Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 1 / 2018 arrow Protokół z posiedzenia 1/2018
Protokół z posiedzenia 1/2018 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
12.05.2017.
NR.4400-16/2018 Protokół z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 27 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu. W spotkaniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgodnie z listą obecności. Posiedzenie otworzył Pan Marek Staszczyk, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (K-PWRBRD), który przywitał uczestników spotkania i na wstępie poinformował o powołaniu nowego członka Rady, Pana Arkadiusza Piętaka, przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Poprosił Pana Tomasza Grendzickiego, przedstawiciela Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wręczenie aktu powołania. Następnie Sekretarz Rady przedstawił porządek obrad według programu przekazanego członkom Rady przed posiedzeniem. Porządek spotkania został zaakceptowany przez wszystkich członków Rady. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Sekretarz poprosił Pana mł. insp. Macieja Zdunowskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, o przedstawienie stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r. Pan Naczelnik omówił dane statystyczne dotyczące wypadkowości, ofiar śmiertelnych i rannych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2015-2017 oraz działania edukacyjne i profilaktyczne podejmowane przez Policję, w tym w obszarze bezpieczeństwa pieszych. W świetle przedstawionych danych w 2017 r. utrzymała się tendencja malejąca w zakresie liczby wypadków i liczby rannych. Ilość wypadków drogowych zmniejszyła się o 79 (z 1021 do 942), natomiast liczba rannych o 38 (z 1107 do 1069). Znacząco, bo o 24 zmniejszyła się również ilość ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (ze 178 do 151). Warto podkreślić, że przy corocznym wzroście liczby przeprowadzanych przez Policję badań kierujących pojazdami na zawartość alkoholu, liczba ujawnionych kierujących po spożyciu alkoholu spada. W ramach przeprowadzonych w 2017 r. 889 800 badań na zawartość alkoholu ujawniono 5 383 kierujących po spożyciu alkoholu, podczas gdy w 2016 r. było to odpowiednio 861 482 badań i 6 064 osób. Po zakończeniu prezentacji Sekretarz podziękował Panu mł. insp. Maciejowi Zdunowskiemu za szczegółową analizę stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r., podkreślając wielokierunkowość działań Policji dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podkreślił również znacząca poprawę w regionie w 2017 r. statystyk związanych z wypadkami drogowymi. Następnie Sekretarz Rady zgodnie z porządkiem obrad poprosił Pana Krzysztofa Kucickiego, Przewodniczącego Komisji ds. Programów Realizacyjnych K-PWRBRD o zaprezentowanie projektu Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2018-2019 do Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim „GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI”. Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z założeniami, strukturą i priorytetami Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2018-2019. Omówił również listę zadań do realizacji ujętych w Programie. Wskazał na potrzebę bieżącego monitorowania realizacji zadań. Na koniec swojego wystąpienia podziękował członkom Rady, którzy uczestniczyli w pracach Komisji ds. Programów Realizacyjnych za zaangażowanie w przygotowanie projektu Programu. Po wystąpieniu Pana Krzysztofa Kucickiego Sekretarz, zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad, przystąpił do przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2018-2019. Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem tej uchwały przez Radę. Uchwała została przyjęta przez aklamację. Następnie Sekretarz ogłosił przerwę w obradach. Kolejnym punktem porządku obrad po przerwie były prezentacje działań Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2017 r. Sekretarz poprosił o zaprezentowanie tych działań kolejno: Pana Andrzeja Grossa, Dyrektora WORD w Bydgoszczy, Pana Krzysztofa Kucickiego, Naczelnika Wydziału Edukacji Komunikacyjnej i BRD w WORD w Toruniu i Pana Marka Stelmasika, Dyrektora WORD we Włocławku. Po zakończeniu prezentacji głos zabrał Pan Benedykt Partyka z Krajowego Forum Samorządowego, który wskazał na różnorodny i bardzo szeroki zakres działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zrealizowanych w 2017 r. przez WORD w Toruniu, w szczególności działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, oceniając je najwyżej spośród trzech WORD-ów. Zaproponował, aby członkowie Rady angażowali się w jak najszerszym zakresie w propagowanie egzaminów na kartę rowerową. Zwrócił również uwagę na konieczność poprawienia frekwencji na posiedzeniach Rady, proponując przygotowanie przez Sekretariat Rady na następne posiedzenie informacji o obecności poszczególnych członków Rady na dotychczasowych posiedzeniach. Wniosek uzyskał poparcie zebranych. Sekretarz podkreślił, że jeżeli w składzie Rady jest dwóch członków z tej samej instytucji (tak jest w przypadku Zarządu Dróg Wojewódzkich), to niedopuszczalna jest sytuacja, która wystąpiła, aby na posiedzeniu Rady obaj byli nieobecni. Przechodząc do następnego punktu porządku obrad Sekretarz poprosił Pana Grzegorza Piątka, Zastępcę Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przedstawienie projektu stanowiska Rady w sprawie autorskiego projektu dotyczącego zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych pn. NOWA ZEBRA Plus 2”. Projekt był rozpatrywany wcześniej na posiedzeniu Komisji ds. Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ocenie Komisji przedstawione rozwiązanie nie jest zgodne z definicją przejścia dla pieszych określoną w ustawie Prawo o ruchu drogowym, koliduje również z umieszczeniem płytek ryflowanych barwy żółtej w odległości 0,5 m przed przejściem dla pieszych. To uniemożliwia wprowadzenie takiego rozwiązania na drogach publicznych. Po wystąpieniu Pana Grzegorza Piątka Sekretarz Rady nawiązał do informacji, które w formie wydruku otrzymali przed spotkaniem również członkowie Rady, dotyczących: 1. spotkania przedstawicieli Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zorganizowanego przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniach 30.11. – 01.12.2017 r. 2. planowanego przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego cyklu szkoleń pn. „Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego”, 3. działań kontrolnych podejmowanych przez kujawsko-pomorską Policję dot. przestrzegania przez kierowców dopuszczalnych norm emisji spalin. Do informacji dot. działań kontrolnych Policji w zakresie emisji spalin odniósł się Pan mł. insp. Maciej Zdunowski. Wskazał na potrzebę zwiększenia parku specjalistycznych pojazdów do kontroli emisji spalin, co pozwoliłoby na zwiększenie efektywności kontroli. Obecnie Policja w województwie dysponuje tylko dwoma takimi pojazdami, a dobrze byłoby, aby każdy powiat dysponował jednym pojazdem. Na koniec posiedzenia Sekretarz zasygnalizował problem tworzenia się zatorów drogowych między węzłem Stryszek, a kierunkiem północnym (od strony Bydgoszczy), wskazując na pilną potrzebę wprowadzenia jakiegoś rozwiązania, albo dwupoziomowego, albo awaryjnego zjazdu na węzeł między Stryszkiem, a Białymi Błotami w okolicach Zielonki czy Ciela. Po wyczerpaniu porządku posiedzenia i braku dalszych głosów w dyskusji Sekretarz podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne posiedzenie zaplanowane w IV kwartale br. Wszystkie materiały związane z pracą Rady (uchwały, protokoły, prezentacje prelegentów etc.) znajdują się na stronie internetowej www.k-pwrbrd.word.torun.pl. Na tym protokół zakończono. Sporządził: Krzysztof Kucicki 08.05.2018 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy