Skip to content
Wstęp:          Konfiguracja:          Typografia:          Moduły:    
Start arrow Posiedzenia arrow 1 / 2009 arrow Protokół z posiedzenia 1/2009
Protokół z posiedzenia 1/2009 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
20.05.2009.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w dniu 15 maja 2009 r.

   W posiedzeniu wzięli udział członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zgodnie z listą obecności) oraz zaproszeni goście i prelegenci prezentujący tematy merytoryczne ujęte w programie spotkania.
Posiedzenie otworzył p. Marek Staszczyk, Sekretarz Rady, który przywitał uczestników spotkania, dziękując jednocześnie za przybycie. Poinformował, iż ważne obowiązki służbowe nie pozwoliły na udział w posiedzeniu Panu Maciejowi Eckardtowi Wicemarszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który miał uczestniczyć w spotkaniu w zastępstwie Przewodniczącego Rady Pana Marszałka Piotra Całbeckiego oraz Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Panu Rafałowi Bruskiemu i Komendantowi Wojewódzkiemu Policji  w Bydgoszczy Panu insp. Krzysztofowi Gajewskiemu. Komendanta Wojewódzkiego Policji reprezentował na spotkaniu Pan insp. Krzysztof Zakurzewski, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

   Sekretarz przedstawił porządek obrad, informując o drobnej zmianie, polegającej na rozszerzeniu części informacyjnej, dotyczącej problemu dynamicznych reklam diodowych, o prezentację przygotowaną przez przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Przedstawiony porządek obrad został zaakceptowany przez uczestników spotkania.

   Następnie prowadzący poprosił pierwszego prelegenta Panią Barbarę Ślesińską, psychologa WORD w Toruniu o przedstawienie tematu „Psychologiczne uwarunkowania niebezpiecznych zachowań kierowców”. Po zakończeniu prezentacji prowadzący zgodnie z porządkiem obrad poprosił Pana podinsp. Wiesława Rzyducha, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa ruchu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2008 r. W świetle przedstawionych danych statystycznych, stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa w 2008 r. poprawił się w porównaniu z rokiem 2007. Ilość wypadków drogowych zmniejszyła się o 133 (wskaźnik dynamiki 93,5), a wypadków ze skutkiem śmiertelnym o 46 (wskaźnik dynamiki 85,7). Zmniejszyła się także liczba zabitych w wypadkach o 53 osoby (wskaźnik dynamiki 85,4). Wzrosła natomiast liczba ujawnionych przez Policję wypadków kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i po spożyciu alkoholu. Nastąpił wzrost o 11,5 % ujawnionych kierujących pojazdem w stanie po użyciu alkoholu i o 5,8% kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości. Zebrani zostali zapoznani również  z najważniejszymi działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonymi przez Policję, m.in. „Bezpieczna Droga”, „Prędkość i Alkohol – zero tolerancji dla osób naruszających zasady ruchu drogowego” oraz realizowanymi przez Policję działaniami profilaktycznymi. Po wystąpieniu przedstawiciela Policji ogłoszono  piętnastominutową przerwę.

   Po przerwie prowadzący spotkanie poprosił Pana Mirosława Jagodzińskiego, Dyrektora Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o przedstawienie informacji na temat udziału województwa kujawsko-pomorskiego w „Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. W naszym województwie w ramach Programu realizowanych jest w roku bieżącym 48 projektów inwestycji drogowych, w tym 29 na drogach gminnych i 19 na powiatowych, o łącznej długości 124,587 km. Łączna kwota przyznanej dotacji na realizację tych projektów wynosi 62 498 tys. zł, przy jednoczesnym wkładzie własnym wynoszącym 76 240 tys. zł.

   Po zakończeniu prezentacji prowadzący posiedzenie, zgodnie z porządkiem obrad, przedstawił projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku na 2009 r. w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a następnie poddał je pod głosowanie. Na 68 obecnych na posiedzeniu członków Rady, za przyjęciem uchwały Nr 1/09 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszących 700 tys. zł, głosowało 67 członków Rady, przy 1 głosie wstrzymującym się, za przyjęciem uchwały Nr 2/09 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszących 420 tys. zł., głosowało 67 członków Rady, przy 1 głosie wstrzymującym się i za przyjęciem uchwały Nr 3/09 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynoszących 250 tys. zł, głosowało 67 członków Rady, przy 1 głosie wstrzymującym się. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwały zostały uchwalone w zaproponowanej wersji.

   Po zakończeniu głosowania i przedstawieniu jego wyników, Sekretarz K-PWRBRD  przedstawił zebranym informację dot. opracowania Regionalnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Poinformował o dotychczasowych działaniach, które podjął w kierunku opracowania Programu oraz o porozumieniu zawartym przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego funkcjonujące na terenie naszego województwa, dotyczącym sfinansowania przez nie I etapu opracowania Programu. Z dwóch ofert na opracowanie Programu, które wpłynęły do Sekretariatu Rady, tj. oferty Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i oferty Politechniki Gdańskiej wybrano ofertę przedłożoną w imieniu UT-P w Bydgoszczy przez Pana prof. dr hab. Tomasza Szczuraszka, z uwagi na niższą cenę opracowania.

   Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez prowadzącego było oddziaływanie dynamicznych reklam diodowych, umieszczanych na gruncie prywatnym w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, na bezpieczeństwo ruchu drogowego.  Problem ten zasygnalizował Radzie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Prowadzący oddał głos w tej sprawie przedstawicielom ZDMiKP w Bydgoszczy, którzy przygotowali krótką prezentację tego problemu na przykładzie Bydgoszczy. Reklamy takie są coraz bardziej znaczącym elementem dekoncentrującym kierowcę, wpływającym na pogorszenie bezpieczeństwa na sieci ulic. W opinii przedstawicieli ZDMiKP rozwiązaniem tego problemu byłoby wprowadzenie odpowiednich zmian w obowiązującym prawie. Sekretarz Rady poinformował, że oczekuje na opinię i stanowisko w tej sprawie  Ministerstwa Infrastruktury.

   Następnie zgodnie z porządkiem posiedzenia prowadzący obrady przedstawił informację o przebiegu i wynikach eliminacji powiatowych i okręgowych XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów. Poinformował również o pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę trzech projektów modernizacji miasteczek ruchu drogowego przygotowanych przez gminy: Koronowo, Białe Błota i Solec Kujawski, które wzięły udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez MSWiA pn. „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”.

   Na koniec części informacyjnej poruszony został problem sygnalizowany przez Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy, dotyczący przekraczania przez wielu przewoźników dopuszczalnej masy całkowitej, wskutek przeładowania pojazdów podczas przewozu drewna do zakładu Mondi S.A. w Świeciu. Stosowanie takich nieuczciwych  praktyk  jest skutkiem dużej konkurencyjności na rynku przewozów towarowych. Niezbędne jest wzmożenie działań kontrolnych ze strony Inspekcji Transportu Drogowego, w szczególności w porze nocnej, kiedy wykonywana jest duża ilość nienormatywnych przewozów. Ustalono, że sprawa przekazana zostanie Komisji ds. Infrastruktury Rady w celu zorganizowania spotkania z udziałem wszystkich zainteresowanych.
Ostatnim punktem posiedzenia była dyskusja i sprawy organizacyjne.

   Wobec braku głosów w dyskusji prowadzący podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne posiedzenie Rady, zaplanowane na 28 października 2009 r.
Na tym protokół zakończono.

 

Sporządził: Krzysztof Kucicki

Toruń, 20.05.2009 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gościmy