Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 3 / 2010 arrow Protokół z posiedzenia 3/2010
Protokół z posiedzenia 3/2010 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
22.11.2010.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w dniu 17 listopada 2010 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu

RW.4400-33/10

 

   W posiedzeniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zgodnie z listą obecności) oraz prelegenci prezentujący tematy merytoryczne ujęte w programie spotkania.

   Posiedzenie otworzył p. Marek Staszczyk, Sekretarz Rady, który przywitał uczestników spotkania i przedstawił porządek obrad. Poinformował również, iż w związku z ważnymi obowiązkami służbowymi w posiedzeniu Rady nie wezmą udziału:  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Panu Rafał Bruski i Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy Pan nadinsp. Krzysztof Starańczak, przedstawiając jednocześnie  osoby ich reprezentujące podczas posiedzenia, tj. Pana Krzysztofa Smoczyka, Sekretarza Województwa, reprezentującego Marszałka Województwa, Pana Mirosława Jagodzińskiego, Dyrektora Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, reprezentującego Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Pana podinsp. Wiesława Rzyducha, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, reprezentującego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Następnie Sekretarz Rady poprosił o zabranie głosu Pana Krzysztofa Smoczyka, który w imieniu Marszałka podziękował członkom Rady za dotychczasowe zaangażowanie w działania Rady, których efektem jest m.in.  opracowanie     I etapu Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI.

    Po wystąpieniu Sekretarza Województwa prowadzący poinformował zebranych, iż Pan prof. dr hab. Tomasz Szczuraszek, pod którego kierunkiem opracowany został I etap Programu GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI nie może uczestniczyć w posiedzeniu z uwagi na stan zdrowia. Następnie  przedstawił zespół prelegentów z Katedry Budownictwa Drogowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Politechniki Gdańskiej, współautorów opracowania Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI  w składzie: dr hab. inż. Jan Kempa, prof. nadzw. UTP, dr inż. Grzegorz Bebyn i mgr inż. Radosław Wosik UTP oraz dr inż. Marcin Budzyński z Politechniki Gdańskiej. Następnie poprosił Pana  dr inż. Marcina Budzyńskiego o rozpoczęcie prezentacji dotyczącej opracowania I etapu Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI. Po wystąpieniu Pana Marcina Budzyńskiego kolejni prelegenci z zespołu omówili poszczególne rozdziały Programu. Zasadniczym założeniem Programu jest uwzględnienie podstawowych celów zawartych w Krajowym Programie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, które są możliwe do realizacji i wdrożenia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zrealizowany został etap I opracowania pt. „Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim, obejmujący:
- charakterystykę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- diagnozę brd,
- ocenę stanu brd,
- sformułowanie ogólnych problemów brd do rozwiązania w województwie.
Planowana jest realizacja II etapu opracowania pt. „Koncepcja programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim”, która będzie zawierała:
- sformułowanie szczegółowych zadań do wykonania w zakresie poprawy stanu brd,
- określenie sposobu i czasu ich realizacji,
- określenie sposobów finansowania poszczególnych zadań.  
Po zakończeniu prezentacji Sekretarz Rady ogłosił piętnastominutową przerwę.

   Po przerwie prowadzący poprosił Pana podinsp. Wiesława Rzyducha, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w  Bydgoszczy, o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres styczeń-październik 2010 r.

   W świetle przedstawionych danych statystycznych stan bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w okresie styczeń-październik 2010 r. poprawił się nieznacznie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Ilość wypadków drogowych na drogach naszego województwa zmniejszyła się o 133 (wskaźnik dynamiki 90,4), a wypadków ze skutkiem śmiertelnym o 9 (wskaźnik dynamiki 95,1). Zmniejszyła się także liczba zabitych w wypadkach o 6 osób (wskaźnik dynamiki 96,9).
Zebrani zostali zapoznani również  z najważniejszymi działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonymi przez Policję, m.in. „Bezpieczna Droga”, „Prędkość i Alkohol – zero tolerancji dla osób naruszających zasady ruchu drogowego” oraz realizowanymi przez Policję działaniami profilaktycznymi.

   Po wystąpieniu przedstawiciela Policji prowadzący poprosił Pana Artura Czapiewskiego, Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Transportu Drogowego o przedstawienie informacji o  monitoringu ruchu drogowego na drodze krajowej nr 1 we Włocławku. Pan Artur Czapiewski przedstawił funkcjonowanie systemu monitoringu ruchu drogowego na drodze krajowej nr 1 we Włocławku. Uruchomienie systemu nastąpiło w sierpniu 2010 r. w wyniku wspólnego działania GITD, IBDiM, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego i władz samorządowych. Monitoring pojazdów jest elementem kontroli, który odpowiednio stosowany pozwala na skuteczne eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów z rażącymi przekroczeniami dozwolonych norm. W okresie od 09.08.2010 r. do 26.10.2010 r. działania monitoringu skontrolowano 371 pojazdów, a w 246 przypadkach wszczęto postępowania administracyjne, dotyczące przekroczeń norm dopuszczalnej masy całkowitej , nacisków osi i wymiarów pojazdów.

   Po wystąpieniu p. Artura Czapiewskiego prowadzący posiedzenie, zgodnie z porządkiem obrad, przedstawił projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku na 2011 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a następnie poddał je pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały Nr 8/2010 Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 550 tys. zł głosowało 50  członków Rady, wstrzymało się 2, głosów przeciw nie było. Za przyjęciem uchwały Nr 9/2010 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 200 tys. zł głosowało 51 członków Rady, wstrzymał się 1, głosów przeciw nie było. Za przyjęciem uchwały Nr 10/2010 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wysokości 200 tys. zł głosowało 51  członków Rady, wstrzymał się 1, głosów przeciw nie było. Uchwały zostały przyjęte w zaproponowanej wersji.

   Ostatnim punktem posiedzenia była dyskusja i sprawy organizacyjne. Wobec braku głosów w dyskusji prowadzący podziękował zebranym za udział i zakończył spotkanie.
   Na tym protokół zakończono.


Sporządził: Krzysztof Kucicki

 Toruń, 23.11.2010 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy