Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 1 / 2015 arrow Protokół z posiedzenia 1/2015
Protokół z posiedzenia 1/2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
08.06.2015.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w dniu 28 maja 2015 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu

RW.4400-27/15

   W posiedzeniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zgodnie z listą obecności) oraz zaproszeni prelegenci i przedstawiciele środowiska ośrodków szkolenia kierowców.
Posiedzenie otworzył Pan Marek Staszczyk, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który przywitał uczestników spotkania i przedstawił osoby, które będą reprezentowały nieobecnych na posiedzeniu:  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pan Grzegorz Piątek, p.o. Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - Pani Małgorzata Pawska, p.o. Kierownika Oddziału Komunikacji  w Wydziale Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - Pan podinsp. Maciej Zdunowski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.  Sekretarz przywitał również zaproszonych prelegentów oraz gości reprezentujących środowisko ośrodków szkolenia kierowców (OSK) tj. Pana Waldemara Wintera, Dyrektora Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, Panią Annę Brzezik-Magdowską, Kierownika Referatu Rejestracji Pojazdów i Nadzoru w Wydziale Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia, Pana Jerzego Kociszewskiego, Wiceprezesa Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KIEROWCA.PL, Pana Krzysztofa Cichackiego, Prezesa Zarządu Oddziału Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK w Toruniu.
Następnie przedstawił zebranym informację o zmianach w składzie K-PWRBRD, witając nowych członków, tj. przedstawiciela Prezydenta Inowrocławia Panią Bogusławę Mikołajczak oraz przedstawiciela Wójta Gminy Łysomice Pana Ludwika Borka.  
Następnie Sekretarz przedstawił zabranym szczegółowy porządek obrad, proponując  rozszerzenie wcześniej przesłanego programu o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie współpracy w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców oraz uchwały w sprawie przeglądu miejsc szczególnie niebezpiecznych, o dużym zagrożeniu wypadkowością w wyniku najechania na drzewo. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, po czym prowadzący poprosił pierwszego prelegenta Pana podinsp. Macieja Zdunowskiego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy o przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 r. i w I kwartale 2014 r.
 W świetle przedstawionych danych statystycznych, stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w I kwartale 2013 r. uległ nieznacznej poprawie w porównaniu z analogicznym okresem roku 2012. Ilość wypadków drogowych utrzymała się na tym samym poziomie, natomiast ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach zmniejszyła się o 3 (wskaźnik dynamiki 92,1). Zmniejszyła się również liczba rannych w wypadkach o 24 osoby (wskaźnik dynamiki 90,1). Nastąpił też spadek ilości kolizji o 1154 (wskaźnik dynamiki 81,1). Liczba ujawnionych przez Policję kierujących w stanie nietrzeźwości (przestępstwo) spadła o 105 (wskaźnik dynamiki 92,1), a po użyciu alkoholu (wykroczenie) wzrosła o 103 (wskaźnik dynamiki 134,7). Należy zauważyć, że w analizowanym okresie nastąpił znaczny wzrost liczby kierujących poddanych badaniu na zawartość alkoholu o 93 393 (wskaźnik dynamiki 169,9).  
Po wystąpieniu przedstawiciela Policji Sekretarz Rady podzielił się swoimi uwagami odnośnie zagrożenia wypadkami drogowych wynikającymi z najechania na drzewo. Wskazał m.in. na wysoką (czwartą) pozycję województwa kujawsko-pomorskiego na tle kraju w ilości wypadków w wyniku najechania na drzewo. Na koniec wystąpienia poddał pod głosowanie treść projektu uchwały nr 2/2014 w sprawie przeglądu miejsc szczególnie niebezpiecznych, o dużym zagrożeniu wypadkowością w wyniku najechania na drzewo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnie Sekretarz Rady poinformował zebranych o proponowanych przez komisję sejmową najistotniejszych zmianach do Ustawy o kierujących pojazdami, idących w kierunku liberalizacji przepisów w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Po zakończeniu swojego wystąpienia Sekretarz zgodnie z programem, poprosił Pana Tadeusza Muszyńskiego, Egzaminatora Nadzorującego z WORD w Toruniu o przedstawienie analizy zdawalności egzaminów państwowych w zakresie kat. B prawa jazdy przeprowadzonych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku w latach 2012-2013. W ramach przeprowadzonej analizy sformułowano następujące wnioski:
• szkolenie teoretyczne powinno objąć szczególnie tematykę zadań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• najwyższa częstość występowania błędów w pytaniach testowych uwidacznia się w strukturze błędów w ruchu drogowym (tzn. przejazd przez skrzyżowania, zachowanie wobec znaków drogowych, ruch kierowany)
• szkolenie praktyczne w zakresie placu manewrowego wciąż jest niewystarczające, jawność zadań egzaminacyjnych i powtarzalność tras egzaminu jednak nie zapewnia oczekiwanej efektywności (poziomu zdawalności),
• średnia zdawalność egzaminu praktycznego jest niższa dla OSK (w większości starostw) od poziomu zdawalności dla określonego WORD,
• istnieje potrzeba monitorowania jakości egzaminów wewnętrznych w OSK,
• istnieje pilny postulat skupienia nadzoru nad sposobem prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w OSK o niższych od średniego poziomach zdawalności.
Po zakończeniu prezentacji Sekretarz ogłosił piętnastominutową przerwę.      
    Po przerwie prowadzący poprosił Panią Annę Brzezik-Magdowską, Kierownika Referatu Rejestracji Pojazdów i Nadzoru w Wydziale Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia o przedstawienie informacji o działaniach w zakresie sprawowania przez starostę nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców. W ramach przygotowanej prezentacji Pani Anna Brzezik-Magdowską omówiła m.in. prowadzenie kontroli działalności OSK w 2013 r., w tym najczęstsze nieprawidłowości ujawniane w trakcie kontroli. W ramach przeprowadzonych w 2013 r. 44 kontroli OSK, w 35 Ośrodkach stwierdzono naruszenie przepisów ustaw bądź rozporządzeń. W trakcie roku 2013 wykreślono z ewidencji na wniosek przedsiębiorców z powodu likwidacji działalności 21 OSK. Ponadto w 2013 r. z ewidencji instruktorów skreślono 52 osoby, w tym 20 z powodu zmiany miejsca zamieszkania i wpisania przez inny organ do ewidencji oraz 32 z powodu nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w ewidencji. Prelegentka odniosła się również do kwestii obowiązku podawania przez starostę do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku, wskazując, iż dane w tym zakresie przekazywane przez WORD-y odnoszą się do liczby egzaminów, a nie osób, jak wymaga ustawa. Z tego względu Urząd  jest zmuszony uzyskiwać te dane w oparciu o własny system teleinformatyczny.    
Po zakończeniu prezentacji prowadzący poprosił Pana Waldemara Wintera, Dyrektora Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy o przedstawienie działań w zakresie sprawowania nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców  realizowanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Pan Waldemar Winter omówił m.in. nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli OSK w latach 2009-2013, zdawalność ośrodków w 2013 r. w podziale na kategorie, średnią zdawalność ośrodków szkolenia w 2013 r. w kat. B w porównaniu ze zdawalnością w WORD. W 2013 r. zrezygnowało z prowadzenia OSK 15 przedsiębiorców, natomiast działalność podjęło 6 przedsiębiorców. Skreślono też z ewidencji  64 instruktorów, a wpisano12. W okresie I kwartału 2014 r. z powodu braku zaświadczeń o odbyciu warsztatów doskonalenia zawodowego skreślono z ewidencji 113 instruktorów.  
 Po zakończeniu prezentacji Sekretarz Rady nawiązał do kwestii sprawowania nadzoru przez starostę nad szkoleniem kandydatów na kierowców wskazując m.in. na brak współpracy starostów z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego w zakresie pomocy merytorycznej w ramach prowadzonych kontroli OSK oraz z Policją w zakresie kontroli wykonywania praktycznej nauki jazdy prowadzonej poza ośrodkiem szkolenia kierowców, do czego obliguje starostę zapis art. 43 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami. Podkreślił również, że po zmianie art. 117 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzonej przez Ustawę o kierujących pojazdami, na pierwszym i drugim miejscu wśród zadań WORD wymienia się współpracę z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz współpracę ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem. Dopiero na trzecim miejscu wymienia się zadanie organizowania egzaminów państwowych. Sekretarz zaproponował poddanie pod głosowanie przygotowanego projektu uchwały nr 1/2014 w sprawie współpracy w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.    
Następnie Sekretarz przeszedł do ostatniego punktu obrad, czyli dyskusji i spraw organizacyjnych. Głos zabrał Pan Andrzej Szmytka, przedstawiciel Wójta Gminy Białe Błota, który zaapelował do Policji o wzmocnienie kontroli na drogach gminy Białe Błota, a w szczególności na drodze powiatowej nr 926C. Wyraził również dezaprobatę wobec malejącej frekwencji na posiedzeniach Rady oraz nieobecności na posiedzeniach najważniejszych osób funkcyjnych, tj. Marszałka i Wojewody. Następnie głos zabrał Pan Jerzy Kociszewski, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KIEROWCA.PL, który podzielił się swoimi uwagami i krytycznymi spostrzeżeniami dotyczącymi prac nad ustawą o kierujących pojazdami, trwających od ponad 10 lat i kontynuowanych po wejściu ustawy w życie, stwierdzając m.in., że bezpieczeństwo ruchu drogowego to nie polityka. Wobec braku kolejnych głosów w dyskusji Sekretarz przeszedł do spraw organizacyjnych. Poinformował zebranych o możliwości korzystania z map tematycznych obrazujących poziom zagrożenia życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego na odcinkach dróg krajowych oraz w województwie i powiatach. Mapy  sporządzone przy użyciu metodyki EuroRAP zostały przesłane przez Sekretariat Krajowej Rady BRD i są dostępne na stronie internetowej www.k-pwrbrd.word.torun.pl. Mogą być wykorzystywane w planowaniu efektywnych działań na odcinkach o szczególnie dużym ryzyku na obszarze województwa/ powiatu. Poinformował również o ogłoszeniu przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego konkursu na realizację projektów pn. „Fundusz Małych Grantów 2014”. Celem konkursu jest promowanie brd poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących  bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Na koniec prowadzący odniósł się  do kwestii nie wywiązania się przez przewodniczących  komisji roboczych Rady z obowiązku przedkładania do Sekretariatu Rady planów pracy oraz sprawozdań z działalności komisji, informując zebranych, że przedmiotowe plany na 2014 r. i sprawozdania z działalności za 2013 r. przedłożyły dwie spośród pięciu istniejących Komisji, tj. Komisja ds. Infrastruktury i Komisja ds. Monitorowania i Nadzoru Ruchu Drogowego.
Kończąc posiedzenie prowadzący podziękował zebranym za przybycie  i zaprosił na kolejne posiedzenie Rady, zaplanowane na 24.10.2014 r.
Wszystkie prezentacje przedstawione podczas posiedzenia Rady są dostępne  na stronie internetowej www.k-pwrbrd.word.torun.pl.  
Na tym protokół zakończono.

Sporządził: Krzysztof Kucicki
 Toruń, 30.05.2015r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy