Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 3 / 2017 arrow Protokół z posiedzenia 3/2017
Protokół z posiedzenia 3/2017 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
07.11.2017.
NR.4400-36/17 Protokół z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 27 października 2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu. W spotkaniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgodnie z listą obecności. Posiedzenie otworzył Pan Marek Staszczyk, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (K-PWRBRD), który przywitał uczestników spotkania i poprosił o zajęcie miejsca przy stole Prezydium Rady Panią Marzenę Baczyńską, reprezentującą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Zygmunta Borkowskiego, reprezentującego Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Pana podinsp. Macieja Zdunowskiego, reprezentującego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Następnie Sekretarz przedstawił porządek obrad, który został zaakceptowany przez wszystkich obecnych na spotkaniu. Przed rozpoczęciem pierwszej prezentacji Sekretarz poinformował o otrzymaniu od Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) publikacji raportu pn. „Strategia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”, który został opracowany przez PIU. Publikacja zawiera analizę obecnego stanu wypadkowości na polskich drogach. Podaje także propozycje systemowych rozwiązań, mogących skutecznie zredukować liczbę zabitych w wypadkach. Sekretarz zarekomendował członkom Rady zapoznanie się z tym raportem, który dostępny jest również na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zgodnie z programem posiedzenia Sekretarz poprosił Pana podinsp. Macieja Zdunowskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, o dokonanie oceny stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń-wrzesień 2017 r. Pan Maciej Zdunowski zaprezentował i omówił dane statystyczne dotyczące wypadkowości, ofiar śmiertelnych i rannych w województwie kujawsko-pomorskim w okresie styczeń-wrzesień 2017 r., porównawczo z analogicznym okresem roku 2015 i 2016. Przedstawił również najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z winy kierującego i pieszego. Powyższe dane przedstawił również w ujęciu powiatowym. Zaprezentował również działania prewencyjne i edukacyjne realizowane w 2017 r. przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W świetle przedstawionych danych statystycznych stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. uległ poprawie w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016, zarówno w zakresie ilości wypadków drogowych (zmniejszenie o 66, z 743 do 677), jak i ilości ofiar śmiertelnych (zmniejszenie o 14, ze 120 w 2016 r. do 106 w 2017 r.) oraz rannych (zmniejszenie o 48, z 831 do 783). Na podkreślenie zasługuje fakt, że od kilku lat systematycznie spada liczba ujawnianych kierujących po spożyciu alkoholu, mimo ciągłego wzrostu liczby prowadzonych kontroli. W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. ujawniono 4 230 kierujących po spożyciu alkoholu, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. było to 4 779 kierujących. Ilość przeprowadzonych badań wyniosła odpowiednio 612 946 w 2016 r. i 683 230 w 2017 r. Po zakończeniu wystąpienia Sekretarz podziękował Panu podinsp. Maciejowi Zdunowskiemu za ciekawą prezentację problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym województwie, podkreślając zauważalną poprawę statystyk wypadkowości w 2017 r. Następnie poprosił Pana Przemysława Antoniaka, Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy o przedstawienie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych województwa kujawsko-pomorskiego zarządzanych przez GDDKiA. Pan Przemysław Antoniak zaprezentował „Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2015-2016”. Omówił dane statystyczne dotyczące wypadków, zabitych i rannych na drogach krajowych województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1999-2016. Przedstawił m.in. strukturę rodzajową wypadków drogowych w 2016 r. dla obszarów zabudowanych i niezabudowanych oraz wskaźniki zagrożeń: wskaźnik demograficzny, ciężkość wypadków i gęstości wypadków. W ostatnich dwóch latach na drogach krajowych został odwrócony korzystny trend malejący liczby wypadków drogowych i ich ofiar. W 2016 r. w porównaniu do 2014 r. liczba wypadków uległa zwiększeniu o 20,9%, zabitych o 10,5%, a rannych o 21,4%. Najczęstszymi rodzajami wypadków były w 2016 r. zderzenia boczne pojazdów – 60 wypadków (26,0% wszystkich wypadków), w których zginęło 19 osób oraz zderzenia czołowe pojazdów- 36 wypadków (15,6% wszystkich wypadków), w których zginęły 23 osoby. Na koniec prezentacji prelegent przedstawił informację o inwestycjach, które znajdują się w realizacji i w przygotowaniu. Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na 2018 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do głosowania Sekretarz zapoznał członków Rady z treścią uchwał i zaplanowanymi przez dyrektorów WORD kwotami wydatków. Uchwały: Nr 4/2017 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD w Bydgoszczy w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 536 002,00 zł, Nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD w Toruniu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 311 400,00 zł i Nr 6/2017 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD we Włocławku w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 125 250,00 zł, zostały przyjęte w zaproponowanym brzmieniu jednogłośnie. Po zatwierdzeniu przez Radę planów wydatków WORD Sekretarz ogłosił 15-minutową przerwę w obradach. Po przerwie Sekretarz poinformował zebranych o zakończeniu pracy w Radzie przez Pana mł. bryg. Jakuba Politowskiego, przedstawiciela Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, z powodu zakończenia pracy w Komendzie Wojewódzkiej PSP i przeniesienia na inne stanowisko służbowe. Sekretarz podziękował Panu Jakubowi Politowskiemu za współpracę i zaangażowanie w pracach Rady, życząc satysfakcji i sukcesów na nowym stanowisku pracy. Następnie Sekretarz zgodnie z porządkiem obrad przedstawił informację w zakresie: 1. realizacji wspólnego projektu edukacyjnego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych przez Urząd Miasta Torunia, WORD w Toruniu, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu i Komendę Miejską Policji w Toruniu (pokazano film instruktażowy postepowania na przejściu dla pieszych), 2. uwag wniesionych przez Sekretarza K-PWRBRD do Sekretarza Krajowej Rady BRD (KRBRD) dot. raportu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.”, 3. projektu Sekretariatu KRBRD w zakresie emisji na antenie Programu 1 Polskiego Radia cyklu 20 audycji dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego, 4. ankiety Sekretariatu KRBRD dot. rozwiązań projektowych dróg rowerowych w ramach opracowywania wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego, 5. kampanii społecznych realizowanych przez KRBRD „Kierujesz życiem” i „Bądźmy bezpieczni na drodze”. Szczególne zainteresowanie członków Rady i dyskusję wzbudziła informacja o uwagach wniesionych przez Sekretarza K-PWRBRD do Sekretarza KRBRD dot. „Raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działaniach realizowanych w tym zakresie w 2016 r.” Uwagi dotyczyły: - nierzetelności danych zawartych w Raporcie o liczbie szkół i uczniów z poszczególnych województw uczestniczących w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym, - braku w Raporcie jakiejkolwiek wzmianki o działaniach WORD-ów, zarówno w punkcie odnoszącym się do działań Polskiego Związku Motorowego i organizacji turniejów, jak i w częściach opisujących działania różnych podmiotów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W toku dyskusji na ten temat wskazywano na niewystarczające zainteresowanie turniejami ze strony środowiska nauczycielskiego, w szczególności w większych miastach, brak właściwej promocji medialnej ze strony głównych organizatorów, brak większego zainteresowania i zaangażowania ze strony samorządów gminnych i powiatowych, nadanie większej rangi temu przedsięwzięciu na szczeblu regionalnym przez głównego organizatora, którym jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego. Od wielu lat turnieje na szczeblu powiatowym, okręgowym i wojewódzkim odbywają się przede wszystkim dzięki zaangażowaniu Policji oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Wskazywano również na niezadawalający poziom edukacji komunikacyjnej, zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Podkreślono potrzebę budowania świadomości i nawyków ludzi, jako bardzo ważnego ogniwa w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego, co powinno być uwzględniane na poziomie edukacji od najmłodszych lat. Poruszony został również problem prowadzenia pojazdów przez osoby w podeszłym wieku. Obecnie nie ma uregulowań prawnych, które pozwalałyby na uniknięcie sytuacji prowadzenia pojazdu przez osobę w podeszłym wieku, nie spełniającą wymagań zdrowotnych, jakie stawia się kandydatom na kierowców. Sekretarz skierował do zebranych prośbę o większe zaangażowanie i udział w bieżących pracach komisji działających przy Radzie. Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Sekretarz podziękował zebranym za przybycie na spotkanie. Wszystkie materiały związane z pracą Rady (uchwały, protokoły, prezentacje prelegentów etc.) znajdują się na stronie internetowej www.k-pwrbrd.word.torun.pl. Na tym protokół zakończono. Sporządził: Krzysztof Kucicki 30.10.2017 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy