Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 2 / 2011 arrow Protokół z posiedzenia 2/2011
Protokół z posiedzenia 2/2011 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
31.10.2011.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w dniu 21 października 2011 r.
w Oddziele Terenowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wGrudziądzu

RW.4400-53/11

   W posiedzeniu uczestniczyli: Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zbigniew Ostrowski – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, insp. Wojciech Ołdyński – Komendant Wojewódzki Policji, Marek Staszczyk – Sekretarz K-PWRBRD, członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zgodnie z listą obecności) oraz zaproszeni prelegenci prezentujący tematy merytoryczne ujęte w programie spotkania.

   Posiedzenie otworzył Pan Dariusz Kurzawa, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który przywitał uczestników spotkania i zapoznał z zaplanowanym przebiegiem posiedzenia. Następnie oddał głos Panu Markowi Staszczykowi, Sekretarzowi Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady BRD, z prośbą o prowadzenie dalszego porządku obrad.

   Sekretarz Rady na wstępie przywitał i przedstawił dwóch nowych członków Rady powołanych 15 lipca 2011 r., tj. Pana Jacka Piłowskiego, Prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy i Pana Tadeusza Tomaszewskiego, Prezesa Konfederacji Związków i Organizacji Przewoźników Drogowych „TRANSPORTOWCY”, życząc im owocnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i satysfakcji z pracy w Radzie. Poinformował również o zmianie zapisu ustawowego określającego, kto może być członkiem wojewódzkiej rady bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzonej ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która wejdzie w życie 10 lutego 2012 r.  Następnie przedstawił zabranym szczegółowy porządek obrad, który został zaakceptowany, po czym  poprosił pierwszego prelegenta Pana mł. insp. Wiesława Rzyducha, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy o przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń-wrzesień 2011 r. W świetle przedstawionych danych statystycznych, stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w omawianym okresie nie poprawił się w porównaniu z analogicznym okresem roku 2010, jeżeli chodzi o ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych . Ilość wypadków drogowych zmniejszyła się o 162 (wskaźnik dynamiki 85,2), a ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach wzrosła o 15 (wskaźnik dynamiki 109,5). Zmniejszyła się liczba rannych w wypadkach o 335 osób (wskaźnik dynamiki 75,5). Wzrosła znacząco natomiast liczba ujawnionych przez Policję przestępstw kierujących w stanie nietrzeźwości o 635 (wskaźnik dynamiki 110,8). Zebrani zostali zapoznani również  z najważniejszymi działaniami profilaktycznymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonymi przez Policję, m.in. z realizacją dwóch konkursów wojewódzkich dla dzieci ze szkół podstawowych oraz wykorzystaniem furgonu profilaktyczno-edukacyjnego będącego na wyposażeniu WRD KWP w Bydgoszczy.

   Po wystąpieniu przedstawiciela Policji prowadzący poprosił Pana Rafała Jankowskiego, Zastępcę Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Transportu Drogowego o przedstawienie roli i zadań Inspekcji Transportu Drogowego w obliczu zmieniających się uwarunkowań prawnych. Pan Jankowski omówił m. in. nowe zadania Inspekcji Transportu Drogowego wprowadzone w 2011 r. tj. ujawnianie wykroczeń w ruchu drogowym za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz prowadzenie czynności wyjaśniających w postępowaniach w sprawach dotyczących powyższych wykroczeń, objęcie nadzorem kontrolnym wyznaczonych odcinków dróg w ramach systemu elektronicznego poboru opłat drogowych oraz wydawanie uprawnień (licencji, zezwoleń i zaświadczeń oraz świadectw kierowcy) w międzynarodowym transporcie drogowym. Ponadto zapoznał zebranych z funkcjonowaniem systemu monitoringu ruchu drogowego na DK nr 1 we Włocławku. Jest to element kontroli, który pozwala na skuteczne eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów  z rażącymi przekroczeniami dozwolonych norm dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, nacisków osi, wymiarów i prędkości.

   Po zakończeniu prezentacji Sekretarz Rady ogłosił piętnastominutową przerwę.

   Po przerwie prowadzący poprosił Pana Tadeusza Muszyńskiego, egzaminatora nadzorującego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu o  przedstawienie zmian w procesie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców w świetle ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Podczas prezentacji omówione zostały następujące obszary zmian przepisów: nowe kategorie i nowe warunki uzyskiwania praw jazdy, dwufazowy system zdobywania doświadczenia przez kierowcę, nowa reedukacja kierowców oraz nowe zasady egzaminowania w części teoretycznej i praktycznej.

   Po wystąpieniu p. Tadeusza Muszyńskiego prowadzący posiedzenie przedstawił projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku na 2012 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a następnie poddał je pod głosowanie. Uchwały: Nr 1/2011 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszącego 365 tys. zł,  Nr 2/2011 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszącego 100 tys. zł i  Nr 3/2011 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszącego 61 tys. zł,  przyjęto jednogłośnie. Uchwały zostały uchwalone w zaproponowanym brzmieniu.

   Po przyjęciu uchwał prowadzący poprosił p. Krzysztofa Kucickiego, Naczelnika Wydziału Edukacji Komunikacyjnej i BRD Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu o przedstawienie informacji o nowych zadaniach wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W ramach przygotowanej prezentacji zebrani zostali zapoznani z nowymi zadaniami wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz terminami wejścia w życie poszczególnych zadań, określonymi w nowym brzmieniu art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  o ruchu drogowym, wprowadzonym ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

   Ostatnim punktem posiedzenia była dyskusja i sprawy organizacyjne. Prowadzący  zwrócił się do przewodniczących komisji roboczych z prośbą o przestrzeganie obowiązku opracowywania  planów pracy komisji do 31 grudnia każdego roku na rok następny oraz przedkładania Sekretarzowi Rady sprawozdań z działań  komisji  corocznie do 15 stycznia. Następnie udzielił głosu p. Tadeuszowi Tomaszewskiemu, Prezesowi Konfederacji Związków i Organizacji Przewoźników Drogowych „TRANSPORTOWCY”, który zwrócił uwagę m.in. na problem nadmiernych obciążeń finansowych przewoźników drogowych oraz objeżdżania płatnych dróg przez przewoźników i korzystania z dróg alternatywnych z uwagi na oszczędności. Powoduje to niszczenie tych dróg, niedostosowanych do tak dużych nacisków osi. Prowadzący zaproponował, aby takie sprawy omawiać i wypracowywać wnioski podczas spotkań komisji roboczych Rady. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji prowadzący podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne posiedzenie Rady, zaplanowane na 20 kwietnia 2012 r.

   Na tym protokół zakończono.

   Wszystkie materiały prezentowane podczas posiedzenia Rady są dostępne na stronie internetowej K-PWRBRD www.k-pwrbrd.word.torun.pl.

Sporządził: Krzysztof Kucicki

 Toruń, 26.10.2011 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy