Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 2 / 2014 arrow Protokół z posiedzenia 2/2014
Protokół z posiedzenia 2/2014 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
29.11.1999.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w dniu 31 października 2014 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu

RW.4400-43/14

   W posiedzeniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zgodnie z listą obecności) oraz zaproszeni prelegenci.
Posiedzenie otworzył Pan Marek Staszczyk, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który przywitał uczestników spotkania i przedstawił osoby, które będą reprezentowały nieobecnych na posiedzeniu:  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pani Marzena Baczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - Pan mł. insp. Robert Olszewski Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Sekretarz zwrócił uwagę na coraz niższą frekwencję członków na kolejnych posiedzeniach Rady w mijającej kadencji (w posiedzeniu uczestniczyło 44 ze 161 członków Rady). Taka sytuacja skłania do rozważenia zasadności  funkcjonowania Rady w dotychczasowej formule.  Następnie Sekretarz poinformował zebranych o poprawiającym się w naszym kraju  z roku na rok stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, porównując m.in. liczby wypadków, zabitych i rannych w wypadkach w roku 2007 i 2013. Scharakteryzował również sytuację w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2013 r. w województwie kujawsko-pomorskim, podkreślając m.in. najniższy wskaźnik liczby wypadków na 100 tys. mieszkańców wśród wszystkich województw w kraju wynoszący 56,4 (najwyższy woj. łódzkie 151,7), przy średniej krajowej 93,0. Wskazał jednocześnie na czołowe miejsce naszego województwa pod względem wskaźnika ciężkości wypadków, mierzonego liczbą zabitych na 100 wypadków.
Po zakończeniu swojego wystąpienia Sekretarz poprosił pierwszego prelegenta Pana mł. insp. Roberta Olszewskiego Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy o przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń-wrzesień 2014 r.                   
 W świetle przedstawionych danych statystycznych, stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w okresie styczeń-wrzesień 2014 r. uległ poprawie w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013. Ilość wypadków drogowych zmniejszyła się o 89 (wskaźnik dynamiki 89,7), natomiast ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach wzrosła o 3 osoby  do poziomu  134 osób (wskaźnik dynamiki 102,2). Liczba rannych w wypadkach zmniejszyła się o 211 osób (wskaźnik dynamiki 79,2). Nastąpił również spadek kolizji o 1621 (wskaźnik dynamiki 90,9). W analizowanym okresie odnotowano  również spadek liczby ujawnionych przez Policję przypadków kierujących w stanie nietrzeźwości (przestępstwo) o 1297 (wskaźnik dynamiki 78,1), przy jednoczesnym zwiększeniu liczby kierujących poddanych badaniu na zawartość alkoholu o 228 488 do poziomu 616 520 (wskaźnik dynamiki 158,9). Liczba ujawnionych po użyciu alkoholu (wykroczenie) wzrosła o 296 (wskaźnik dynamiki 124,6).  
Po wystąpieniu przedstawiciela Policji Sekretarz Rady, zgodnie z programem posiedzenia, poprosił kolejnego prelegenta Pana Grzegorza Piątka, Naczelnika Wydziału Drogownictwa Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o przedstawienie zagadnienia bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkół na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Prelegent na wstępie zapoznał zebranych z regulacjami prawnymi dotyczącymi przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych. Następnie zwrócił uwagę na występującą coraz częściej w ostatnich latach rezygnację gmin z dowozu dzieci autobusami szkolnymi, na rzecz komunikacji gminnej na liniach regularnych. Wskazał na zalety dowozu autobusem szkolnym, w porównaniu z komunikacją publiczną. Zaapelował do wójtów i burmistrzów o podejmowanie działań w zakresie bezpiecznej organizacji dowozu dzieci do szkół z uwzględnieniem nie tylko rachunku ekonomicznego. Na zakończenie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie poprawy bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkół województwa kujawsko-pomorskiego, rekomendując jej przyjęcie. Po zakończeniu prezentacji Sekretarz Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały nr 3/2014 w sprawie poprawy bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Uchwała została przyjęta 41 głosami, przy braku sprzeciwu i 3 głosach wstrzymujących się. Następnie Sekretarz zaproponował przeprowadzenie głosowania  nad projektami uchwał w sprawie zatwierdzenia planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku na 2015 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przed głosowaniem zapoznał członków Rady z treścią uchwał oraz z zaplanowanymi przez dyrektorów WORD kwotami wydatków. Zwrócił uwagę na stosunkowo niewielką kwotę zaplanowanych wydatków przez WORD w Bydgoszczy, pozostającą w istotnej dysproporcji do wysokości środków zaplanowanych przez pozostałe WORD-y. Uchwałę Nr 4/2014 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszących 50 tys. zł, przyjęto 43 głosami, przy jednym głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciw. Uchwałę  Nr 5/2014 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszących 195,4 tys. zł i uchwałę Nr 6/2014 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszących 128,750 tys. zł,  przyjęto jednogłośnie. Uchwały zostały podjęte w zaproponowanym brzmieniu.
Po zatwierdzeniu przez Radę planów wydatków WORD Sekretarz Rady przedstawił zebranym informację na temat realizacji działań wynikających z uchwał nr 1/2014 i 2/2014 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 25 kwietnia 2014 r. Na pisma Sekretarza Rady z prośbą o realizację działań wynikających z ww. uchwał, wysłane do starostów, prezydentów miast na prawach powiatu i zarządców dróg nie udzieliło odpowiedzi 9 starostów odnośnie uchwały nr 1/2014 i 8 starostów odnośnie uchwały nr 2/2014. W przypadku uchwały nr 1/2014 zobowiązującej organy nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców do zacieśnienia współpracy z WORD-ami w zakresie pomocy merytorycznej i przekazywania informacji o wynikach egzaminów oraz z Policją w zakresie kontroli wykonywania praktycznej nauki jazdy, w większości odpowiedzi ograniczono się do poinformowania o sposobie wykonywania ustawowych obowiązków wynikających z nadzoru starosty nad szkoleniem. Brakowało informacji o wynikach dotychczasowych kontroli w Ośrodkach Szkolenia Kierowców (OSK). Żadna z odpowiedzi nie zawierała informacji o podjęciu współpracy merytorycznej i zawarciu porozumienia lub podjęciu działań w kierunku zawarcia porozumienia z WORD określającego warunki udziału przedstawiciela WORD w prowadzonych kontrolach OSK, a przecież to m.in. było przedmiotem przyjętej uchwały. Sekretarz poinformował również, że w celu realizacji postanowień uchwały nr 1/2014 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu wyznaczony został pracownik do współpracy ze starostami w zakresie nadzoru nad OSK. Warunki tej współpracy i określenie zakresu pomocy merytorycznej ze strony WORD zostaną określone w stosownym porozumieniu między starostą i WORD. Z przesłanych odpowiedzi dotyczących uchwały nr 2/2014 zobowiązującej zarządców dróg do dokonania przeglądu miejsc (odcinków dróg) o szczególnym zagrożeniu wypadkami w wyniku najechania na drzewo, wynika, że prowadzone są przeglądy zieleni pod względem widoczności i zagrożeń w ruchu drogowym. Drzewa są sukcesywnie wycinane. Zarządcy dróg sygnalizowali, że realizację wycinki drzew ograniczają posiadane środki finansowe oraz złożony proces uzyskiwania decyzji wystawianych przez odpowiedzialne za środowisko instytucje. Kryterium potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego nie wystarcza do otrzymania pozytywnego uzgodnienia. Szczegółowa analiza informacji otrzymanych od starostów, prezydentów miast na prawach powiatu i zarządców dróg stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  Kończąc wystąpienie Sekretarz poinformował, że zebrany materiał dotyczący zagrożeń wypadkami w wyniku najechania na drzewo zostanie przekazany do Komisji ds. Infrastruktury, do wykorzystania w pracach Komisji związanych z tym problemem. Następnie ogłosił dziesięciominutową przerwę.        
Po przerwie Sekretarz poinformował zebranych o zmianach w składzie   Rady i przywitał jej nowych członków, tj. przedstawiciela Wójta Gminy Ciechocin  Panią Martę Iwan, która zastąpiła Pana Zbigniewa Chyczewskiego, przedstawiciela Zarządu Powiatu Włocławskiego Pana Romana Gołębiewskiego, który zastąpił Pana Zbigniewa Lewandowskiego oraz przedstawiciela Prezydenta Inowrocławia Pana Dominika Zielińskiego, który zastąpił Panią Bogusławę Mikołajczak , życząc im owocnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i satysfakcji z pracy w Radzie. Następnie poprosił Panią Marię Wójcik, Podinspektora Departamentu Infrastruktury Drogowej o przedstawienie tematu „Standardy dróg rowerowych w świetle kolejnej perspektywy finansowej UE na lata 2015-2020”.  Prelegentka omówiła m.in. czynniki determinujące dalszy rozwój infrastruktury rowerowej, podkreśliła potrzebę standaryzacji w projektowaniu i budowie dróg rowerowych, wskazała występujące problemy związane z budową dróg dla rowerów na etapie planowania, inwestycji i eksploatacji. Przedstawiła również propozycję wytycznych dla realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową, opracowanych przez Departament Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Po zakończeniu prezentacji Sekretarz poprosił Pana Marka Stelmasika, Zastępcę Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku o zaprezentowanie ostatniego tematu posiedzenia dotyczącego zasad korzystania z dróg rowerowych. Pan Marek Stelmasik zapoznał zebranych z podstawowymi pojęciami i regulacjami prawnymi dotyczącymi komunikacji rowerowej. Omówił również zasady uzyskiwania karty rowerowej przez uczniów szkół podstawowych i osoby nie będące uczniami szkoły podstawowej oraz działania edukacyjne skierowane do dzieci i nauczycieli zorganizowane przez WORD we Włocławku.      
Po zakończeniu prezentacji Sekretarz przystąpił do ostatniego punktu obrad, czyli spraw bieżących i dyskusji. Poinformował o swoim wystąpieniu do firm ubezpieczeniowych o rozważenie możliwości wsparcia finansowego lub rzeczowego działań w zakresie dystrybucji elementów odblaskowych. Zachęcił zebranych do zapoznania się z opublikowanym przez Krajową Radę BRD „Raportem o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i działaniach realizowanych w tym zakresie w 2013 r.” oraz publikacją wyników badań stosowania kasków ochronnych wśród uczestników ruchu drogowego w Polsce,  zamieszczonych na stronie internetowej K-PWRBRD. Poinformował również o wznowieniu po 6 latach przerwy, staraniem Sekretariatu Krajowej Rady BRD, ogólnopolskiego monitoringu zachowań uczestników ruchu drogowego. Monitoring obejmie: pomiary prędkości pojazdów w tym udział i skalę przekroczeń prędkości, poziom stosowania pasów bezpieczeństwa, fotelików dziecięcych, kasków ochronnych oraz stopień korzystania z telefonów podczas kierowania pojazdem. Badania prowadzone będą we wszystkich województwach. Sekretarz poinformował również o planowanych terminach posiedzeń Rady w roku przyszłym, tj. 24 kwietnia 2015 r. i  23 października 2015 r. Wobec braku głosów w dyskusji Sekretarz podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne posiedzenie Rady.  Wszystkie prezentacje przedstawione podczas posiedzenia Rady są dostępne na stronie internetowej Rady www.k-pwrbrd.word.torun.pl
Na tym protokół zakończono.

Sporządził: Krzysztof Kucicki
 Toruń, 05.11.2014r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy