. Posiedzenie otworzyła Pani Marzena Baczyńska, reprezentującą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która przywitała uczestników spotkania, informując jednocześnie o nieobecności Pana Marszałka z powodu ważnych obowiązków służbowych. Następnie poprosiła Pana Marka Staszczyka, Sekretarza Rady o dalsze prowadzenie spotkania. Sekretarz przedstawił porządek obrad, który został zaakceptowany przez wszystkich obecnych na spotkaniu. Następnie zgodnie z programem posiedzenia poprosił Pana mł. insp. Macieja Zdunowskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, o dokonanie oceny stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń-wrzesień 2018 r. Pan mł. insp. Maciej Zdunowski zaprezentował i omówił dane statystyczne dotyczące wypadkowości, ofiar śmiertelnych i rannych w województwie kujawsko-pomorskim w okresie styczeń-wrzesień 2018 r., porównawczo z analogicznym okresem roku 2016 i 2017. Przedstawił również najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z winy kierującego i pieszego. Powyższe dane przedstawił także w ujęciu powiatowym. Kolejno zaprezentował działania prewencyjne i edukacyjne realizowane w 2018 r. przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W świetle przedstawionych danych statystycznych stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. mierzony liczbą ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych nieznacznie pogorszył się w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017 (ze 106 zabitych w 2017 r. do 114 w 2018 r.). Jednocześnie zmniejszyła się liczba wypadków o 8 (z 683 w 2017 r. do 675 w 2018 r.) oraz liczba rannych w wypadkach drogowych o 51 osób (z 789 w 2017 r. do 738 w 2018 r.) Na podkreślenie zasługuje fakt, że od kilku lat systematycznie spada liczba ujawnianych kierujących po spożyciu alkoholu, mimo ciągłego wzrostu liczby prowadzonych kontroli. W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. ujawniono 4009 kierujących po spożyciu alkoholu, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 r. było to 4230 kierujących. Kończąc swoje wystąpienie Pan Maciej Zdunowski poinformował o opracowaniu przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy „Wojewódzkiego programu działań policji na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów na drogach województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2018-2020”. Jego nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów poprzez realizację skoordynowanych działań na poziomie wojewódzkim i powiatowym, m.in. w obszarze kontrolno-prewencyjnym. Przedstawił również opracowany w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy projekt znaku graficznego informującego rowerzystę o zbliżaniu się do przejazdu dla rowerzystów, z prośbą o zainicjowanie i podjęcie dyskusji na forum Rady w zakresie jego wprowadzenia na drogach. Po zakończeniu wystąpienia Sekretarz podziękował Panu Naczelnikowi za ciekawą prezentację problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym województwie. Będzie ona dostępna na stronie internetowej Rady. Poinformował również, że projekt tablicy informującej rowerzystę o zbliżaniu się do przejazdu zostanie przekazany do dalszych prac w Komisji ds. Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego. Następnie poprosił Pana Sebastiana Borowiaka, Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o przedstawienie dokonań i planów w zakresie modernizacji dróg wojewódzkich. Pan Sebastian Borowiak w oparciu o przygotowaną prezentację omówił inwestycje zrealizowane w latach 2007-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), środków własnych i Drogowej Inicjatywy Samorządowej oraz inwestycje w perspektywie lat 2014-2020 finansowane w ramach RPO 2014-2020, środków własnych i współpracy z samorządami lokalnymi. Przedstawił najważniejsze wyzwania na etapie wykonywania prac, niezależne i zależne od wykonawców, takie jak m.in. znaczący wzrost cen materiałów budowlanych, długi czas oczekiwania na zamówione materiały budowlane, rotacja pracowników, czasochłonne uzgadnianie tymczasowych organizacji ruchu z innymi zarządcami dróg lub operatorami mediów znajdujących się w pasie drogowym. Wskazał również utrudnienia w procesie inwestycyjnym, takie jak: wydłużenie terminów realizacji zadań budowlanych i projektowych, oferty w przetargach znacznie przekraczające wartości kosztorysowe, konieczność powtarzania postępowań przetargowych i zwiększanie środków na zamówienia, konieczność aktualizacji dokumentacji projektowych, zatory płatnicze pomiędzy wykonawcami i podwykonawcami. Dziękując Panu Dyrektorowi za prezentacje tego tematu Sekretarz podkreślił, że są powody do satysfakcji, mimo występujących problemów związanych z realizacją inwestycji drogowych, rosnących kosztów, zastanawiającego wzrostu cen materiałów budowlanych. Pan Benedykt Partyka, reprezentujący Krajowe Forum Samorządowe, zwrócił uwagę na opóźnione reagowanie służb, przede wszystkim Policji, na wypadki drogowe, podając przykład obserwowanego wypadku na DK10. Pan mł. insp. Maciej Zdunowski zapewnił, że służby współdziałają ze sobą, są opracowane standardy reakcji, jednak czasami ograniczone siły i środki przy jednoczesnej kumulacji zdarzeń drogowych mogą powodować opóźnienia w dojeździe do miejsca zdarzenia. Pan Tomasz Moraczewski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., zwrócił uwagę na brak możliwości zawracania przez pojazdy ciężkie na odcinku DK 10 od Solca Kujawskiego do Torunia, co w przypadku zaistnienia wypadku drogowego skutkuje paraliżem drogowym. Sekretarz nawiązał do problemu przepustowości węzła w Stryszku, gdzie od strony Bydgoszczy w dni powszednie tworzą się już wielokilometrowe korki. Problem ten był już omawiany na jednym z poprzednich posiedzeń Rady. Brakuje działania w kierunku poprawy tej sytuacji ze strony zarządcy drogi. Pani Marzena Baczyńska nawiązując do problemów związanych z objazdami wskazała, że można by opracować jakieś procedury i mapy objazdów dla odcinków dróg, gdzie trudno zorganizować objazdy. Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na 2019 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi na brak obecności na posiedzeniu minimum połowy składu osobowego Rady, nie przyjęto planowanych uchwał w sprawie zatwierdzenia planów wydatków WORD na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na wniosek Sekretarza, zaakceptowany przez zebranych, przeprowadzono głosowanie projektów uchwał przez 12 obecnych członków Rady. Przed przystąpieniem do głosowania Sekretarz zapoznał obecnych z treścią uchwał i zaplanowanymi przez dyrektorów WORD kwotami wydatków. Omówił też rodzaje kosztów, składających się na łączne wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwrócił uwagę, że prowadzenie działalności edukacyjnej w WORD nie zwalnia od podatku od nieruchomości. Następnie zapoznał zebranych z treścią poszczególnych uchwał: Nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD w Bydgoszczy w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 280 500,00 zł, Nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD w Toruniu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 324 400,00 zł i Nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD we Włocławku w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 95 000,00 zł, poddając je kolejno pod głosowanie. Za przyjęciem uchwał w zaproponowanym brzmieniu głosowali wszyscy obecni członkowie Rady (12 osób). Po zakończeniu głosowania Sekretarz poinformował, że korzystając z uprawnień wynikających z Regulaminu Rady zarządzi głosowanie korespondencyjne ww. uchwał w formie elektronicznej dla członków Rady nieobecnych na posiedzeniu. Przechodząc do spraw bieżących Sekretarz przypomniał, że członek Rady nie może w sprawach prowadzonych przez siebie w ramach instytucji, którą reprezentuje w Radzie lub prywatnych, powoływać się na swoje członkostwo w Radzie i podpisywać się w pismach jako członek K-PWRBRD, w przypadku kiedy Rada sprawą się nie zajmowała. Takie postepowanie jest nieuprawnione. Członkostwo w Radzie nie daje kompetencji do powoływania się na nią. Jako przykład Sekretarz wskazał pismo Krajowego Forum Samorządowego w Bydgoszczy do najważniejszych organów państwa, w sprawie systemu egzaminowania na prawo jazdy w Polsce, rozpowszechnione przez Prezesa KFS, członka K-WRBRD, które jest przykładem, jak łatwo przy pomocy elektronicznych środków przekazu wprowadzić w przestrzeń publiczną (bez żadnej odpowiedzialności) informacje i tezy oparte na populizmie i braku wiedzy. Wspomniał również o innym piśmie tej instytucji dot. inwestycji drogowej, skierowanym do jednostki organizacyjnej gminy, z powołaniem się na członkostwo w K-PWRBRD. Następnie Sekretarz zgodnie z porządkiem obrad przedstawił informację w zakresie: 1) realizacji na terenie województwa ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pn. „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”, 2) przedłożenia do Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego informacji o działaniach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych dotyczących tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, zaplanowanych do realizacji w okresie czerwiec – sierpień. W ramach dalszej dyskusji Pan Tomasz Grendzicki poruszył problem związany z usuwaniem suchych drzew w pasach drogowych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Przytoczył przykład z miejscowości Silno, gdzie pół roku temu zgłoszono potrzebę wycięcia suchego drzewa przy drodze wojewódzkiej i do tej pory tego nie wykonano, z powodu przedłużających się procedur. Zaproponował wykorzystanie w takich sytuacjach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i wycinkę w trybie awaryjnym. Pan Sebastian Borowiak zasygnalizował problem niewystarczających środków finansowych na wycinkę drzew. Sekretarz przypomniał, że problemem zagrożeń wypadkami spowodowanymi najechaniem na drzewo był szczegółowo omawiany 3 lata temu. Rada zatwierdziła wówczas w formie uchwały projekt tabliczki ostrzegawczej wskazującej miejsca szczególnie niebezpieczne. Wystąpiono też do zarządców dróg uczestniczących w pilotażowym projekcie o dokonanie weryfikacji miejsc szczególnie niebezpiecznych. Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Sekretarz podziękował zebranym za przybycie na spotkanie. Wszystkie materiały związane z pracą Rady (uchwały, protokoły, prezentacje prelegentów etc.) znajdują się na stronie internetowej www.k-pwrbrd.word.torun.pl. Na tym protokół zakończono. Sporządził: Krzysztof Kucicki 06.11.2018 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy