Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 2 / 2012 arrow Protokół z posiedzenia 2/2012
Protokół z posiedzenia 2/2012 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
30.10.2012.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w dniu 26 października 2012 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu

RW.4400-16/12

   W posiedzeniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zgodnie z listą obecności).
Posiedzenie otworzył Pan Marek Staszczyk, Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który przywitał uczestników spotkania i przedstawił osoby, które będą reprezentowały na posiedzeniu:  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Pani Marzena Baczyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu), Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (Pan Mirosław Jagodziński, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy (Pan podinsp. Robert Olszewski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji).  Następnie przedstawił zebranym  nowych członków Rady,  którymi zostali: Pan podinsp. Tomasza Trawiński – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Pan podinsp. Robert Olszewski – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  w Bydgoszczy (przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego Policji) oraz Pan Rafał Jankowski – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, życząc im owocnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i satysfakcji z pracy w Radzie.
Pan podinsp. Tomasz Trawiński w lipcu br. został powołany przez Pana Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Przewodniczącego Komisji ds. Monitorowania i Nadzoru Ruchu Drogowego, zastępując na tej funkcji Pana  insp. Krzysztofa Zakurzewskiego, który zakończył pracę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Pan Rafał Jankowski z racji objęcia funkcji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego zastąpił w składzie Rady Pana Artura Czapiewskiego, w związku z jego przejściem do pracy w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w Warszawie.
Następnie Sekretarz przedstawił zabranym szczegółowy porządek obrad, który został zaakceptowany, po czym  poprosił pierwszego prelegenta Pana podinsp. Roberta Olszewskiego, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy o przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń-wrzesień 2012 r.
 W świetle przedstawionych danych statystycznych, stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w omawianym okresie utrzymywał się na zbliżonym poziomie w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011. Ilość wypadków drogowych zwiększyła się o 11 (wskaźnik dynamiki 101,1), natomiast ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach zmniejszyła się o 16 (wskaźnik dynamiki 90,7). Zwiększyła się nieznacznie liczba rannych w wypadkach o 22 osoby (wskaźnik dynamiki 102,1). W analizowanym okresie odnotowano  zmniejszenie liczby ujawnionych przez Policję przestępstw kierujących w stanie nietrzeźwości o 254 (wskaźnik dynamiki 96,1), jak również zmniejszenie liczby ujawnionych przypadków kierowania pojazdami po użyciu alkoholu o 41 (wskaźnik dynamiki 97,0).
Po wystąpieniu przedstawiciela Policji prowadzący poprosił Pana Rafała Jankowskiego, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego o przedstawienie informacji o działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy w roku 2012.
Pan Jankowski zapoznał zebranych z nową strukturą Inspekcji Transportu Drogowego oraz strukturą Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy. Przedstawił wyniki kontroli drogowych przeprowadzonych w latach 2011-2012, z podziałem na kontrole przewozu osób, materiałów niebezpiecznych i pozostałe. Wskazał główne kierunki działań kontrolnych. Szczegółowo omówił również działania WITD w Bydgoszczy w zakresie ważenia pojazdów, w tym stosowania systemu preselekcji pojazdów oraz kontroli stanu technicznego pojazdów przy użyciu Mobilnej Stacji Kontroli.  
Po zakończeniu prezentacji prowadzący ogłosił piętnastominutową przerwę.
Po przerwie Sekretarz Rady poprosił Pana Mirosława Jagodzińskiego, Dyrektora Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o przedstawienie analizy działań w zakresie zarządzania ruchem na drogach województwa kujawsko-pomorskiego. Pan Jagodziński zapoznał członków Rady z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem, kompetencjami poszczególnych podmiotów w zakresie zarządzania ruchem oraz nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych i wewnętrznych. Przedstawił również zadania organu zarządzającego ruchem oraz działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania ruchem na drogach województwa, w tym zadania Zespołu Doradczego Wojewody ds. nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych położonych w strefach ruchu lub w strefach zamieszkania oraz publicznych w miastach na prawach powiatu. Na zakończenie przedstawił wnioski z prowadzonego nadzoru.    
Po wystąpieniu p. Mirosława Jagodzińskiego prowadzący posiedzenie przeszedł do kolejnego punktu obrad, przedstawiając i poddając pod głosowanie projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku na 2013 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uchwały: Nr 1/2011 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszących 450 tys. zł,  Nr 2/2011 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszących 345 tys. zł i  Nr 3/2011 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszących 100 tys. zł,  przyjęto jednogłośnie. Uchwały zostały uchwalone w zaproponowanym brzmieniu. Następnie Sekretarz przedstawił i poddał pod głosowanie dwa projekty uchwał o zwiększeniu zaplanowanych wydatków na 2012 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku z 61 000 zł do 110 530 zł (uchwała nr 4/2012) i  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu z 100 000 zł do 105 000 zł (uchwała nr 5/2012). Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie w zaproponowanym brzmieniu.
Po zatwierdzeniu przez Radę planów wydatków WORD prowadzący posiedzenie poinformował zebranych o działaniach wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w zakresie przygotowania do wdrożenia nowych zasad przeprowadzania egzaminów państwowych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, które mają obowiązywać od dnia 19 stycznia 2013 r. Następnie przystąpił do ostatniego punktu obrad, czyli spraw organizacyjnych i dyskusji. Przypomniał o obowiązku przewodniczących komisji roboczych Rady przedłożenia do Sekretariatu Rady planów pracy komisji na 2013 r. w terminie do 31 grudnia 2012 r. oraz sprawozdań z działalności komisji w 2012 r. do 15 stycznia 2013 r.  Poinformował również o planowanych terminach posiedzeń Rady w roku przyszłym, tj. 26 kwietnia 2013 r. i  25 października 2013 r.
Wobec braku głosów w dyskusji prowadzący podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne posiedzenie Rady, zaplanowane na 26 kwietnia 2013 r.

   Na tym protokół zakończono.

Sporządził: Krzysztof Kucicki
 Toruń, 29.10.2012 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy