Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 1 / 2017 arrow Protokół z posiedzenia 1/2017
Protokół z posiedzenia 1/2017 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
12.05.2017.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w dniu 27 kwietnia 2017 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu.

RW.4400-16/17

   W spotkaniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgodnie z listą obecności.
Posiedzenie otworzył Pan Marek Staszczyk, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (K-PWRBRD), który przywitał uczestników spotkania i na wstępie poinformował o powołaniu dwóch nowych członków Rady, tj. Pana Jarosława Gołębiewskiego, Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy i Pana podinsp. Macieja Zdunowskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Następnie Sekretarz Rady stwierdził brak obecności minimum połowy składu osobowego Rady (obecnych 13 na ogółem 29 członków Rady), co uniemożliwiło podjęcie zaplanowanych w porządku obrad uchwał: w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2017-2018 oraz zmiany uchwał w sprawie zatwierdzenia planów wydatków WORD w Toruniu i Bydgoszczy w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sekretarz podkreślił, że członkowie Rady powinni dołożyć wszelkich starań, aby być obecnymi na posiedzeniach Rady organizowanych dwa razy w roku, jak również nie powinni wyznaczać swoich zastępców do udziału w tych posiedzeniach, gdyż może skutkować to brakiem możliwości podejmowania uchwał przez Radę.   
Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Sekretarz poprosił Pana nadkom. Adama Sobeckiego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, o przedstawienie stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r. Prelegent omówił dane statystyczne dotyczące wypadkowości, ofiar śmiertelnych i rannych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2016 oraz działania edukacyjne i profilaktyczne podejmowane przez Policję.  W świetle przedstawionych danych w 2016 r. utrzymała się tendencja malejąca w zakresie liczby wypadków i liczby rannych. Ilość wypadków drogowych zmniejszyła się o 8 (z 1022 do 1014), natomiast liczba rannych o 60 (z 1154 do 1094). Niestety ilość ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wzrosła o 24 (ze 154 do 178). Z danych za I kwartał 2017 r. wynika, że w tym zakresie jest znacząca poprawa w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016 r.
 Warto podkreślić, że przy corocznym wzroście liczby przeprowadzanych przez Policję badań kierujących pojazdami na zawartość alkoholu, liczba ujawnionych  kierujących po spożyciu alkoholu spada. W ramach przeprowadzonych w 2016 r. 861 383 badań na zawartość alkoholu ujawniono 6 064 kierujących po spożyciu alkoholu, podczas gdy w 2015 r. było to odpowiednio 846 213 badań i 6 817 osób. 
Po zakończeniu prezentacji Sekretarz podziękował Panu nadkom. Adamowi Sobeckiemu za szczegółową analizę stanu bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r., podkreślając wielokierunkowość działań Policji dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wskazał również na problemy związane ze stopniem zużycia sprzętu policyjnego eksploatowanego podczas codziennych działań. Pan Benedykt Partyka reprezentujący Krajowe Forum Samorządowe poruszył kwestię pojawiających się w sieci internetowej wpisów o niewłaściwym mierzeniu prędkości przez niektóre mierniki prędkości używane przez Policję. Pan nadkom. Adam Sobecki nie zgodził się z taką oceną, dodając jednocześnie, że kontynuowany jest proces unowocześniania bazy sprzętowej Policji.
Następnie Sekretarz Rady zgodnie z porządkiem obrad poprosił Pana Krzysztofa Kucickiego, Przewodniczącego Komisji ds. Programów Realizacyjnych K-PWRBRD o zaprezentowanie projektu Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2017-2018 do Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim „GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI”. Przewodniczący Komisji na wstępie poinformował o realizacji w 2016 r. zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Realizacyjnym na lata 2016-2017, podkreślając wysoki stopień wykonania zaplanowanych zadań. Wskazał pojedyncze zadania, których nie udało się zrealizować. Podziękował podmiotom będącym liderami zadań wpisanych do Programu za zaangażowanie w ich wykonanie. Następnie zapoznał zebranych z założeniami, strukturą i priorytetami Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2017-2018. Wskazał na potrzebę bieżącego monitorowania realizacji zadań ujętych w Programie. Na koniec swojego wystąpienia podziękował członkom Komicji ds. Programów Realizacyjnych za zaangażowanie w pracach Komisji, w efekcie których powstał projekt Programu.
W związku z brakiem możliwości głosowania nad przygotowanymi projektami uchwał, co było kolejnym punktem porządku obrad, po zakończeniu prezentacji Sekretarz zaproponował rezygnację z planowej przerwy i przystąpienie do przedstawienia ostatniego tematu merytorycznego z programu spotkania. Propozycja została zaakceptowana przez uczestników posiedzenia. Sekretarz poprosił Pana Grzegorza Piątka, Naczelnika Wydziału Infrastruktury Drogowej w Departamencie Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o przedstawienie zagadnienia zrównoważonej mobilności miejskiej i promowania strategii niskoemisyjnych w kontekście rozwoju sieci dróg rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim. Pan Grzegorz Piątek poinformował o możliwościach uzyskania dofinansowania projektów związanych z rozbudową dróg rowerowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działań: 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych oraz 3.5.2.  Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. Zapoznał zebranych z celami oraz wymaganiami i warunkami uzyskania dofinansowania w ramach ww. działań. Wskazał rodzaje projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie. Przedstawił również najczęstsze problemy związane z uzyskaniem dofinansowania.
Po wystąpieniu Pana Grzegorza Piątka Sekretarz Rady przedstawił informację w zakresie:
1. stanowiska Komisji ds. Programów Realizacyjnych w sprawie wniosku Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD w sprawie rozdzielenia wejścia w życie zapisów ustawy dotyczących wejścia CEPiK 2.0 i okresu próbnego, o którym mowa w ustawie o kierujących pojazdami,
2. uwag wniesionych przez Sekretarza K-PWRBRD do Ministra Edukacji i Sekretarza Krajowej Rady BRD do projektu podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie zagadnień dot. edukacji na rzecz BRD w ujęciu systemowym oraz szeroko rozumianego wychowania komunikacyjnego,
3. podjęcia wspólnego projektu edukacyjnego mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym przez WORD w Toruniu, Urząd Miasta Torunia, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu i Komendę Miejską Policji w Toruniu.  
Ostatnim punktem posiedzenia była dyskusja oraz sprawy bieżące. Pani Joanna Jaroszyńska, reprezentująca Stowarzyszenie „Rowerowy Toruń” odniosła się sceptycznie do wspólnego projektu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, poddając  wątpliwość celowość i skuteczność zaproponowanego rozwiązania wyposażenia wytypowanych, najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych w specjalne opaski odblaskowe. Podkreśliła, że działania powinny być kierowane na sprawców wypadków, gdyż problemem nie są piesi, lecz kierujący pojazdami. Sekretarz wyjaśnił, że celem projektu jest pokazanie wzorcowo oznakowanego  i doposażonego przejścia dla pieszych  i jednocześnie zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa pieszych. Natomiast wyposażenie przejść  w specjalne opaski odblaskowe należy traktować jako dodatkowy element poprawiający bezpieczeństwo pieszych. Pieszy nie musi z nich korzystać, gdyż nie wynika to z żadnych przepisów. Uwagi Pani Jaroszyńskiej zostaną przekazane zespołowi przygotowującemu projekt.
Zamykając posiedzenie Sekretarz podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne posiedzenie zaplanowane w IV kwartale br.
Wszystkie materiały związane z pracą Rady (uchwały, protokoły, prezentacje prelegentów etc.) znajdują się na stronie internetowej www.k-pwrbrd.word.torun.pl.

Na tym protokół zakończono.

Sporządził: Krzysztof Kucicki
08.05.2017 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy