OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Znajdujesz się w: Start arrow Posiedzenia arrow 1 / 2013 arrow Protokół z posiedzenia 1/2013
Protokół z posiedzenia 1/2013 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
07.05.2013.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w dniu 26 kwietnia 2013 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu

RW.4400-12/13

   W posiedzeniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zgodnie z listą obecności) oraz zaproszeni prelegenci.

   Posiedzenie otworzył Pan Marek Staszczyk, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który przywitał uczestników spotkania, w tym pracowników naukowych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i przedstawił osoby, które będą reprezentowały nieobecnych na posiedzeniu:  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pan Marek Smoczyk, Sekretarz Województwa, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - Pan Zdzisław Drabent, Starszy Inspektor w Wydziale Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - Pan podinsp. Robert Olszewski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.  Następnie przedstawił zebranym informację o zmianach w składzie K-PWRBRD wynikających z wejścia w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i przywitał nowego członka, przedstawiciela Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy Pana Andrzeja Madajewskiego, życząc owocnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i satysfakcji z pracy w Radzie.

   Następnie Sekretarz przedstawił zabranym szczegółowy porządek obrad, przesłany wcześniej członkom Rady wraz z zaproszeniami, proponując jego rozszerzenie o punkt dotyczący podjęcia uchwał zwiększających wydatki wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na 2013 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Proponowany porządek obrad został zaakceptowany, po czym prowadzący poprosił pierwszego prelegenta Pana podinsp. Roberta Olszewskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy o przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 r. i w I kwartale 2013 r.

   W świetle przedstawionych danych statystycznych, stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w I kwartale 2013 r. uległ poprawie w porównaniu z analogicznym okresem roku 2012. Ilość wypadków drogowych zmniejszyła się o 61 (wskaźnik dynamiki 77,1), natomiast ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach zmniejszyła się o 11 (wskaźnik dynamiki 78,0). Zmniejszyła się również liczba rannych w wypadkach o 58 osób (wskaźnik dynamiki 80,3). W analizowanym okresie odnotowano  również nieznaczny spadek liczby ujawnionych przez Policję przypadków kierujących w stanie nietrzeźwości (przestępstwo) i po użyciu alkoholu (wykroczenie).

   Po wystąpieniu przedstawiciela Policji Sekretarz Rady, zgodnie z programem posiedzenia, przedstawił prezentację dotyczącą podstawowych zmian w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w świetle ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która weszła w życie 19 stycznia 2013 r. Omówił najważniejsze zmiany, tj. obieg dokumentacji w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, nowe kategorie i nowe warunki uzyskiwania niektórych  praw jazdy oraz nowe zasady egzaminowania w części teoretycznej i praktycznej. Po wystąpieniu Sekretarza krótką informację na temat organizacji szkoleń z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli szkół podstawowych, wynikających z art. 65 ustawy o kierujących pojazdami, przedstawił p. Krzysztof Kucicki, Naczelnik Wydziału Edukacji Komunikacyjnej i BRD w WORD w Toruniu. Następnie prowadzący poprosił Pana prof. dr hab. inż. Tomasza Szczuraszka, Kierownika Katedry Budownictwa Drogowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy o przedstawienie założeń, opracowanego pod jego kierunkiem, Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI. Pan prof. Tomasz Szczuraszek zapoznał zebranych z główną ideą i celami strategicznymi Programu do roku 2020, podstawowymi założeniami konstrukcji Programu, opierającymi się na 9 systemach odpowiedzialnych za najważniejsze sfery działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawił również projekt struktur organizacyjnych Systemu Zarządzania BRD w województwie kujawsko-pomorskim oraz szacunkowe koszty wdrażania poszczególnych systemów i możliwe źródła ich finansowania. Kolejnym prelegentem był Pan dr inż. Jacek Chmielewski, pracownik naukowy UTP, który omówił bazę danych projektu GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI i System Zintegrowanego Ratownictwa Drogowego. Po tym wystąpieniu głos zabrał Sekretarz Rady, który wskazał na konieczność podjęcia w okresie najbliższych kilku miesięcy decyzji, co do składu i formuły dotychczasowej pracy Rady. Czy Rada ma funkcjonować w formule dotychczasowej, biernej i nieefektywnej, czy też w oparciu o struktury i funkcje zaproponowane w Programie GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI. Sekretarz zwrócił się do członków Rady również o rozważenie i przeanalizowanie możliwości współfinansowania kosztów wdrażania Programu przez samorządy lokalne szczebla gminnego i powiatowego.  Po swoim wystąpieniu prowadzący ogłosił piętnastominutową przerwę.

   Po przerwie Sekretarz Rady poprosił pracowników naukowych z UTP o kontynuowanie prezentacji Programu. Pan dr hab. inż. Jan Kempa, profesor zwyczajny UTP, zaprezentował kolejne systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. kształcenie kadr do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, monitorowanie  niebezpiecznych zachowań na drodze, społeczna edukacja promująca bezpieczne zachowania na drodze, poprawa jakości projektów infrastruktury drogowej. Kolejnym prelegentem był Pan dr inż. Grzegorz Bebyn, który omówił system doskonalenia procesu planowania przestrzennego i system poprawy efektywności procesu zarządzania drogami i ruchem drogowym.

   Po zakończeniu prezentacji prowadzący posiedzenie przeszedł do kolejnego punktu obrad, przedstawiając i poddając pod głosowanie projekty uchwał. Jako pierwszą poddano pod głosowanie uchwałę nr 1/2013 w sprawie przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Następnie Sekretarz odczytał i poddał pod głosowanie uchwały o zwiększeniu przez WORD-y zaplanowanych wydatków na 2013 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uchwała nr 2/2013 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady BRD zatwierdzająca kwotę wydatków WORD w Bydgoszczy na 2013 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w wysokość 500 000 zł została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 3/2013 zatwierdzająca kwotę wydatków WORD w Toruniu na 2013 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w wysokość 390 000 zł została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr 4/2013 zatwierdzająca kwotę wydatków WORD we Włocławku na  2013 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w wysokość 177 900 zł została przyjęta jednogłośnie. Uchwały zostały uchwalone w zaproponowanym brzmieniu.

   Po zatwierdzeniu przez Radę planów wydatków WORD prowadzący posiedzenie przystąpił do ostatniego punktu obrad, czyli spraw organizacyjnych i dyskusji. Przedstawił informację na temat projektu Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo” pn. „Działania (beznakładowe i niskonakładowe) wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego”, zachęcając przedstawicieli starostw powiatowych i miast na prawach powiatu do udziału w tym projekcie, który ma charakter konkursu skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego zarządzających ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Następnie prowadzący poinformował o niewywiązaniu się przez przewodniczących trzech komisji roboczych Rady z obowiązku przedłożenia do Sekretariatu Rady planów pracy komisji na 2013 r. oraz sprawozdań z działalności komisji w 2012 r. Poinformował również o planowanym terminie kolejnego posiedzenia Rady w roku bieżącym, tj. 25 października  2013 r.

   Wobec braku głosów w dyskusji prowadzący podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne posiedzenie Rady.

   Na tym protokół zakończono.

Sporządził: Krzysztof Kucicki
 Toruń, 30.04.2013r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »