Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 1 / 2011 arrow Protokół z posiedzenia 1/2011
Protokół z posiedzenia 1/2011 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
19.04.2011.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w dniu 15 kwietnia 2011 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu

RW.4400-9/11

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zgodnie z listą obecności) oraz zaproszeni goście i prelegenci prezentujący tematy merytoryczne ujęte w programie spotkania.

Posiedzenie otworzył Pan Marek Smoczyk, Sekretarz Województwa, reprezentujący na posiedzeniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego, przekazując dalsze prowadzenie spotkania p. Markowi Staszczykowi, Sekretarzowi Rady. Sekretarz przedstawił zaplanowany porządek obrad, który został zaakceptowany przez uczestników spotkania.

Następnie prowadzący poprosił pierwszego prelegenta Pana st. kpt. Jakuba Politowskiego z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu o przedstawienie informacji na temat udziału jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w działaniach interwencyjnych w zakresie ratownictwa drogowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 r. W województwie kujawsko-pomorskim do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączone są 183 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, natomiast 648 jednostek OSP funkcjonuje poza systemem. W 2010 r. zanotowano 3755 interwencji związanych ze zdarzeniami w komunikacji drogowej. W wypadkach     drogowych, przy których uczestniczyły jednostki KSRG zginęły 123 osoby, a 2300 zostało rannych.  

Po wystąpieniu przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej prowadzący poprosił Pana nadkom. Roberta Olszewskiego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 r. W świetle przedstawionych danych statystycznych, stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w 2010 r. poprawił się w porównaniu z rokiem 2009. Ilość wypadków drogowych zmniejszyła się o 156 (wskaźnik dynamiki 90,5), a wypadków ze skutkiem śmiertelnym o 9 (wskaźnik dynamiki 95,9). Zmniejszyła się nieznacznie liczba zabitych w wypadkach o 3 osoby (wskaźnik dynamiki 98,7). Odnotowano również nieznaczny spadek ilości ujawnionych przez Policję wypadków kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i po spożyciu alkoholu. Zebrani zostali zapoznani również z najważniejszymi działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonymi przez Policję,, w tym działaniami profilaktycznymi, m.in. „Widoczna Gmina”, „Bezpieczna rodzina na drodze”.

 Po wystąpieniu przedstawiciela Policji ogłoszono piętnastominutową przerwę.

Po przerwie prowadzący posiedzenie poprosił przedstawicieli Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku o zaprezentowanie działań poszczególnych WORD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych w 2010 r. Jako pierwszy prezentację działań WORD w Bydgoszczy przedstawił Pan Tadeusz Kondrusiewicz, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. Następnie z działaniami WORD w Toruniu zapoznał zebranych p. Krzysztof Kucicki, Naczelnik Wydziału Edukacji Komunikacyjnej i BRD. Po wystąpieniu przedstawiciela WORD w Toruniu, prezentację działań WORD we Włocławku przedstawił Pan Jarosław Chmielewski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.

Po zakończeniu prezentacji Sekretarz Rady przedstawił informację na temat opracowania II etapu Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI”. Poinformował m.in. o zawarciu umowy na wykonanie II etapu Programu, który będzie obejmował propozycje poprawy propozycje poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli określenie zadań do wykonania, sposobu ich realizacji i finansowania. Na podstawie przygotowanej diagnozy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sformułowanych celów ogólnych zdefiniowane zostaną konkretne zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyłonionych w I etapie obszarach działania. Dla poszczególnych zadań opracowany zostanie harmonogram realizacji oraz określony sposób finansowania i wdrażania.

Następnie prowadzący, zgodnie z porządkiem spotkania, omówił problem nagminnego fałszowania przebiegu pojazdów przez nieuczciwych  sprzedawców. Rzeczoznawcy motoryzacyjni szacują, że dotyczy to ok. 90% używanych samochodów sprowadzanych do Polski. Prowadzący poinformował o działaniach Pana posła Krzysztofa Brejzy, który złożył    w tej sprawie interpelację na ręce Ministra Sprawiedliwości oraz wystosował interwencję do Ministra Infrastruktury, proponując w niej wprowadzenie rozwiązań systemowych ograniczających w przyszłości proceder tego typu oszustw. Projekt ustawy o centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców przygotowywany przez MSWiA zakłada, że dane o stanie licznika samochodu oraz liczbie zmian właścicieli będą umieszczane w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Informacje te, uzyskane podczas badania technicznego przekażą stacje kontroli pojazdów. Informacje będą dostępne za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wpisując dane z dowodu rejestracyjnego (np. jego numer) uzyskamy interesujące nas informacje.

Kolejnym tematem przedstawionym przez Sekretarza Rady była oferta PHU TELSAT, dostawcy nowoczesnych systemów informacyjnych, zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego, która wpłynęła do Sekretariatu Rady. Dotyczy ona konkretnego systemu podglądu sytuacyjnego drogi (VRTIS) służącego do obserwacji stanu drogi przez całą dobę, tj. ogólnych warunków panujących na drodze oraz dostarczenia dodatkowych informacji, dzięki wyposażeniu punktów obserwacyjnych w dodatkowe czujniki. Oferta skierowana w szczególności do zarządów drogowych.

Na zakończenie części informacyjnej prowadzący poinformował zebranych o zmianach w składzie osobowym Rady, będących następstwem ubiegłorocznych wyborów do organów samorządowych oraz o planowanych posiedzeniach Rady w latach 2011-2012.  Do składu Rady, liczącej aktualnie 161 członków, weszło 53 nowych przedstawicieli organów samorządowych. Sekretarz zwrócił się do nowych członków Rady o zgłaszanie akcesu do pracy w jednej z pięciu komisji problemowych Rady, życząc jednocześnie wiele satysfakcji    z pracy w komisjach oraz skutecznych decyzji i działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym regionie. W roku bieżącym kolejne posiedzenie Rady zaplanowane jest w dniu 21 października w Oddziale Terenowym WORD w Grudziądzu. W roku 2012 planowe terminy posiedzeń to: 20 kwietnia 2012 r. i 26 października 2012 r. 

            Ostatnim punktem posiedzenia była dyskusja i sprawy organizacyjne.

Wobec braku głosów w dyskusji prowadzący podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne posiedzenie Rady, zaplanowane na 21 października 2011 r. w Oddziale Terenowym WORD w Grudziądzu.

Na tym protokół zakończono.

Sporządził: Krzysztof Kucicki

 Toruń, 19.04.2011 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy