Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 1 / 2010 arrow Działania K-PWRBRD w 2009 r.
Działania K-PWRBRD w 2009 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
20.05.2009.

INFORMACJA

o działaniach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i komisji roboczych Rady w 2009 r.

 

 

W 2009 roku odbyły się dwa posiedzenia plenarne K-PWRBRD, pierwsze  w dniu 15 maja, drugie 30 października. Na pierwszym posiedzeniu Rady, w ramach działań konsultacyjno-koordynacyjno-doradczych omówiono, m.in.:

       - stan bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2008 r. (p. podinsp. Wiesław Rzyduch, Naczelnik WRD Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy),

       udział województwa kujawsko-pomorskiego w „Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” (p. Mirosław Jagodziński, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego),

       problem oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego dynamicznych reklam diodowych (przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy),

       - przebieg eliminacji powiatowych i okręgowych XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów (Sekretarz Rady).

Uczestnicy posiedzenia wysłuchali również wykładu na temat „Psychologiczne uwarunkowania niebezpiecznych zachowań kierowców”, przeprowadzonego przez Panią Barbarę Slesińska, psychologa WORD w Toruniu.

 

Na drugim posiedzeniu omówiono:

działalność kontrolną Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy (p. Artur Czapiewski, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego),

- stan inwestycji realizowanych na drogach krajowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (p. Marek Kowalczyk, Dyrektor Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy),

stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach województwa kujawsko-pomorskiego za okres trzech kwartałów 2009 r. (p. podinsp. Wiesław Rzyduch, Naczelnik WRD Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy).

 

     W styczniu 2009 r. Sekretariat Rady przygotował roczne sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz działaniach realizowanych w tym zakresie w 2008 r. Jest to sprawozdanie, które zgodnie z art. 140 j ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, przewodniczący Wojewódzkiej Rady składa  przewodniczącemu Krajowej Rady corocznie do końca stycznia.  

 

W sierpniu 2009 r. Sekretariat Rady przygotował i przekazał do Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego informację statystyczną dotyczącą wypadków drogowych za I półrocze 2009 r. i za analogiczny okres roku 2008, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz informację o najważniejszych działaniach podejmowanych przez Radę w I półroczu 2009 r.

 

Należy podkreślić, że w zakresie liczby wypadków, zabitych  w wypadkach i rannych odnotowaliśmy w I półroczu 2009 r. poprawę, w porównaniu z analogicznym okresem roku 2008. W wypadkach spadek o 17,3 %, w zabitych o 22,6 % i rannych o 20,5 %.

 

 

Opiniowanie przez K-PWRBRD projektów modernizacji miasteczek ruchu  drogowego w ramach konkursu MSWiA pn. „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”.

 

            W roku 2009 pozytywnie zaopiniowaliśmy 3 projekty rozbudowy miasteczka ruchu drogowego, z trzech gmin naszego województwa, które zamierzały wziąć udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez MSWiA pn. „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”. Projekty przesłały do zaopiniowania następujące gminy: Koronowo, Białe Błota i Solec Kujawski. Konkurs skierowany do gmin i powiatów w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.   Zgłoszenia do konkursu należało przesyłać do Urzędu Wojewódzkiego, który zadaniem było wyłonienie  2 najlepszych projektów i przesyłanie ich do MSWiA.

 

Działania w zakresie opracowania I etapu Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego na lata 2010 – 2020 GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI.

 

            Pod koniec 2008 r. rozpoczęliśmy  działania mające na celu opracowanie Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2010 – 2020 GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI. Opracowanie takiego programu jest jednym z ustawowych zadań wojewódzkich rad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sekretarz Rady w październiku  2008 r. odbył spotkanie w tej sprawie z Panem prof. Tomaszem Szczuraszkiem, Kierownikiem Katedry Budownictwa Drogowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, który pełni również funkcję przewodniczącego Komisji ds. Organizacji Systemu BRD w naszej Radzie. Owocem tego spotkania było przygotowanie przez Pana Profesora w grudniu ubiegłego roku oferty na opracowanie Programu.

            Z ofertą tą Sekretarz zapoznał dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bydgoszczy i we Włocławku. Ustalono wówczas, że należy zwrócić się o przedstawienie oferty na opracowanie Programu również do innych ośrodków naukowych, w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej. W związku z tym wystąpiliśmy o przedstawienie oferty do prof. Ryszarda Krystka z Politechniki Gdańskiej i prof. Mariana Tracza z Politechniki Krakowskiej. Na ofertę odpowiedział pozytywnie zespół Politechniki Gdańskiej, który przesłał stosowną ofertę. Była ona nieco droższa od oferty UT-P, przy podobnym zakresie opracowania  (187 tys. zł netto UT-P, przy 198 tys. zł netto Politechniki Gdańskiej).

 

12 maja 2009 r. Sekretarz Rady zorganizował spotkanie Dyrektorów WORD w sprawie opracowania Programu. Podczas spotkania uznano potrzebę opracowania takiego Programu i uzgodniono, że WORD-y sfinansują opracowanie solidarnie w równych częściach. Wybrano ofertę przedłożoną w imieniu UT-P w Bydgoszczy przez  prof. Szczuraszka (z uwagi na niższą cenę). Ponadto uzgodniono, że całkowity koszt opracowania I etapu nie powinien przekroczyć kwoty 150 tys. zł netto.

 

13 lipca br. zostało zawarte Porozumienie w sprawie opracowania Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa ruchu Drogowego GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI pomiędzy Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, a Fundacją „Rozwój Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego”. W ramach tego porozumienia Dyrektorzy WORD w Bydgoszczy i Włocławku upoważnili Sekretarza Rady, jako Dyrektora WORD w Toruniu, do zawarcia umowy w ich imieniu na opracowanie Programu.

 

15 lipca br. zawarta została zawarta stosowna umowa pomiędzy Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego a Fundacją „Rozwój UT-P” na wykonanie opracowania I etapu Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2010 – 2020 GAMBIT KUJAWSKO-POMORSKI. Termin wykonania uzgodniono na 31 lipca 2010 r. Koszt opracowania wyniesie 150 tys. zł netto. 45 tys. zł zostało wydatkowane na ten cel przez WORD-y w roku 2009 ( każdy WORD po 15 tys. zł), a pozostała kwota po wykonaniu opracowania.    

 

 

 

Działania podjęte przez K-PWRBRD w celu wyeliminowania nienormatywnych przewozów drewna do firmy MONDI ŚWIECIE S.A. 

 

Na posiedzeniu Rady w maju ubiegłego roku poruszony został problem sygnalizowany przez Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Transportu Drogowego p. Artura Czapiewskiego, dotyczący przekraczania przez wielu przewoźników dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów, wskutek ich przeładowania, podczas przewozu drewna do zakładu Mondi Świecie S.A.

Uznaliśmy m.in., że potrzebne jest wzmożenie działań kontrolnych ze strony Inspekcji Transportu Drogowego, w szczególności w porze nocnej, kiedy wykonywana jest duża ilość takich przewozów, a jednocześnie ustaliliśmy, że sprawa zostanie przekazana do Komisji ds. Infrastruktury, w celu zorganizowania spotkania wszystkich zainteresowanych stron.

Na początku czerwca Sekretarz Rady wystosował pismo w tej sprawie do Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury z prośbą o zorganizowanie takiego spotkania. Spotkanie odbyło się 26 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim. Wzięli w nim udział przedstawiciele:

- firmy MONDI ŚWIECIE S.A.,

- Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego,

- Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy,

- Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy,

- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,

- Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu,

- Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,

- Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych w Lipnikach,

- Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

- Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

 

Efektem tego spotkania było to, że firma MONDI ŚWIECIE S.A. podjęła niezwłocznie działania w celu wyeliminowania praktyk przeładowywania pojazdów. Wprowadzone zostały odpowiednie zmiany do umów z przewoźnikami, zgodnie z którymi za ujawnienie po raz drugi nieprzestrzegania przez przewoźnika zapisu o obowiązku działania zgodnego z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i  przekroczenie dopuszczalnego tonażu będą wyciągane sankcje w postaci rozwiązania umowy z przewoźnikiem.

O sprawie tej informowano również na antenie telewizji regionalnej TVP Bydgoszcz, gdzie pokazano krótki materiał filmowy informujący o problemie i skutecznym jego rozwiązaniu.

 

 

 

Powołanie nowego Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury.

 

            W związku z przejściem Pana Tomasza Moraczewskiego, dotychczasowego Przewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury K-PWRBRD, do pracy w innej jednostce Pan Piotr Całbecki, Przewodniczący K-PWRBRD powołał z dniem 1 lipca 2009 r. na Przewodniczącego Komisji Pana Janusza Czajkowskiego p.o. Dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

            Stosowna informacja o powołaniu nowego przewodniczącego komisji zostala przesłana w lipcu 2009 r. do członków Komisji ds. Infrastruktury oraz przewodniczących pozostałych komisji roboczych Rady.

 

Uruchomienie nowej strony internetowej K-PWRBRD.

 

            W maju 2009 r. uruchomiona została nowa strona internetowa K-PWRBRD pod adresem: www.k-pwrbrd.word.torun.pl.

 
« poprzedni artykuł

Gościmy