Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 2 / 2015 arrow Protokół z posiedzenia 2/2015
Protokół z posiedzenia 2/2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
08.06.2015.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w dniu 23 października 2015 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu

RW.4400-46/15

   W spotkaniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgodnie z listą obecności.
Posiedzenie otworzyła Pani Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, która przywitała uczestników spotkania i na wstępie poprosiła o uczczenie minutą ciszy zmarłych   w ostatnim czasie dwóch członków Rady, tj. Pana Rafała Jankowskiego, pełniącego funkcję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego i Pana Dionizego Woźnego, Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych. Następnie na wniosek Sekretarza Rady zaproponowała  zmianę porządku obrad wynikającego z programu spotkania, polegającą na przesunięciu na początek obrad tematów, które wymagały podjęcia stosownych uchwał przez Radę.  Propozycja zmiany porządku obrad została zaakceptowana przez wszystkich obecnych członków Rady. Następnie Pani Wojewoda przekazała prowadzenie obrad Panu Markowi Staszczykowi, Sekretarzowi Rady. Pierwszym punktem przyjętego porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na 2016 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do głosowania Sekretarz zapoznał członków Rady z treścią uchwał i zaplanowanymi przez dyrektorów WORD kwotami wydatków. Uchwały: Nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD w Bydgoszczy w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszących 215 000,00 zł, Nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD w Toruniu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszących 213 000,00 zł  i Nr 5/2015 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków WORD we Włocławku w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszących 125 750,00 zł, zostały podjęte jednogłośnie, w zaproponowanym brzmieniu. Następnie Sekretarz zaproponował podjęcie uchwał w sprawie korekty (zwiększenia) zaplanowanych wydatków na brd na 2015 r. dla WORD w Toruniu i Bydgoszczy, uzasadniając to poprawą bieżącej sytuacji finansowej. Pan Krzysztof Smoczyk, Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwrócił uwagę, że nie powinno dopuszczać się do przyjmowania zobowiązań i wydatkowania środków finansowych w wysokości  przekraczającej zatwierdzony plan, przed jego ewentualną korektą, co miało miejsce w przypadku decyzji poprzedniego dyrektora WORD w Bydgoszczy. Mając na uwadze małą częstotliwość posiedzeń Rady (dwa razy w roku), na których można zatwierdzać plany wydatków WORD, aby dać dyrektorom WORD możliwość podejmowania bieżących decyzji w kwestii wydatkowania środków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego bez konieczności zwoływania posiedzenia plenarnego Rady, Pan Krzysztof Smoczyk  wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany w treści Regulaminu Rady, umożliwiającej głosowanie obiegowe (korespondencyjne) przy podejmowaniu uchwał przez członków Rady. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Stosowna poprawka zostanie uwzględniona w treści Regulaminu Rady i w formie uchwały w sprawie zmiany regulaminu zostanie poddana pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Rady. Następnie Sekretarz odczytał i poddał pod głosowanie uchwały: Nr 5/2015 zatwierdzającą kwotę wydatków WORD w Toruniu na 2015 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w wysokości 225 400,00 zł        i Nr 6/2015 zatwierdzającą kwotę wydatków WORD w Bydgoszczy na 2015 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w wysokości 295 000,00 zł. Każda z tych uchwał została uchwalona w zaproponowanym brzmieniu większością 16 głosów, przy 2 głosach wstrzymujących się.
Po zatwierdzeniu przez Radę planów wydatków WORD Sekretarz poprosił Panią Marzenę Baczyńską, Dyrektora Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o przedstawienie informacji o pracy Komisji ds. Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego. Pani Marzena Baczyńska poinformowała o bieżącej pracy Komisji, w tym. m.in. o działaniach podjętych przez Komisję w sprawie wyznaczania granic obszaru zabudowanego oraz projektu oznakowania miejsc szczególnie zagrożonych wypadkami w wyniku najechania na drzewo. Następnie poprosiła Pana Grzegorza Piątka, Naczelnika Wydziału Drogownictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przedstawienie prezentacji na temat weryfikacji granic obszarów zabudowanych na terenie województwa. Po zakończeniu prezentacji poddano pod głosowanie projekt uchwały nr 7/2015 w sprawie weryfikacji granic obszaru zabudowanego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnie Sekretarz przedstawił i omówił propozycję utworzenia budżetu K-PWRBRD, którego źródłem zasilania byłyby dobrowolnie zadeklarowane środki finansowe przez główne podmioty, które są odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa ruchu drogowego (samorząd województwa,  samorządy gminne, powiaty ziemskie, grodzkie, WORD-y) i jednocześnie byłyby jego beneficjentami.  Wskazał na potrzebę przedstawienia tej propozycji na konwentach wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów miast. Pan Rafał Rewoliński, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poparł ten projekt, podkreślając jednocześnie, że ok. 4 mln złotych z tytułu kar nakładanych przez WITD w ramach prowadzonych kontroli wagi pojazdów trafia na konta zarządców dróg. Przechodząc do kolejnego punktu obrad Sekretarz poprosił Pana Mirosława Jagodzińskiego, Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy o przedstawienie pilotażowego programu weryfikacji oznakowania na sieci dróg powiatu bydgoskiego i miasta Bydgoszcz. Pan Mirosław Jagodziński w formie prezentacji multimedialnej zapoznał zebranych z założeniami i celem Programu, którym było sprawdzenie poprawności oznakowania dróg i wyeliminowania nieprawidłowości w tym zakresie oraz z działaniami podjętymi przy jego realizacji. Program powstał z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a jego ideę i założenia sposobu realizacji przedstawił na spotkaniu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w dniu 03.07.2015 r. Pan Paweł Olszewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Efektem końcowym przeprowadzonych działań było sformułowanie raportu z kontroli, który został przekazany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Raport przyczyni się do poprawy rozwiązań w zakresie oznakowania, w tym m.in. poprawy kompletności i spójności oznakowania, a tym samym bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po wystąpieniu Pana Mirosława Jagodzińskiego  Sekretarz poprosił Pana mł. insp. Roberta Olszewskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy o przedstawienie stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń – wrzesień 2015 r. Pan Robert Olszewski na wstępie poinformował o pracach związanych z powstaniem sieci punktów niebezpiecznych na drogach województwa, szczególnie zagrożonych wypadkowością w wyniku najechania na drzewo. Zaprezentował również projekt tabliczki znaku ostrzegawczego do oznakowania takich miejsc. Stanowisko w tej sprawie wypracowała Komisja ds. Infrastruktury, Organizacji i Nadzoru Ruchu Drogowego. Pana Grzegorz Piątek, Naczelnik Wydziału Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego odczytał  treść projektu uchwały nr 8/2015 w sprawie przyjęcia wzoru tabliczki znaku ostrzegawczego do oznakowania miejsc szczególnie zagrożonych wypadkami spowodowanymi najechaniem pojazdu na drzewo. Pani Wojewoda poddała tę uchwałę pod głosowanie. Uchwała została przyjęta większością 16 głosów, przy 1 głosie przeciw. Następnie Pan Robert Olszewski zaprezentował i omówił dane statystyczne dotyczące wypadkowości w okresie styczeń – wrzesień 2015 r., porównawczo z analogicznym okresem roku poprzedniego. Omówił również najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. W świetle przedstawionych danych statystycznych, stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w okresie styczeń – wrzesień 2015 r. uległ poprawie w porównaniu  z analogicznym okresem roku 2014. Ilość wypadków drogowych zmniejszyła się o 17 (wskaźnik dynamiki 97,8), natomiast ilość ofiar śmiertelnych o 38 (wskaźnik dynamiki 73,0). Nastąpił niewielki wzrost ilości kolizji o 115 (wskaźnik dynamiki 100,7). Liczba ujawnionych przez Policję kierujących w stanie nietrzeźwości (przestępstwo)  spadła o 443 (wskaźnik dynamiki 85,9), a po użyciu alkoholu (wykroczenie) o 306 (wskaźnik dynamiki 89,6), przy jednoczesnym, znacznym wzroście liczby kierujących poddanych kontroli na zawartość alkoholu o 27963 (wskaźnik dynamiki 104,5). Statystyka wypadkowa za okres styczeń-wrzesień 2015 r. wskazuje na dalszą poprawę bezpieczeństwa na drogach województwa. Po zakończeniu prezentacji Sekretarz poprosił Pana Krzysztofa Kucickiego, Przewodniczącego Komisji ds. Programów Realizacyjnych o przedstawienie tematu Wojewódzkiego Programu Realizacyjnego na lata 2016-2017. Pan Krzysztof Kucicki na wstępie wyjaśnił czym jest Program Realizacyjny i z czego wynika potrzeba jego opracowania. Następnie zapoznał zebranych z założeniami, celem i strukturą Programu. Zaproponował, mając na uwadze dane dotyczące struktury wypadków, zabitych i  najczęściej występujące przyczyny wypadków w województwie kujawsko-pomorskim,  dwa priorytetowe obszary interwencji Programu na lata 2016-2017, tj. ochronę pieszych i zarządzanie prędkością. Wskazał również potencjalne podmioty odpowiedzialne za realizację Programu. Kończąc wystąpienie poinformował o planowanym zwróceniu się Sekretariatu Rady do potencjalnych podmiotów wdrażających Program z propozycjami zadań, które mogłyby być ujęte w Programie, jak również z prośbą o zgłaszanie własnych propozycji zadań.
Ostatnim punktem posiedzenia była dyskusja oraz sprawy bieżące. Pan Krzysztof Kucicki zaproponował, aby z uwagi na skromny liczebnie skład osobowy Komisji ds. Programów Realizacyjnych, liczący 5 osób, włączyć do niej osoby reprezentujące w Radzie  instytucje, które będą wdrażały Program Realizacyjny, takie jak: Policję, Państwową Straż Pożarną, WITD, Kuratorium Oświaty i Zarząd Dróg Wojewódzkich. Propozycja uzyskała akceptację członków Rady i samych zainteresowanych osób. Następnie głos zabrał Pan Tomasz Grendzicki, Główny Specjalista w Departamencie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego, który zaproponował rozważenie możliwość pozyskania środków finansowych na potrzeby zadań inicjowanych przez Radę, w ramach środków przeznaczonych na promocję w projektach unijnych. Pani Marzena Baczyńska wyjaśniła, że ze względów formalnych nie ma takiej możliwości. Uzgodniono również, aby na najbliższym posiedzeniu Konwentu Starostów, które ma odbyć się w dniu 26.10.2015 r. w Unisławiu, przedstawić propozycję utworzenia budżetu K-PWRBRD oraz informację o podjęciu przez Radę uchwał Nr 7/2015 i 8/2015.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Pani Wojewoda podziękowała zebranym za przybycie na spotkanie, jednocześnie zapraszając na kolejne posiedzenie zaplanowane w przyszłym roku.
Wszystkie materiały związane z pracą Rady (uchwały, protokoły, prezentacje prelegentów etc.) znajdują się na stronie internetowej www.k-pwrbrd.word.torun.pl.
 
Na tym protokół zakończono.

Sporządził: Krzysztof Kucicki
 Toruń, 28.10.2015r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy